Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden gemeente Baarn 2023

Geldend van 22-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden gemeente Baarn 2023

Ondertekening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn houdende de (wijze van) vervanging van papieren archiefbescheiden (Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden gemeente Baarn 2023),

Gelet op:

- de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

- artikel 7 Archiefwet 1995

- artikel 6 Archiefbesluit 1995

besluit(en):

Artikel 1

1. met terugwerkende kracht tot 2017 over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst Gemeenschappelijke Regeling Werk en inkomen Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

2. reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging Handboek Vervanging Archiefbescheiden, Sociaal Domein Gemeenschappelijke regeling Baarn, Bunschoten en Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS) ; En Handboek Vervanging Archiefbescheiden, PIOFACH-taken Gemeenschappelijke regeling Baarn, Bunschoten en Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS)

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden gemeente Baarn 2023

Baarn, 4 april 2023

Burgemeester en wethouders van Baarn

drs. C. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Toelichting

De handboeken vervanging t.b.v het Sociaal Domein en de bedrijfsvoering (PIOFACH) zijn ter inzage beschikbaar bij BBS.