Onderzoeksverordening ex artikel 213a Gemeentewet

Geldend van 12-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Onderzoeksverordening ex artikel 213a Gemeentewet

Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant tot vaststelling de onderstaande verordening voor periodiek onderzoek door het Dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant gevoerde bestuur

Onderzoeksverordening ex artikel 213a Gemeentewet.

Artikel 1 Definities

 • 1. Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijk inzet van middelen.

 • 2. Doeltreffendheid

  De mate waarin de Belastingsamenwerking West Brabant erin slaagt met de geleverde prestaties en gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Elk jaar wordt er minimaal één onderzoek uitgevoerd. Dit kan zowel een onderzoek naar de doelmatigheid als de doeltreffendheid zijn.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het Dagelijks bestuur zendt ieder jaar uiterlijk vóór 1 januari een onderzoeksplan naar het algemeen bestuur van de in het erop volgend jaar te verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Dit onderzoeksplan kan onderdeel uitmaken van de paragraaf bedrijfsvoering in de programmabegroting.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het Dagelijks bestuur rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het Dagelijks bestuur, indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het Algemeen bestuur aangeboden. Het Dagelijks bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening 2021 onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Belastingsamenwerking West Brabant ”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur de gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West Brabant van 22 januari 2021,

De voorzitter,

drs. Th.J.J.M Schots

De secretaris,

drs. P.C.A.M. Stoffelen