Subsidieregeling groene daken Etten-Leur

Geldend van 11-05-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling groene daken Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Etten-Leur 2018;

Besluit:

Vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling groene daken Etten-Leur

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Groen dak: een natuurlijke dakbedekking op een particuliere woning of legaal bijgebouw bij deze woning. Een groen dak bestaat uit een wortelwerende laag, een drainage-, substraat- en een vegetatielaag of een soortgelijke, gelijkwaardige opbouw.

Artikel 2 Doelstelling

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Etten-Leur een impuls geven aan het aantal vierkante meters groen dak in de gemeente. Groene daken dragen bij aan klimaatadaptatie omdat ze regenwater opvangen. Daarnaast bieden ze voedsel voor insecten en kunnen ze verkoelend werken in de zomer. Meer groen in de buurt draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving.

Artikel 3 Criteria voor subsidieverstrekking

 • 1. Het groene dak bevindt zich binnen het grondgebied van de gemeente Etten-Leur;

 • 2. Het groene dak is maximaal 6 maanden voor aanvraag van de subsidie gerealiseerd;

 • 3. Omliggende percelen, gebouwen of daken mogen geen hinder ondervinden als gevolg van de aanleg van het groene dak;

 • 4. De subsidieaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de dakconstructie bij en na de aanleg van het groene dak;

 • 5. Bij de aanleg van een groen dak wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 30 ℓ/m2.

 • 6. Er wordt slechts eenmaal per adres een subsidie verleend.

Artikel 4 Activiteiten en kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt niet verstrekt:

 • a.

  Om (een deel van) de (dak)constructieberekening te bekostigen;

 • b.

  Om (een deel van) de bestaande dakbedekking af te voeren (zoals bijvoorbeeld grind);

 • c.

  Om aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen te bekostigen.

Artikel 5 Subsidieplafond en subsidiebedrag

 • 1. Voor de subsidie op basis van deze subsidieregeling wordt jaarlijks een subsidieplafond bekend gemaakt. Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 50.000.

 • 2. De volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen totdat het subsidieplafond is bereikt;

 • 3. De hoogte van de subsidie voor het aanbrengen van een groen dak bedraagt €30 per m2. Het maximum bedrag bedraagt €750,- per woning inclusief bijgebouw.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd door de eigenaar van de particuliere woning en/of het bijgebouw bij deze woning waarop het groene dak is gerealiseerd.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld digitaal aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld. Het aanvraagformulier is te vinden op www.etten-leur.nl. Aanvragen die op een andere wijze binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Bij de aanvraag worden de volgende documenten ingeleverd:

  • a.

   Factuur of ander bewijsmiddel waaruit tenminste blijkt:

   • De datum waarop groen dak is gerealiseerd (artikel 3 lid 2)

   • De capaciteit van de waterberging (artikel 3 lid 5)

   • Het aantal vierkante meters aangebracht groen dak

   • Het adres waar het groene dak is aangebracht

  • b.

   Schets(en) /tekening(en) waaruit blijkt waar het groene dak precies aangebracht is;

  • c.

   Foto(’s) van de situatie na aanleg waarmee wordt aangetoond dat de maatregel is uitgevoerd en daarmee aan de subsidiecriteria is voldaan.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college;

 • 2. Als de toepassing van deze subsidieregeling leidt tot een onredelijke beslissing op de aanvraag, dan kan het college in uitzonderingsgevallen van deze subsidieregeling afwijken (hardheidsclausule).

Artikel 8 Beslistermijn en betaling

 • 1. Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag voor subsidie een beslissing. Indien de subsidie wordt verleend, wordt deze direct vastgesteld.

 • 2. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 30 dagen na de subsidieverlening en vaststelling.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie;

 • 2. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling groene daken Etten-Leur.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouder van Etten-Leur op 28-03-2023

drs. C. (Cor) Smits drs.

Gemeentesecretaris

M.L. (Mark) Verheijen

Burgemeester (wnd)