Mandaatbesluit uitvoering Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente De Bilt 2023

Geldend van 04-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 30-04-2020

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente De Bilt 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit gemeente De Bilt 2022;

BESLUITEN

mandaat te verlenen aan:

de medewerker woonruimte urgenties van de gemeente De Bilt, om namens hen:

 • 1.

  de volkshuisvestelijke urgenties uit te voeren op grond van paragraaf 2.5 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente De Bilt 2022;

 • 2.

  waarbij besluiten inzake de hierna te noemen artikelen uit de voornoemde Huisvestingsverordening, enkel in overleg met de urgentiecommissie worden genomen:

  • -

   Artikel 2.5.1a Criteria indicatie sociale gronden;

  • -

   Artikel 2.5.1b Criteria indicatie medische gronden;

  • -

   Artikel 2.5.1c Criteria indicatie mantelzorg gronden;

  • -

   Artikel 2.5.1e Criteria indicatie maatschappelijke gronden;

  • -

   Artikel 2.5.3 lid 1 t/m 3 en 5 Beperkte keuzemogelijkheid urgenten.

 • 3.

  met uitzondering van de bevoegdheden omschreven in de hierna te noemen artikelen uit de voornoemde Huisvestingsverordening, welke blijven voorbehouden aan het college:

  • -

   Artikel 2.5.1d Criteria indicatie volkshuisvestelijke gronden;

  • -

   Artikel 2.5.1f Criteria indicatie gronden statushouder;

  • -

   Artikel 2.5.1g Criteria indicatie gedupeerden aanbodsysteem;

  • -

   Artikel 2.5.3 lid 4 Beperkte keuzemogelijkheid urgenten.

I. Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden de volgende voorschriften en instructies vast te stellen:

 • 1.

  Bij de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden wordt in achtgenomen hetgeen daaromtrent bij of krachtens regelgeving is bepaald;

 • 2.

  Het bestuursorgaan dat de uitoefening van een bevoegdheid heeft opgedragen aan de gemandateerde, kan met onmiddellijke ingang besluiten dit mandaatbesluit in te trekken.

 • 3.

  Het bestuursorgaan dat de uitoefening van een bevoegdheid heeft opgedragen aan de gemandateerde, is te allen tijde bevoegd bijzondere aanwijzingen en instructies te geven.

 • 4.

  De gemandateerde verschaft de mandaatgever op verzoek inlichtingen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 5.

  Een krachtens mandaat te nemen besluit wordt in elk geval aan het bestuursorgaan voorgelegd indien:

  • a.

   Het desbetreffende besluit precedentwerking heeft of zal kunnen hebben;

  • b.

   Het desbetreffende besluit afwijkt van, in strijd is met of een aanvulling vormt op bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

  • c.

   Ten aanzien van het desbetreffende besluit tegenstrijdige interne adviezen zijn verstrekt.

 • 6.

  De gemandateerde is bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene en routinematige correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en afwikkeling van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 7.

  Dit mandaatbesluit heeft terugwerkende kracht tot 30 april 2020.

II. Slotbepalingen

 • 1.

  Van de instemming van de gemandateerde als bedoeld in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht blijkt uit de parafering van dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit uitvoering Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente De Bilt 2023”.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 april 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023.

De secretaris,

R. van Netten

de burgemeester,

mr. S.C.C.M. Potters