Verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid door college Maashorst

Geldend van 06-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid door college Maashorst

De raad van de gemeente Maashorst,

overwegende dat de raad regels stelt over het college periodiek onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het College gevoerde bestuur;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op op het bepaalde in artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid door college Maashorst

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties uit maatschappelijke beleidsdoelen worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt;

 • 2.

  Doeltreffendheid: De mate waarin de beoogde effecten van uit maatschappelijke beleidsdoelen met de gerealiseerde prestaties daadwerkelijk worden behaald;

 • 3.

  Maatschappelijke beleidsdoelen: de gewenste resultaten die wettelijk zijn opgelegd aan het gemeentebestuur, dan wel door hen zijn vastgesteld in beleidskaders.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid van (onderdelen van) de gemeentelijke taakvelden uit bijlage 1 van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden, en de uitvoering van die onderliggende (deel)taken door de gemeente overeenkomstig de maatschappelijke beleidsdoelen.

 • 2. Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van minimaal een programma of een paragraaf, dan wel een of meer delen daarvan.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt periodiek een onderzoeksplan naar de raad voor te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Intrekken oude verordening

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Uden 2004 en van de gemeente Landerd artikel 213a, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

De interim-griffier

A.W.J.M. Cornelissen MMC

de voorzitter

Drs. P.L.A. Rüpp