Verordening Externe Klachtbehandeling Gemeente Stein 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening Externe Klachtbehandeling Gemeente Stein 2006

De Raad der gemeente Stein;

Overwegende dat het voor gemeenten wettelijk verplicht is met ingang van 1 januari 2006 te beschikken over een externe klachtvoorziening als sluitstuk op de interne klachtbehandeling;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (Gem. blad Afd. A 2005, no.143);

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk IVc alsmede de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het standpunt van de ondernemingsraad;

 

Besluit:

vast te stellen de

 

VERORDENING EXTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE STEIN 2006:

 

Artikel 1 Instelling gemeentelijke ombudscommissie

 • 1 Er is een gemeentelijke ombudscommissie, ingesteld krachtens artikel 81p juncto 81w en81x van de Gemeentewet.

 • 2 De ombudscommissie is niet ondergeschikt aan het gemeentebestuur noch aan eniggemeentelijk bestuursorgaan.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1 De ombudscommissie is belast met de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2 Op verzoek van een gemeentelijk bestuursorgaan kàn de voorzitter van deombudscommissie c.q. de ombudscommissie in een geschil, niet zijnde juridisch van aard, bemiddelen en aanbevelingen doen ter oplossing hiervan.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1 De ombudscommissie bestaat uit een drietal leden, welke door de raad worden benoemd.

 • 2 De raad kan eveneens plaatsvervangend leden benoemen, waarbij tevens de volgorde van opvolging bij defungeren van zittende leden van de ombudscommissie wordt bepaald.

 • 3 Plaatsvervangend leden worden van rechtswege lid van de ombudscommissie indien een lid van de ombudscommissie defungeert.

 • 4 De leden van de ombudscommissie kunnen één maal worden herbenoemd.

 • 5 De maximale zittingsduur voor leden van de ombudscommissie bedraagt twaalf jaar.

 • 6 De bepalingen van deze verordening zijn zowel op leden als op plaatsvervangend ledenvan de ombudscommissie van toepassing.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1 De ombudscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of de andere leden hem dit met opgave van redenen verzoeken.

 • 2 De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering en draagt schriftelijk zorg voor een tijdige oproeping van de leden.

 • 3 Vergaderingen van de ombudscommissie zijn nimmer openbaar.

Artikel 5 Besluitvorming

Besluitvorming van de ombudscommissie geschiedt bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6 Financiën

 • 1 De raad verschaft de ombudscommissie voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.

 • 2 In de (concept-)begroting wordt in ieder geval rekening gehouden met kosten, welke verband houden met de werkzaamheden als tegemoetkoming in de kosten van de ombudscommissie alsmede van de secretariële ondersteuning.

 • 3 Alvorens uit eigener beweging een onderzoek zoals bedoeld in artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht in te stellen verschaft de ombudscommissie het college eenkostenraming.

Artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming kosten

 • 1 De vergoeding voor de leden van de ombudscommissie bedraagt:

                                                                                                           leden                  voorzitter

  - voor het bijwonen van een hoorzitting:                                  € 60,00              € 90,00;

  - voor het uitbrengen van een schriftelijke rapportage:        € 60,00              € 90,00;

  - redigeren jaarverslag                                                                   -                      € 180,00

 • 2 De vergoeding voor reiskosten wordt een vergoeding beschikbaar gesteld, waarbij de reisafstand (aantal kilometers) vermenigvuldigd wordt met de factor zoals opgenomen in het landelijke reisbesluit binnenland (met ingang van 1 januari 2006: € 0,29 p/km).

 • 3 De raad kan bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor het jaar 2007 en volgende van het eerste en tweede lid afwijkende tarieven hanteren en andere kostencategorieën voor vergoeding in aanmerking brengen.

 • 4 Het college zorgt voor correcte betaalbaarstelling aan de leden van de ombudscommissie.

Artikel 8 Ondersteuning

 • 1 Het college stelt aan de ombudscommissie de voor de vervulling van haar taak benodigde administratieve en andere ondersteuning ter beschikking.

 • 2 De ombudscommissie voorziet zelf in haar secretariële ondersteuning.

 • 3 Hetgeen in artikel 7 is bepaald ten aanzien van financiële vergoedingen c.q. tegemoetkomingen voor de voorzitter, geldt eveneens voor de secretariële ondersteuner.

 • 4 De ombudscommissie is niet bevoegd personeel in dienst te nemen, tenzij de raad hiervoor in de gemeentebegroting financiële middelen beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 9 Ontvangstbevestiging

De ontvangst van een verzoekschrift wordt schriftelijk bevestigd aan de verzoeker.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1 De voorzitter besluit of al dan niet een hoorzitting gehouden wordt.

 • 2 De voorzitter kan alleen horen of het horen laten plaatsvinden door de ombudscommissie.

 • 3 Indien besloten wordt het horen te laten plaatsvinden door de ombudscommissie dient de voorzitter en minimaal één ander lid hierbij aanwezig te zijn.

Artikel 11 Bemiddeling gedurende onderzoek

 • 1 De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen, teneinde tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2 Ook na een geslaagde bemiddeling brengt de ombudscommissie schriftelijk verslag uit.

Artikel 12 Werkinstructie

Voorzover de ombudscommissie zulks nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor haar werkzaamheden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 • 2 Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum treedt de gemeente Stein uit de Gemeenschappelijke Regeling “Regionale ombudsvoorziening Zuid-Limburg” (raadsbesluit van 31 oktober 2002, Gemeenteblad 2002, nummer 73).

Artikel 14 Overgangsbepaling

Deze verordening is niet van toepassing op klachten en verzoekschriften welke vóór 1 januari 2006 zijn ingediend. Deze worden afgehandeld door de in artikel 12, tweede lid, bedoelde ombudsvoorziening.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Externe Klachtbehandeling Gemeente Stein 2006”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stein van 22 december 2005.
De griffier.                  De voorzitter.