Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regel subsidie Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen gemeente Utrecht

Geldend van 12-05-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • in de gemeente Utrecht veel Oekraïense vluchtelingen zijn opgevangen door gasthuishoudens, waaronder eenpersoonshuishoudens;

 • deze eenpersoonshuishoudens vanwege deze opvang meerpersoonshuishoudens zijn geworden voor wat betreft de afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing, en daardoor een hogere aanslag hebben ontvangen;

 • weliswaar in het bedrag aan leefgeld dat de Oekraïense vluchtelingen ontvangen een component is opgenomen om bij te dragen aan het gasthuishouden, maar dat dit niet verplicht is en ook vaak niet gebeurt;

 • Oekraïense vluchtelingen die werken (ook als dit slechts een paar uur in de week is) geen leefgeld ontvangen;

 • in de “Handreiking Particuliere Opvang Oekraïeners (POO)” versie 4 voor gemeenten stond dat gasthuishoudens geen nadeel ondervinden van lokale heffingen wanneer zij vluchtelingen uit Oekraïne opvangen;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  afvalstoffenheffing: een directe belasting die wordt geheven op grond van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2023;

 • b.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • c.

  Oekraïense vluchteling: de vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000, omdat hij onder de reikwijdte valt van het uitvoeringsbesluit of een verlenging daarvan;

 • d.

  uitvoeringsbesluit: uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PbEU 2022, L 71);

 • e.

  gezinsleden: de volgende leden van het gezin van de Oekraïense vluchteling die in verband met de tijdelijke bescherming in Nederland aanwezig zijn:

  • i.

   echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners;

  • ii.

   hun minderjarige kinderen, mits zij ongehuwd en van hun afhankelijk zijn;

  • iii.

   de vader, moeder, of een andere volwassene die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde Oekraïense vluchteling;

 • f.

  eenpersoonshuishouden-tarief:

  • i.

   het bedrag aan afvalstoffenheffing dat op grond van artikel 7, eerste lid, van de Verordening Afvalstoffenheffing 2023 aan afvalstoffenheffing wordt geheven;

  • ii.

   het bedrag dat op grond van artikel 18, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 20 van de Verordening Zuiveringsheffing aan zuiveringsheffing wordt geheven voor een door één persoon gebruikte woonruimte;

 • g.

  meerpersoonshuishouden-tarief:

  • i.

   het bedrag aan afvalstoffenheffing dat op grond van artikel 7, tweede lid, van de Verordening Afvalstoffenheffing 2023 wordt geheven;

  • ii.

   het bedrag dat op grond van artikel 18, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 20 van de Verordening Zuiveringsheffing aan zuiveringsheffing wordt geheven voor een door meer dan één persoon gebruikte woonruimte;

 • h.

  Particuliere opvangvoorziening: opvangvoorziening voor Oekraïense vluchtelingen, anders dan:

  • i.

   een gemeentelijke opvang;

  • ii.

   een woning van de Oekraïense vluchteling of van een gezinslid van de Oekraïense vluchteling;

 • i.

  Verordening Afvalstoffenheffing 2023: Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2023;

 • j.

  Verordening Zuiveringsheffing: Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020;

 • k.

  Zuiveringsheffing: een directe belasting die wordt geheven op grond van de Verordening zuiveringsheffing.

Artikel 2 Doel

De gemeente Utrecht wil niet dat gasthuishoudens financieel nadeel ondervinden van het feit dat ze Oekraïense vluchtelingen opvangen. Het doel van deze nadere regel is het compenseren van eenpersoonshuishoudens die meer afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing moeten betalen doordat ze deze vluchtelingen opvangen.

Dit past bij het uitgangspunt dat wij doen wat nodig is en op die manier erger voorkomen.

Gasthuishoudens die deze hogere kosten financieel niet kunnen dragen, kunnen stoppen met het verlenen van opvang. Met als gevolg dat de Oekraïense vluchtelingen opgevangen moeten worden in de GOO. Dit heeft financieel veel grotere consequenties dan deze compensatie.

In de “Handreiking Particuliere Opvang Oekraïeners (POO)” voor gemeenten stond in versie 4 beschreven dat gasthuishoudens geen negatieve gevolgen ondervinden op de te betalen lokale heffingen en op kwijtschelding van lokale heffingen. In versie 5 (d.d. 24 februari 2023) is dit gewijzigd en luidt nu: “Eventuele extra kosten die worden veroorzaakt door lokale heffingen voor gasthuishoudens kunnen worden gedekt uit de wooncomponent uit het leefgeld. Het is belangrijk dat gast en gastgezin vooraf afspraken maken over hoe omgegaan wordt met deze kosten.” Het getuigt niet van behoorlijk bestuur om de spelregels te veranderen zonder dat we daarover gasthuishoudens vooraf hebben kunnen informeren, daarom is het redelijk om in elk geval dit jaar eenpersoonsgasthuishoudens te compenseren voor de hogere afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door de natuurlijke persoon die:

 • a.

  op 1 januari 2023 als een particuliere opvangvoorziening een of meer Oekraïense vluchtelingen opvangt of opgevangen heeft, en;

 • b.

  diegene op 1 januari 2023 als enige op diens adres ingeschreven zou hebben gestaan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Utrecht, als deze persoon niet als een particuliere opvangvoorziening een of meer Oekraïense vluchtelingen zou hebben opgevangen.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen het subsidieplafond vast op € 20.000,- door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen de kosten voor de afvalstoffenheffing en de zuiveringsheffing in aanmerking, voor wat betreft het verschil tussen het eenpersoonshuishouden-tarief en het meerpersoonshuishouden-tarief.

Artikel 6 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvrager wordt maximaal € 179,33 subsidie verleend.

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met DigID via www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen vanaf 1 juni 2023 om 9:00 uur worden ingediend met DigiD via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken op de aanvraag.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen de subsidie zonder voorafgaande verlening direct vast.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze nadere regel vervalt op 1 januari 2024, met dien verstande dat deze nog gelding blijft houden voor subsidieaanvragen waarop nog geen vaststellingsbesluit.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 9 mei 2023.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen