Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaatbesluit Vaststellen RES Voortgangsdocumenten 2023

Geldend van 20-05-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Mandaatbesluit Vaststellen RES Voortgangsdocumenten 2023

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houdende de mandatering van de bevoegdheid tot het vaststellen van de RES Voortgangsdocumenten 2023 en het Herzien plan van aanpak RES Rotterdam Den Haag (Mandaatbesluit Vaststellen RES Voortgangsdocumenten 2023)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland,

Besluiten:

vast te stellen het Mandaatbesluit Vaststellen RES Voortgangsdocumenten 2023

Artikel 1 Bestuurlijk mandaat

  • 1. Aan ieder lid van Gedeputeerde Staten wordt mandaat verleend om tezamen met tenminste één ander lid, de RES Voortgangsdocumenten 2023 en het Herzien plan van aanpak RES Rotterdam Den Haag vast te stellen.

  • 2. Op het mandaat als bedoel in het eerste lid is het bepaalde in artikel 2, derde lid en artikel 5 van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Uitzonderingen

Van het in artikel 1 verleende mandaat is uitgezonderd:

  • a.

    besluiten tot appreciatie van de RES Voortgangsdocumenten;

  • b.

    besluiten tot actualisatie of aanpassing van een RES via de RES Herijking.

Artikel 3 Kennisgeving aan PS

Het is de verantwoordelijk portefeuillehouder voor energie toegestaan de krachtens het bepaalde in artikel 1 in bestuurlijk mandaat genomen besluiten middels een lid-GS brief ter kennisneming aan provinciale Staten te zenden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Vaststellen RES Voortgangsdocumenten 2023.

Ondertekening

Den Haag, 4 april 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit, voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM, secretaris

Toelichting

De provincie Zuid-Holland telt 7 RES’en die in periode april tot en met juni ieder hun RES Voortgangsdocument 2023 opleveren en deze ieder voor 1 juli bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) moeten indienen. Aangezien het een beleidsarm document betreft met een feitelijke opsomming van de stand van zaken, er afstemming in moment van vaststelling nodig is met gemeenten en waterschappen, en de doorlooptijd tot 1 juli kort is, is het te overwegen de RES Voortgangsdocumenten 2023 niet in het voltallige college te brengen, maar mandaat te verlenen.

In de systematiek van het provinciale mandaatstelsel is daarvoor in dit geval de figuur van het bestuurlijke mandaat het meest aangewezen. Met het oog daarop is het bijgevoegde mandaatbesluit opgesteld. Het mandaat komt erop neer dat de portefeuillehouder Energie en de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening tezamen het besluit kunnen nemen om de RES Voortgangsdocumenten 2023 vast te stellen, zodat deze tijdig bij NP RES ingediend kunnen worden.

Het Herzien Plan van Aanpak RES Rotterdam Den Haag richt zich op het verzilveren van de ambities zoals vastgelegd in RES 1.0 met focus op de uitvoering.