Delegatiestatuut gemeente Renkum

Geldend van 12-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Delegatiestatuut gemeente Renkum

De raad van de gemeente Renkum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023;

overwegende dat:

 • een doelmatige en voortvarende uitoefening van bevoegdheden gebaat is bij delegatie;

 • de actualisering van het Delegatiestatuut gemeente Renkum wenselijk is.

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit vast te stellen het Delegatiestatuut gemeente Renkum.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

 • b.

  delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Artikel 2. Delegatie Wet open overheid

De onderstaande bevoegdheden worden gedelegeerd aan het college:

 • a.

  besluiten op verzoeken om informatie op grond van hoofdstuk 4 van de Wet open overheid, voor zover gericht aan de raad;

 • b.

  het doorverwijzen van een verzoek om informatie op grond van artikel 4.2 van de Wet open overheid, voor zover gericht aan de raad;

 • c.

  het verdagen van een beslissing op een verzoek om informatie op grond van artikel 4.4 van de Wet open overheid, voor zover gericht aan de raad;

 • d.

  het aanwijzen van een contactpersoon op grond van artikel 4.7 van de Wet open overheid.

Artikel 3. Delegatie Bestuur & organisatie

De onderstaande bevoegdheden worden gedelegeerd aan het college:

 • a.

  het doorzenden van een abusievelijk bij de raad ingediend bezwaar- of beroepschrift en het doen van mededeling daarvan aan de indiener, als bedoeld in artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het verdagen of verder uitstellen van een beslissing op een bij de raad ingediend bezwaarschrift op grond van artikel 7:10, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 4. Delegatie aanwijzing permanente en eenmalige trouwlocaties

 • 1.

  De onderstaande bevoegdheid wordt gedelegeerd aan het college:

  het aanwijzen van permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente waar huwelijken voltrokken kunnen worden, op grond van artikel 1:63 van het Burgerlijk wetboek.

 • 2.

  Het is het college slechts toegestaan van deze bevoegdheid gebruik te maken indien de aanwijzing van een trouwlocatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de locatie is niet in strijd met de openbare orde, goede zeden en smaak; en,

  • b.

   de locatie is tijdens de ceremonie openbaar toegankelijk en toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Artikel 5. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Dit delegatiebesluit treedt in werking op de dag van publicatie op overheid.nl en werkt terug tot 1 mei 2022, onder gelijktijdige intrekking van het Delegatiestatuut Renkum van 2006 en Delegatiebesluit aanwijzing permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente.

 • 2.

  Dit delegatiebesluit wordt aangehaald als: Delegatiestatuut gemeente Renkum.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 april 2023.

De raad van de gemeente Renkum,

de voorzitter, A.M.J. Schaap

de griffier, dr. J. Cornips