Aanwijzingsbesluit Gemeente Ommen heffing en invordering gemeentelijke leges

Geldend van 15-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Gemeente Ommen heffing en invordering gemeentelijke leges

gelet op;

- het feit dat per 1 januari 2022 de gemeente Ommen het heffen en invorderen van leges krachtens de geldende legesverordening Ommen gaat uitvoeren in eigen beheer

- artikel 231 en 232, tweede lid van de Gemeentewet;

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen

Artikel 1 Heffingsambtenaar

Aan te wijzen als de ambtenaar bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel a van de Gemeentewet, met betrekking tot de heffing van de gemeentelijke belastingen: de volgende ambtenaar: gemeenteambtenaar en plaatsvervangend gemeenteambtenaar van de gemeente Ommen.

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

Aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende ambtenaar: gemeenteambtenaar en plaatsvervangend gemeenteambtenaar van de gemeente Ommen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2022.

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke leges".

Ommen, 14 december 2021

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

J.W.H. Blaauw, mr. drs. J.M. Vroomen