Tijdelijke regeling Ontmoetingsfonds Ontheemden gemeente Kampen

Geldend van 17-05-2023 t/m heden

Intitulé

Tijdelijke regeling Ontmoetingsfonds Ontheemden gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 9 mei 2023, kenmerk 31805-2023,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen,

besluit vast te stellen de

Tijdelijke regeling Ontmoetingsfonds Ontheemden gemeente Kampen

Artikel 1 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het ondersteunen van (kleinere) initiatieven uit de Kamper gemeenschap waarmee ontmoeting en verbinding tussen ontheemden en de Kamper samenleving tot stand gebracht wordt. Hiermee wordt:

 • -

  draagvlak en begrip voor opvang en ontheemden versterkt;

 • -

  activiteit en afleiding geboden voor ontheemden;

 • -

  de samenredzaamheid versterkt.

Onder ontheemden verstaan wij mensen die gedwongen zijn hun thuisland te verlaten, bijvoorbeeld vanwege oorlog of natuurrampen, en tijdelijk dan wel langdurig in gemeente Kampen verblijven.

Artikel 2 Waarvoor kan je een bijdrage aanvragen?

 • 1.

  Je kunt een bijdrage uit het fonds aanvragen voor de kosten van een initiatief of activiteit waarmee inwoners van Kampen een ontmoeting initiëren tussen Kampenaren en ontheemden.

 • 2.

  Wij spreken van een activiteit of initiatief in de zin van deze regeling als hierbij tenminste 5 ontheemden zijn betrokken.

 • 3.

  Een bijdrage kan worden verstrekt voor de volgende kosten:

  • -

   kosten van materialen, huur van ruimte, consumpties, kosten van toegangskaartjes, vervoerskosten enz.;

  • -

   kosten van de inzet van derden: docenten, kunstenaars, sportleraren, enz.

Artikel 3 Wie kan er een bijdrage aanvragen?

Voor een bijdrage komen in aanmerking initiatieven van vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen en particulieren uit de gemeente Kampen.

Artikel 4 Hoe kan je een bijdrage aanvragen?

 • 1.

  Je kunt een bijdrage aanvragen door voorafgaand aan het initiatief het aanvraagformulier Tijdelijke regeling Ontmoetingsfonds Ontheemden Kampen in te vullen en digitaal in te sturen naar het volgende adres: ontheemden@kampen.nl . Het formulier is online te vinden op https://www.kampen.nl/ontmoetingsfonds-ontheemden.

 • 2.

  Op het formulier geef je in elk geval aan:

  • -

   naam en adres van de vereniging, de organisatie, stichting, kerkgenootschap of particulier;

  • -

   een beschrijving van het initiatief;

  • -

   de geplande datum van uitvoering van het initiatief;

  • -

   voor wie je de activiteit of het initiatief gaat organiseren;

  • -

   welk bedrag je aanvraagt en een beschrijving waarvoor je bedrag gebruikt.

  • -

   wat jouw rekeningnummer is;

  • -

   wat jouw e-mailadres is;

  • -

   wat jouw telefoonnummer is.

 • 3.

  Het ingevulde formulier stuur je naar: ontheemden@kampen.nl o.v.v. Subsidieaanvraag.

Artikel 5 Wie beoordeelt de aanvraag?

Op de aanvraag wordt door of namens het college een besluit genomen.

Artikel 6 Hoe hoog is de bijdrage die je kunt aanvragen?

 • 1.

  Je kunt een bedrag aanvragen vanaf € 100,-- tot € 750,-- per initiatief.

 • 2.

  Je kunt per organisatie of persoon maximaal 3 aanvragen op grond van deze regeling indienen.

Artikel 7 Hoe wordt het totale subsidiebudget verdeeld?

 • 1.

  Totaal is er voor het fonds € 20.000 beschikbaar (subsidieplafond).

 • 2.

  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen.

Artikel 8 Hoe weet je of je subsidie krijgt?

 • 1.

  Als je een subsidie krijgt, dan ontvang je het bedrag zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen tien werkdagen op het rekeningnummer dat je op het aanvraagformulier hebt opgegeven. Ook krijg je een toekenningsbrief waar de subsidieverplichtingen in beschreven staan.

 • 2.

  Als jouw aanvraag wordt afgewezen, laten we dat zo spoedig mogelijk weten in een brief of per mail.

Artikel 9 Je hebt een subsidie gekregen en dan?

 • 1.

  Je laat ons uiterlijk 6 weken na de uitvoering van de activiteit of het initiatief weten wat je met het bedrag hebt gedaan. Hoe dit moet staat in de brief die je ontvangt bij toekenning van de subsidie.

 • 2.

  Het bedrag dat je krijgt uitbetaald bij de toekenning is in beginsel het bedrag dat je krijgt. De hoogte verandert niet. Je hoeft het alleen terug te betalen als je het bedrag niet of niet volledig hebt gebruikt of niet hebt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

 • 3.

  Je ontvangt nadat we de subsidieverantwoording hebben ontvangen en hebben beoordeeld binnen 6 weken een definitief besluit over de subsidie (vaststellingsbrief).

Artikel 10 Hoe lang geldt de subsidieregeling

 • 1.

  Deze subsidieregeling geldt met ingang van de dag na bekendmaking. De bekendmaking vindt plaats op 16 mei 2023.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot en met de dag dat de laatste vaststellingsbrief is verzonden. De spelregels blijven van kracht op eventuele terugvordering van toegekende subsidiebedragen en op eventuele juridische procedures.

Ondertekening

Deze regels zijn op 9 mei 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Kampen.

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de secretaris,

N.J. Middelbos

de burgemeester,

S. de Rouwe