Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022

Geldend van 12-05-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022

De Raad van de gemeente Vaals

Besluit vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022

B E S L U I T:

Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. systematische verstrekkingen: verstrekkingen die aan de afnemer worden gedaan via een geautomatiseerde koppeling met de applicatie van de afnemer.

 • 2. incidentele verstrekkingen: verstrekkingen met een specifiek, eenmalig doel, ter uitoefening van de publiekrechtelijke taak.

 • 3. spontane verstrekkingen: automatische meldingen van actualisering van gegevens, gebaseerd op in de BRP-applicatie aanwezige autorisaties voor afnemers.

 • 4. selectie verstrekkingen: selecties op basis van een vastgelegde voorwaarde-regel.

 • 5. ad-hoc verstrekkingen: gegevens op basis van een identificatie en gewenste rubrieknummers, gebaseerd op in de BRP-applicatie aanwezige autorisaties voor afnemers van ad-hoc verstrekkingen.

 • 6. rechtstreekse inzage: afnemer raadpleegt BRP op basis van een individuele autorisatie.

 • 7. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen.

 • 8. derden: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 2 Gegevensverstrekking aan organen van de gemeente

 • 1. Het College van Burgemeester en Wethouders verstrekt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen (BRP) aan een overheidsorgaan van de gemeente Vaals gegevens uit de basisregistratie personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2. De verstrekking van gegevens kan betreffen:

  • a.

   systematische verstrekkingen

  • b.

   incidentele verstrekkingen

  • c.

   spontane verstrekkingen

  • d.

   selectie verstrekkingen

  • e.

   ad-hoc verstrekkingen

  • f.

   rechtstreekse inzage

Artikel 3 Gegevensverstrekking aan derden

 • 1. Het College van Burgemeester en Wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene gegevens uit de basisregistratie personen verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2. Als werkzaamheden en categorieën met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden en categorieën die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen gerechtvaardigd is.

 • 3. Deze verordening wijst in bijlage 1 aan de categorieën van derden en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, als bedoeld in artikel 3lid 1.

 • 4. Het College van Burgemeester en Wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene gegevens uit de basisregistratie personen verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van degene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 5. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 6. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over

  • a.

   de naam

  • b.

   het geslacht

  • c.

   de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner

  • d.

   het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner

  • e.

   de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner

  • f.

   het adres

  • g.

   de bijhoudingsgemeente

  • h.

   de geboortedatum

  • i.

   de datum van overlijden

Artikel 4 Intrekking

De Verordening basisregistratie personen 2014 van de gemeente Vaals (Verordening BRP 2014 Vaals) wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 april 2023.

F. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter

Bijlage 1 Categorieën van derden en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Vaals (artikel 4)

Categorie

Gewichtig maatschappelijk belang

Niet-gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Terugvinden van nabestaanden.

Uitvaartverzorgers

Afhandeling van aangiften van overlijden in het buitenland.

Ziekenhuizen (incl. Uniklinikum Aachen, Marienhospital, Luisenhospital en Franziskushospital), Wmo-kantoor, Integraal Kankercentrum Limburg, AOK Rheinland

Patiëntenzorg.

Patiëntenverenigingen

Bevorderen onderlinge hulp patiënten.

Thuiszorgorganisaties

Bevorderen zelfredzaamheid.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van gehandicaptenzorg.

Gehandicaptenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van ouderenzorg.

Ouderenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van jeugdwelzijnszorg.

Jeugdwelzijnszorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.

Maatschappelijke dienstverlening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van kinderopvangwerk.

Kinderopvangwerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van migrantenhulp.

Migrantenhulp.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van sociaal-juridische zorgverlening.

Sociaal-juridische zorgverlening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van sociale werkvoorziening.

Sociale werkvoorziening.

Door de gemeente gesubsidieerde vrouwenorganisaties.

Bevorderen vrouwenwelzijn.

Door de gemeente gesubsidieerde ouderenorganisaties.

Bevorderen ouderenwelzijn.

Door de gemeente gesubsidieerde migrantenorganisaties.

Bevorderen migrantenwelzijn.

Door de gemeente gesubsidieerde cultuurorganisaties.

Bevorderen cultuur en behoud cultureel erfgoed.

Door de gemeente gesubsidieerde sportverenigingen.

Bevorderen sport en gezondheid.

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA.

Geestelijke en maatschappelijke zorg.

Niet-gemeentelijke inburgeringsbureaus.

Bevorderen inburgering.

Onderwijsinstellingen (incl. RWTH)

Onderwijs.

Fondsenwervende organisaties met erkenning van het CBF.

Ondersteuning organisaties die in de gemeente goede doelen nastreven.

Organisaties op het gebied van maatschappelijke en filantropische doelen.

Maatschappelijke en/of filantropische doelen.

Schuldhulpverleningsinstanties.

Schuldhulpverlening.

Bewindvoerder(skantoor).

Financiële hulpverlening.

Reclassering.

Begeleiding en voorkomen recidive.

Veilig Thuis.

Bevorderen veiligheid in huiselijke kring.

Oorlogsgravenstichting.

Contact met nabestaanden en grafadministratie.

Stichting 40-45.

Advisering pensioenuitkering.

Buitenlandse rechtspersonen.

Het dienen van een Nederlands publiek belang.

Een overheidsorgaan/persoon/organisatie, gevestigd in een land binnen de EU.

Het dienen van een Nederlands publiek belang.

Een overheidsorgaan/persoon/organisatie, gevestigd in een land buiten de EU.

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegeven voorziet of met expliciete toestemming van de persoon over wie gegevens worden gevraagd.