Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland 2023 tot en met 2026

Geldend van 03-05-2023 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland 2023 tot en met 2026

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent het verlenen van subsidie voor onroerendezaakbelastingen (Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland 2023 tot en met 2026)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland 2023 tot en met 2026

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 • -

  dorpshuis: een openbaar gebouw of een deel daarvan, met uitsluiting van gebouwen als kerken, bibliotheken, cafés en sportvoorzieningen, dat dient als ontmoetingsplaats voor bewoners in een dorpsgemeenschap, ten behoeve van het verenigingsleven en sociaal-culturele activiteiten;

 • -

  dorpshuisorganisatie: vereniging of stichting met volledige rechtsbevoegdheid die een dorpshuis exploiteert, statutair gevestigd is in de gemeente Opsterland en geen onderneming drijft als bedoeld in de Wet op de vennootschapsbelasting;

 • -

  heffingsplichtige: degene van wie op grond van de geldende Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Opsterland onroerendezaakbelastingen wordt geheven;

 • -

  sportvoorziening: kleedkamers en kantines ten behoeve van de uitoefening van voetbal en korfbal, de clubgebouwen ten behoeve van de uitoefening van rugby en tennis en de sportvelden ten behoeve van de uitoefening van voetbal, korfbal, rugby en tennis, voor zover deze gelegen zijn in de gemeente Opsterland.

Artikel 2 Doelstelling

De subsidie heeft als doel het ondersteunen van:

 • a.

  het in stand houden van een sportvoorziening;

 • b.

  het in stand houden van een dorpshuis.

Artikel 3 De subsidie

 • 1. Het college kan subsidie verlenen:

  • a.

   aan de heffingsplichtige van een sportvoorziening, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar betaalde onroerendezaakbelastingen betreffende de sportaccommodatie;

  • b.

   aan de heffingsplichtige van een dorpshuis, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar betaalde onroerendezaakbelastingen, betreffende het gebouw waar het dorpshuis in is gevestigd.

 • 2. Per sportvoorziening of dorpshuis wordt slechts eenmaal per belastingjaar subsidie verstrekt.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1. Een aanvraag om compensatie dient uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te zijn ontvangen en wordt ingediend middels het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde aanvraag bevat in ieder geval een kopie van de aanslag onroerendezaakbelastingen voor de betreffende accommodatie over het belastingjaar waar de aanvraag betrekking op heeft.

Artikel 5 Toetsingscriteria

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de betreffende aanslag onroerendezaakbelastingen volledig is voldaan.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3 is gelijk aan het bedrag van de door de aanvrager in het betreffende belastingjaar betaalde onroerendezaakbelastingen voor de sportvoorziening, dan wel het gebouw waarin het betreffende dorpshuis is gevestigd, exclusief eventueel bijkomende invorderingskosten en overige kosten.

Artikel 7 De verstrekking en uitbetaling

 • 1. De subsidie wordt ineens vastgesteld.

 • 2. De subsidie wordt uitbetaald op dezelfde bankrekening als waarvan de te compenseren onroerendezaakbelastingen zijn voldaan.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen gesteld bij of krachtens deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op de doelstelling van deze subsidieregeling, naar haar oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking ervan in het Gemeenteblad.

 • 2. Deze regeling vervalt op 31 december 2026, met dien verstande dat zij van kracht blijft voor subsidieaanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

 • 3. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland 2023 tot en met 2026.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland op 11 april 2023.

burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

Sandra van ’t Hooge.

de burgemeester,

Lex Roolvink.