Marktverordening Weert 2023

Geldend van 03-05-2023 t/m heden

Intitulé

Marktverordening Weert 2023

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2023;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Raadscommissie Ruimte en Economie;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Marktverordening Weert 2023

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 • b.

  dagplaats: standplaats die voor één marktdag ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • c.

  markt: door het college ingestelde reguliere warenmarkt;

 • d.

  standplaats: ruimte die voor de duur van de markt aan een vergunninghouder is aangewezen voor het uitoefenen van markthandel;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkersplaats: standplaats die voor één marktdag ter beschikking is gesteld om te standwerken;

 • g.

  vaste standplaats: standplaats die beschikbaar is voor het innemen van een vaste standplaats gedurende de daarvoor geldende periode;

 • h.

  vergunning: vergunning voor het innemen van een vaste standplaats-, dagplaats of standwerkersplaats op de markt;

 • i.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een vaste, dag- of standwerkersplaats;

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de door het college krachtens artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g van de Gemeentewet ingestelde markt in Weert.

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening, in het bijzonder met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • a.

  de dag, tijd, plaats, afgelasting en verplaatsing van de markt;

 • b.

  de opstelling en indeling van de markt;

 • c.

  het aantal en de afmetingen van de standplaatsen;

 • d.

  de artikelengroepen of branches;

 • e.

  een maximumaantal vergunninghouders per branche;

 • f.

  de vergunningverlening en overschrijving van vergunningen;

 • g.

  het toewijzen en bezetten van standplaatsen;

 • h.

  de afwezigheid bij ziekte, vakantie en in geval van bijzondere omstandigheden;

 • i.

  de vervanging van de vergunninghouder;

 • j.

  het gebruik van de standplaatsen;

 • k.

  de veiligheidsnormen en normen ter voorkoming van gevaar, hinder en overlast.

Hoofdstuk 2. Vergunningen

Artikel 4. Standplaatsvergunning

 • 1. Het is verboden een standplaats op de markt in te nemen zonder vergunning van het college.

 • 2. De vergunning voor een vaste standplaats wordt verleend voor de duur van 15 jaar.

 • 3. Voor het toewijzen van een vergunning voor het innemen van een standplaats op de markt komt uitsluitend in aanmerking een persoon:

  • a.

   die aantoont dat deze als natuurlijk persoon of als bestuurder van een rechtspersoon staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; en

  • b.

   tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, handelingsbekwaam is en gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten.

Artikel 5. Voorschriften en beperkingen

 • 1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vergunning.

 • 2. De vergunninghouder is verplicht de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen na te leven.

Artikel 6. Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1. Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij met inachtneming van het bepaalde in het marktreglement, de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2. Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 4, derde lid genoemde vereisten.

 • 3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge het bepaalde in het marktreglement is overgeschreven, beschikte over een vergunning voor een andere standplaats op dezelfde markt, wordt deze vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Straf- overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • d. de marktmeester en of de bij besluit van het college aangewezen personen belast met het toezicht, belemmert in het uitoefenen van de functie, dan wel de door hen gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 8. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een aanvrager van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  de marktmeester en of de bij besluit van het college aangewezen personen belast met het toezicht, belemmert in het uitoefenen van de functie dan wel de door hen gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 10. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 11. Toezichthouders

Het college wijst de personen aan die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 12. Adviescommissie

 • 1. Het college kan een marktadviescommissie instellen die tot taak heeft het college te adviseren inzake marktaangelegenheden.

 • 2. In dat geval stelt het college in het marktreglement nadere regels op met betrekking tot de samenstelling, taken en werkwijze van de marktadviescommissie.

Artikel 13. Overgangsbepalingen

 • 1. Besluiten op grond van de Marktverordening voor de gemeente Weert blijven na de inwerkingtreding van deze verordening gelden, totdat het college deze ambtshalve heeft gewijzigd of ingetrokken.

 • 2. Binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze verordening, worden de vergunningen, verleend op grond van de Marktverordening voor de gemeente Weert, ingetrokken. De betreffende vergunninghouders ontvangen in plaats daarvan eenmalig een nieuwe vergunning die geldt voor een periode van 15 jaar en die voldoet aan de overige vereisten uit deze verordening en het marktreglement.

 • 3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening voor de gemeente Weert is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 14. Intrekking oude regeling

De Marktverordening voor de gemeente Weert wordt ingetrokken.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Weert 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2023

De griffier,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

De voorzitter,

mr. R.J.H. Vlecken

Toelichting Marktverordening

Algemeen

Vanwege de Europese Dienstenrichtlijn en de jurisprudentie rondom ‘schaarse vergunningen’ is het nodig dat de marktverordening wordt herzien. Een vergunning wordt aangemerkt als schaars wanneer slechts één of een beperkt aantal vergunningen kan worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers zijn. Een vergunning voor de markt is als schaars aan te merken, omdat er vanwege de omvang van het marktterrein slechts een beperkt aantal vergunningen kan worden verleend. Gemeenten mogen daarom aan marktondernemers niet langer een vergunning voor onbepaalde tijd verstrekken. Om de vergunningen voor de markt te verdelen moet daarnaast een transparant verdeelsysteem worden gehanteerd.

Naast het verwerken van de regels uit de Europese Dienstenrichtlijn is in de nieuwe marktverordening een aantal artikelen duidelijker opgesteld en/of aangevuld zodat ze beter aansluiten bij de huidige praktijksituatie.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In dit artikel zijn de definities opgenomen van een aantal begrippen die worden gebruikt in de verordening.

Artikel 2

Dit artikel regelt het toepassingsbereik van de verordening. De verordening is enkel van toepassing op de door het college ingestelde markt in Weert. De markt in Stramproy is geprivatiseerd en valt buiten het toepassingsbereik van de verordening.

Artikel 3

Deze bepaling bevat voor het college de bevoegdheid om nadere regels (marktreglement) vast te stellen. Ook is bepaald over welke onderwerpen het college bevoegd is nadere regels te stellen. Zo kan het college een maximumaantal vergunninghouders per branche vaststellen. Het doel van de branchering is om ervoor te zorgen dat op de markt een gevarieerd aanbod van producten wordt verkocht. Zo wordt de markt aantrekkelijk gehouden voor de consument. Verder wordt in het marktreglement vastgelegd welke verdeelprocedure het college toepast bij het verlenen van vergunningen voor marktstandplaatsen.

Artikel 4

Dit artikel bevat algemene bepalingen over standplaatsvergunningen.

In het eerste lid wordt verboden om zonder vergunning een standplaats op de markt in te nemen. De bevoegdheid om deze vergunning te verlenen ligt bij het college.

In lid twee wordt de tijdsduur van de vergunning voor een vaste standplaats bepaald, namelijk 15 jaar. De Europese Dienstenrichtlijn bepaalt dat het niet (langer) is toegestaan om vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen, indien het aantal beschikbare vergunningen is beperkt. Omdat het aantal beschikbare vergunningen op markt in Weert is beperkt door de omvang van het marktterrein, is hier sprake van een zogenaamde ‘schaarse vergunning’ die niet voor onbepaalde tijd mag worden verleend. Omdat de vergunninghouders een vergunning voor onbepaalde tijd hebben is het voor nieuwkomers nagenoeg onmogelijk om nog toe te treden tot de markt.

Voor het bepalen van een passende vergunningsduur moet worden gekeken naar de tijd die nodig is voor een ondernemer om investeringen terug te verdienen. Zowel door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (hierna: CVAH) als door Stichting Economisch Onderzoek (hierna: SEO) is een onderzoek uitgevoerd naar de terugverdientijd bij ambulante handel. Uit het onderzoeksrapport van de CVAH volgt dat een vergunningsduur van 15 jaar het voor de meeste ondernemers mogelijk maakt om hun investeringen terug te verdienen. Volgens het SEO-rapport ligt de gemiddelde terugverdientijd tussen de 9 en de 12 jaar. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is in Weert gekozen voor een vergunningsduur van 15 jaar. Daarmee moet het overgrote deel van de ondernemers de investeringen kunnen terugverdienen, maar wordt er ook nog voldoende ruimte geboden voor andere ondernemers om op termijn voor een vergunning in aanmerking te komen.

In het derde lid worden de minimumvereisten voor het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats op de markt genoemd.

Artikel 5

Dit artikel biedt het college de mogelijkheid om voorschriften en beperkingen te verbinden aan een vergunning. Deze voorschriften en beperkingen dienen ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist. Daarbij valt te denken aan belangen van openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, beperking van overlast, regulering van het woon- en leefklimaat en de veiligheid binnen de gemeente.

Artikel 6

In dit artikel wordt bepaald in welke gevallen over wordt gegaan of over kan worden gegaan tot intrekking van de vaste standplaatsvergunning. In het eerste lid is bepaald in welke gevallen het college gehouden is de vaste standplaatsvergunning in te trekken. Terwijl het tweede lid bepaalt in welke gevallen het college bevoegd, maar niet verplicht, is om de vergunning in te trekken.

Artikel 7

Dit artikel biedt aanvullende gronden voor het college om een vergunning voor een vaste standplaats in te trekken of te schorsen. Deze intrekkingsgronden hebben, in tegenstelling tot die in artikel 6, betrekking op het gedrag van de marktondernemer.

Artikel 8

In artikel 6 en 7 zijn intrekkings- en schorsingsgronden voor vaste standplaatsvergunningen opgenomen. Het intrekken van een dagplaats of standwerkersplaats ligt minder voor de hand, vanwege de korte loopduur van de vergunning. Met dit artikel wordt het college de mogelijkheid geboden om in de genoemde gevallen een aanvrager van een dagplaats of standwerkersplaats voor maximaal vier marktdagen uit te sluiten van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats.

Artikel 9

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 10

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 11

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 12

Dit artikel regelt de mogelijkheid voor het college om een marktadviescommissie in te stellen. Het instellen van een dergelijke commissie is geen verplichting. In het geval dat het college een marktadviescommissie heeft ingesteld, legt het daarover nadere regels vast in het marktreglement. Deze nadere regels hebben betrekking op de samenstelling, de taken en de werkwijze van de marktadviescommissie.

Artikel 13

Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn is het verlenen van vergunningen voor onbepaalde tijd niet langer mogelijk. Dit heeft gevolgen voor de reeds verleende vergunningen, die wel voor onbepaalde tijd zijn verleend. De vergunningen voor onbepaalde tijd moeten worden omgezet naar vergunningen voor bepaalde tijd. Daarvoor moet een overgangsregeling worden vastgesteld. Er wordt voor gekozen om de vergunningen voor onbepaalde tijd in te trekken, en de betreffende vergunninghouders een nieuwe vergunning voor 15 jaar te verlenen. Daarmee kunnen de zittende ondernemers hun investeringen grotendeels terugverdienen en hebben zij voldoende tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie van vergunningen voor bepaalde tijd die eventueel ook aan andere gegadigden zouden kunnen worden uitgegeven.

Artikel 14

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 15

Dit artikel spreekt voor zich.