Verordening nadeelcompensatie Wassenaar 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening nadeelcompensatie Wassenaar 2023

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2022;

overwegende dat de Planschadeverordening Wassenaar en de Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zoals deze geldt vanaf 1 december 2008, inhoudelijk niet aansluiten op de Omgevingswet en uitvoeringsregelingen omdat deze zijn gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening;

overwegende dat op grond van de nieuwe regels over nadeelcompensatie in de Omgevingswet, die in de plaats treden van de huidige regels over planschadevergoeding, een nieuwe verordening over nadeelcompensatie moet worden vastgesteld;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening nadeelcompensatie Wassenaar 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht en – als voor de rechtmatige uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid geen omgevingsvergunning is vereist – artikel 15.4 van de Omgevingswet;

 • b.

  adviseur: de door het bestuursorgaan aan te wijzen persoon of personen om over de aanvraag om schadevergoeding vanuit deskundigheid te adviseren;

 • c.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar of een ander bestuursorgaan als bedoeld in artikel 15.8, derde lid, van de Omgevingswet;

 • d.

  Omgevingswet: de Omgevingswet zoals geplaatst in het Staatsblad jaar 2016, nr. 156, en zoals deze wet is gewijzigd met andere wetten op de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt;

 • e.

  schade: schade veroorzaakt in de rechtsmatige uitoefening door een bestuursorgaan van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of taak die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, een en ander als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15.1 van de Omgevingswet;

 • f.

  voorschot: een voorschot van betaling vooruitlopend op de vaststelling van een verplichting tot betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening heeft betrekking op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de aanvrager stelt dat die wordt veroorzaakt door een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 2. Deze verordening heeft geen betrekking op aanvragen om schadevergoeding waarop een bijzondere gemeentelijke regeling van toepassing is.

Artikel 3 Heffen van recht

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 500,- geheven.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De aanvrager van schadevergoeding maakt voor de aanvraag om schadevergoeding gebruik van de mogelijkheid van elektronische aanvraag die middels de website van de gemeente wordt geboden.

 • 2. Een aanvraag bevat mede:

  • a.

   een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis, als bedoeld in artikel 4:127, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan, als bedoeld in artikel 4:127, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting;

  • d.

   als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.

Artikel 5 Adviseur

 • 1. Het bestuursorgaan wint slechts advies in bij een adviseur voor zover dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.

 • 2. Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval niet ingewonnen als:

  • a.

   de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het bestuursorgaan genomen besluit of verrichte handeling;

  • c.

   de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende gelijkenis vertoont met andere aanvragen waarvoor al advies is uitgebracht; of

  • d.

   naar het oordeel van het bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie voldoende deskundigheid voor de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.

 • 3. Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie. De adviescommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een rapporteur aan.

 • 4. Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze aantoont deskundig te zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Daarbij wordt onder meer gelet op opleiding, ervaring en prestaties van de als adviseur aangewezen persoon.

 • 5. Voor het overige zijn de regels omtrent advisering van toepassing als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Procedure

 • 1. Als advies wordt ingewonnen bij een adviseur, informeert het bestuursorgaan de aanvrager en belanghebbenden.

 • 2. Bij de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt naast de aanvrager voor zover van toepassing betrokken:

  • a.

   degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en

  • b.

   als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet, de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht, tenzij:

   • de schadevergoeding redelijkerwijze voor rekening behoort te blijven van het bestuursorgaan, of

   • de schadevergoeding voldoende op een andere manier is verzekerd.

 • 3. Het bestuursorgaan beslist binnen acht weken of – indien een adviseur is aangewezen – binnen zes maanden na de ontvangst van de aanvraag. Voor het overige zijn artikel 4:130, leden 2 en 3, en artikel 4:131 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 7 Uitbetaling

Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding, wordt de toegewezen schadevergoeding uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.

Artikel 8 Aanvraag voorschot

 • 1. Het bestuursorgaan kan, vooruitlopend op de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding, een voorschot verlenen als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een verplichting tot betaling zal worden vastgesteld.

 • 2. De artikelen 4:95 en 4:96 van de Algemene wet bestuursrecht zijn op dit voorschot van toepassing.

Artikel 9 Intrekking oude verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • -

  Planschadeverordening Wassenaar (vastgesteld 1 december 2008);

 • -

  de Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (vastgesteld 1 december 2008).

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nadeelcompensatie Wassenaar 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 31 januari 2023

de griffier,

drs. J. Kleinhesselink

de voorzitter,

drs. L.A. de Lange