Verordening op de vertrouwenscommissie 2023

Geldend van 27-05-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie 2023

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 87, 147 en 149 van de Gemeentewet;

de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

de Algemene verordening gegevensbescherming.

gelet op de circulaire van 29 september 2017 Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die klankbordgesprekken met de burgemeester houdt en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de vertrouwenscommissie;

 • b.

  de Commissaris: de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland;

 • c.

  de secretaris: de secretaris van de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie heeft tot taak:

a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden;

b. een klankbordgesprek te houden met de burgemeester.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de fractievoorzitters in de raad en de waarnemend voorzitter van de raad.

 • 2.

  De waarnemend voorzitter van de raad is voorzitter van de commissie.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken waargenomen door een door de commissie uit zijn midden aan te wijzen plaatsvervanger.

 • 4.

  Plaatsvervangende leden worden niet aangewezen.

 • 5.

  Bij de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming en herbenoeming van een burgemeester wordt een wethouder aan de commissie toegevoegd als adviseur. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 6.

  De griffier is secretaris van de commissie en verleent, waar nodig, ambtelijke bijstand. De gemeentesecretaris wordt als plaatsvervangend secretaris ter ambtelijke ondersteuning toegevoegd aan de commissie in het geval van een (her)benoeming van een burgemeester. De griffier en de gemeentesecretaris zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.

Artikel 4 Werkwijze commissie

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3.

  Van het behandelde ter vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de commissie vastgesteld.

 • 4.

  De beraadslagingen van de commissie zijn geheim. De geheimhouding geldt ook ten aanzien van de stukken die aan de commissie worden voorgelegd, evenals ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden aangeboden. De geheimhouding geldt eveneens voor de andere raadsleden en de adviseur.

 • 5.

  De voorzitter en secretaris zien er op toe dat aan het bepaalde in het vierde lid wordt voldaan.

 • 6.

  Aan de raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen wordt geen inzage of informatie verstrekt omtrent de inhoud van aan de commissie overgelegde stukken of het behandelde ter vergadering, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

 • 7.

  Noch de commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding, als waarvan sprake is in het vierde lid opheffen.

 • 8.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert alleen indien tenminste een meerderheid van de leden aanwezig is.

 • 2.

  De opvattingen als bedoeld in artikel 9, lid 5 worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 3.

  De gevoelens van de minderheid worden desgewenst in de schriftelijke rapportage als bedoeld in artikel 9, lid 5 aan de raad en de Commissaris opgenomen.

 • 4.

  Het oordeel en de conceptaanbeveling als bedoeld in artikel 12, worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 5.

  Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in de rapportage of aanbeveling opgenomen.

Artikel 6 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken, bestemd voor de commissie, worden onder vermelding van “geheim” aan de secretaris gezonden en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken, die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter ondertekend.

Artikel 7 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘’geheim’’ worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld is artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a, van de archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie, met inachtneming van het ter zake bij of krachtens wettelijk voorschrift bepaalde.

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

Artikel 9 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie verschaft zich door tussenkomst van de Commissaris de door haar nodig geachte informatie over kandidaten.

 • 2.

  De commissie voert gesprekken met de door de Commissaris geselecteerde kandidaten en eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die door de commissie, in afstemming met de Commissaris, worden uitgenodigd.

 • 3.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de profielschets, zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 4.

  De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten. Zij brengt schriftelijk verslag uit aan de raad en aan de Commissaris. Zij doet het verslag aan de raad vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van tenminste twee kandidaten, in voorkeursvolgorde, die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar oordeel hebben geleid.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De voorzitter nodigt in overleg met de commissie degenen uit die kandidaat zijn voor het ambt van burgemeester van West Maas en Waal.

 • 2.

  Plaats, datum en tijdstip van dit gesprek worden zodanig gekozen dat de namen van de kandidaten niet bekend worden bij de kandidaten onderling of bij derden.

 • 3.

  Over de kandidaten worden geen inlichtingen - schriftelijk of mondeling - ingewonnen dan door tussenkomst van de Commissaris. Overleg met derden - met uitzondering van de Commissaris - is uitgesloten.

Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen klankbordgesprekken

Artikel 11 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie houdt minimaal één keer per jaar een klankbordgesprek met de burgemeester.

 • 2.

  Indien de leden van de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt een commissie tussentijds een klankbordgesprek met de burgemeester.

 • 3.

  In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100- dagengesprek plaats.

 • 4.

  In de voorbereiding op de klankbordgesprekken kan worden gesproken met de wethouders en gemeentesecretaris, de politiechef Tweestromenland en de regionaal brandweercommandant. Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt en deze worden beschikbaar gesteld aan de commissie. De commissie maakt aan de burgemeester kenbaar bij wie zij informatie inwint.

 • 5.

  Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeente(raad) zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het vorige klankbordgesprek.

 • 6.

  In het laatste klankbordgesprek voor de start van de herbenoemingprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

 • 7.

  Van het klankbordgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de secretaris van de commissie en een afschrift van het verslag wordt tevens toegezonden aan de Commissaris.

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen herbenoeming burgemeester

Artikel 12 Taak en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak om een aanbeveling door de raad inzake de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets, de wettelijke taken en de door de commissie met de burgemeester gevoerde klankbordgesprekken.

 • 3.

  Over de conceptaanbeveling die door de commissie wordt opgesteld, wordt, voordat hierover overleg wordt gevoerd met de Commissaris en voordat deze wordt verzonden aan de raad, overleg gevoerd met de burgemeester.

Artikel 13 Intrekking oude verordeningen

De Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 2018, de Verordening op de vertrouwenscommissie West Maas en Waal 2017 en de Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming burgemeester worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 14 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de Vertrouwenscommissie’’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 12 mei 2023.

 • 3.

  Deze verordening zal aan de Commissaris ter kennis worden gebracht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 mei 2023

De raad van West Maas en Waal,

C. (Elles) Jansen-Bouwman

griffier

V.M. (Vincent) van Neerbos

voorzitter

Ondertekening