Subsidieregeling centrummanagement Uden 2023

Geldend van 24-05-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling centrummanagement Uden 2023

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat;

 • 1.

  het centrum van Uden een grote regionale aantrekkingskracht heeft;

 • 2.

  het wenselijk is om deze regionale aantrekkingskracht te behouden en versterken;

 • 3.

  de samenwerking tussen de verschillende economische stakeholders en de gemeente in het centrum hiervoor van belang is.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling centrummanagement Uden 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022.

 • b.

  Centrummanagement: structureel samenwerkingsverband tussen de gemeente en private partijen in het centrum van Uden dat op basis van een gezamenlijke inzet het economisch functioneren van het centrum versterkt.

 • c.

  Centrum Uden: het bij artikel 2 van de Verordening Reclamebelasting 2023 (of de daarop volgende regeling) aangewezen gebied.

 • d.

  College: College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor centrummanagementactiviteiten die bijdragen aan de versterking van het economisch klimaat en de regiofunctie van het centrum van Uden.

 • 2. De activiteiten dienen aan te sluiten bij de algemene doelstellingen voor het centrum, zoals vastgesteld in de Centrumvisie Uden. Pijlers zijn economisch vitaal, levendig, groen, toegankelijk, herkenbaar.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de organisatie die de zakelijke stakeholders in het centrum van Uden vertegenwoordigt, waaronder in ieder geval de ondernemersorganisaties met vertegenwoordiging vanuit meerdere sectoren (o.a. detailhandel, horeca, dienstverlening, vrijetijd/leisure) en de vastgoedeigenaren.

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Subsidie wordt steeds toegekend voor een periode van drie jaar onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de gemeentelijke begroting ter beschikking worden gesteld en dat de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Wel dient jaarlijks de aanvraag ingediend en verantwoord te worden volgens de ASV.

 • 3. In afwijking van artikel 4 lid 2 geldt als eerste periode juli 2023 t/m 31 december 2025.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het College noodzakelijk zijn voor centrummanagementactiviteiten.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van huisvesting en loonkosten.

Artikel 6. Berekening van de subsidie

 • 1. Het College stelt voor deze regeling ieder jaar een subsidieplafond vast.

 • 2. Het College kan het subsidieplafond verlagen.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal € 180.000 per jaar (peiljaar 2023).

 • 4. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index van de gemeentelijke begroting.

Artikel 7. Verdeling van het subsidieplafond

Indien er meerdere ontvankelijke aanvragen worden ingediend, wordt de subsidie verstrekt aan de organisatie met het grootste aantal leden/deelnemers uit het centrum van Uden van de samenwerkende centrumpartijen bij elkaar opgeteld.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Er moet sprake zijn van publiek private samenwerking in de vorm van structureel overleg tussen stichting centrummanagement en de gemeente.

 • 2. Een verplicht onderdeel van de centrummanagementactiviteiten is montage, demontage, onderhoud, opslag en vervanging van de sfeerverlichting in het centrum van Uden.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. In afwijking van artikel 4 lid 1 dient de aanvraag voor de periode juli – december 2023 binnen vier weken na bekendmaking van de regeling ontvangen te zijn.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling centrummanagement Uden 2023.

Ondertekening

Maashorst, 9 mei 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)