Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

Geldend van 13-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 29-11-2019

Intitulé

Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

De burgemeester van Putten;

gelet op artikel 93 van de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland 2001 en artikel 128 van het Reglement Rijbewijzen;

besluit:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen.

Artikel 1 Beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

De volgende persoon wordt aangewezen als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen:

• medewerker Financiële administratie *

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen zoals vastgelegd in de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland 2001, het Reglement Rijbewijzen en het Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten van de gemeente Putten:

  • De controle op de naleving van de beveiligingsprocessen, -procedures en instructies van waardedocumenten.

  • De controle op een juiste afhandeling van de Zelfevaluatie Reisdocumenten en het bewaken van de acties ter verbetering c.q. actualisering van het Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten.

  • Het (laten) verrichten van onderzoek bij incidenten, met het doel dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management over verbeteringen ten aanzien van beveiliging en aanpassingen op bestaande beveiligingsprocedures.

  • Het rapporteren aan de burgemeester betreffende de stand van zaken van beveiliging, de uitkomsten van controles en onderzoeken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en zij werkt terug tot 29 november 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen.

* de naam is niet opgenomen in deze versie in verband met de privacy van de aan te wijzen functionaris

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Putten op 9 mei 2023.

Ondertekening

Burgemeester van Putten,

H.A. Lambooij