Regeling vervalt per 01-01-2027

SUBSIDIEREGELING HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN EN ANTIRACISME, GEMEENTE ARNHEM 2023-2026

Geldend van 13-05-2023 t/m 31-12-2026

Intitulé

SUBSIDIEREGELING HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN EN ANTIRACISME, GEMEENTE ARNHEM 2023-2026

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelezen / overwegende dat het gemeentebestuur bewustwording, kennis en dialoog ten aanzien van de herdenking van het slavernijverleden en antiracisme wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT:

vast te stellen de "Subsidieregeling herdenking slavernijverleden en antiracisme, gemeente Arnhem 2023-2026.”

Artikel 1. Definities

 • a. Slavernijverleden: periode in de geschiedenis waarin Nederlanders mensen in het Westen en in het Oosten van de wereld tot slaaf maakten, hen daarmee in eigendom namen, hen uitbuitten en hen hun rechten ontnamen.

 • b. Koloniaal verleden: periode in de geschiedenis waarin Nederland verschillende gebieden in het Westen en in het Oosten in bezit nam en hen overheersten.

 • c. Herdenking slavernijverleden: de herdenking van de trans-Atlantische slavernij, de slavernij in het Oosten van de wereld en het koloniale verleden. Inclusief de effecten hiervan in het heden op Arnhem en haar inwoners. Bijvoorbeeld in de vorm van racisme. Het Herdenkingsjaar Slavernijverleden loopt van 30 juni 2023 tot en met 1 juli 2024.

 • d. Affiniteit: kennis en/of (persoonlijke) ervaringskennis over slavernijverleden en/of koloniaal verleden en/of antiracisme (afhankelijk waarop de activiteit zich richt).

 • e. Racisme: een reeks aan (bewuste of onbewuste) gedragingen, uitingen en ideeën van mensen en instituties waaruit superioriteit tot uitdrukking komt ten aanzien van andere mensen op basis van onder meer huidskleur, cultuur, afkomst en religie.

 • f. Kleine initiatieven: initiatieven met een maximaal budget van 5000 euro.

 • g. Grote initiatieven: initiatieven met een budget dat groter is dan 5000 euro.

 • h. Culturele activiteiten: projecten gericht op cultuureducatie, cultuurdeelname, culturele producties en presentaties en/of culturele festivals. Het gaat om alle kunstdisciplines (zoals: theater, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur en film) en tevens om samenwerkingsprojecten met andere sectoren zolang de activiteit kunst & cultuur bevat.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan bewustwording, kennis en dialoog ten aanzien van de herdenking slavernijverleden en antiracisme.

 • 2. De activiteiten dienen:

  • a.

   Georganiseerd te worden door een aanvrager die affiniteit heeft met het onderwerp of samenwerkt met een aanvrager die affiniteit heeft met het onderwerp.

  • b.

   Toegankelijk te zijn voor alle Arnhemmers, zowel de communicatie van de activiteit, de fysieke toegankelijkheid van de locatie van de activiteit en aansluiten bij de bestaande

 • kennis van de groep waar de activiteit zich op richt.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen zonder winstoogmerk die hun activiteiten richten op Arnhemse inwoners.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. De eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur maakt geen deel uit van de subsidiabele kosten.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt voor kleine initiatieven maximaal € 5.000 en voor grote initiatieven maximaal € 25.000.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen en voor subsidie in aanmerking komt, worden deze aanvragen, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Burgemeester en wethouders stelt jaarlijks subsidieplafonds vast voor activiteiten die gericht zijn op:

 • Herdenking slavernijverleden: onderscheidenlijk voor culturele activiteiten en niet-culturele activiteiten;

 • antiracisme

 • 2. Voorts stelt burgemeester en wethouders sub-subsidieplafonds onder één of meerdere van de hiervoor weergegeven subsidieplafonds vast voor grote initiatieven en kleine initiatieven.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier dat burgemeester en wethouders ter beschikking hebben gesteld.

 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en in welke categorie de subsidie wordt aangevraagd, kies uit: herdenking slavernijverleden culturele activiteiten, herdenking slavernijverleden niet-culturele activiteiten of antiracisme;

  • b.

   de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, hoe de activiteiten daaraan bijdragen en een beschrijving van uw affiniteit met het onderwerp;

  • c.

   een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   als het een subsidie betreft die per kalenderjaar aan een rechtspersoon wordt verstrekt, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag;

  • e.

   indien het college daar om verzoekt, een verklaring dat de aanvrager geen bezoldiging, als bedoeld in artikel 10, tweede lid onderdeel a., met een functionaris overeenkomt of is overeengekomen.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, verzoeken om een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar aan de aanvraag toe te voegen.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016, minstens 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend.

Artikel 11. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016, binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 12. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 10 derde lid van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

 • b. als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;

 • c. als niet is aangetoond dat de te subsidiëren activiteiten over voldoende kwaliteit beschikken;

 • d. als de aanvraag niet voldoet aan regels die bij wetten en regelgeving zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

 • e. als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift;

 • f. als de subsidieverstrekking niet is toegestaan totdat de Europese Commissie met toepassing van artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie verenigbaar is met de interne markt;

 • g. in de bij deze subsidieregeling bepaalde gevallen;

 • h. als promotie en/of verkoop van bontproducten onderdeel is van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 13. Verplichtingen

 • 1. De gemeente Arnhem te noemen in de communicatie van de activiteit.

 • 2. Na afronding van de activiteit een door burgemeester en wethouders te verstrekken formulier in te vullen met vragen over de effectiviteit van de activiteit.

Artikel 14. Verantwoording

 • 1. Subsidies tot en met € 10.000 worden door burgemeester en wethouders direct bij verlening vastgesteld, tenzij de gemeente de besteding van deze gelden moet verantwoorden naar derden toe.

 • 2. Bij subsidies van meer dan € 10.000 dient de subsidie-ontvanger een aanvraag tot vaststelling in:

  • a.

   in geval van een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar;

  • b.

   in andere gevallen uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

 • 3. De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijke verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;

  • b.

   een financiële verantwoording met een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening).

Artikel 16. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt, overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016 vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 17. Bevoorschotting en betaling in gedeelten

Voorschot wordt verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie.

Artikel 19. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van de regeling.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2027.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling herdenking slavernijverleden en antiracisme, gemeente Arnhem 2023-2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 9 mei 2023.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,