Regeling vervallen per 01-11-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen van een groen dak

Geldend van 12-05-2023 t/m 31-10-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen van een groen dak

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 9 mei 2023, kenmerk 280280, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 19.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 12 mei 2023 tot en met 1 november 2023.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 125.000,--.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, wnd. secretaris

Ondertekening