Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid voor Hardinxveld- Giessendam

Geldend van 10-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid voor Hardinxveld- Giessendam

De gemeenteraad, het college van burgermeester en wethouders en de burgermeester van de gemeente Hardinxveld- Giessendam, ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft;

Gelet op het bepaalde in artikel 4.7 van de Wet open overheid (Woo) en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluiten

  • I.

    De juridisch adviseur van het team Juridische zaken aan te wijzen als Woo contactpersoon;

  • II.

    Dit besluit kan worden aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit Woo- contactpersoon voor Hardinxveld- Giessendam';

  • III.

    Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 mei 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 15 december 2022

De griffier,

A. van der Ploeg,

De burgemeester,

D. Heijkoop