Besluit rentetarieven Verordening leningen Duurzaam Thuis

Geldend van 09-05-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit rentetarieven Verordening leningen Duurzaam Thuis

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, derde lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 18 april 2023 hebben vastgesteld:

Besluit rentetarieven Verordening leningen Duurzaam Thuis

Artikel I Rentetarieven

  • 1. Het rentetarief voor een onderhandse (consumptieve) Stimuleringslening bedraagt 4,32% (bestaande uit de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ondergrens van 3,42% vermeerderd met de renteopslag van SVn van 0,9%).

  • 2. Het rentetarief voor een hypothecaire Stimuleringslening bedraagt 3,92%.

  • 3. Het rentetarief voor een Zakelijke Stimuleringslening, op basis van zowel een onderhandse of een hypothecaire akte, bedraagt 3,92%.

Artikel II Overgangsrecht

Voor besluiten die zijn genomen en aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit rentebesluit blijven de bepalingen van de Vaststelling rentetarieven Verordening leningen Duurzaam Thuis (Pb. 15 februari 2021, nr.1176) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het leningstraject.

Artikel III Inwerkingtreding en looptijd

  • 1. Dit besluit treedt vanaf 1 mei 2023 in werking en komt te vervallen vanaf 1 oktober 2023, het moment waarop de Verordening leningen Duurzaam Thuis vervalt.

  • 2. De Vaststelling rentetarieven Verordening leningen Duurzaam Thuis (Pb. 15 februari 2021, nr. 1176) wordt ingetroken en komt per 1 mei 2023 te vervallen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 18 april 2023.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. E.G.M. Roemer

secretaris

de heer P.M. Diez