Beleidsregels toepassing Wet bibob gemeente Hellendoorn

Geldend van 02-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels toepassing Wet bibob gemeente Hellendoorn
Citeertitel Beleidsregels toepassing Wet bibob gemeente Hellendoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp integriteitsbeleid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  3. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. Besluit omgevingsrecht
  6. Aanbestedingswet 2012
  7. Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
  8. Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
  9. Algemene plaatselijke verordening gemeente Hellendoorn 2020
  10. Drank- en horecaverordening gemeente Hellendoorn 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels treden in de plaats van de Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Hellendoorn 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2023 Nieuwe regeling

18-04-2023

gmb-2023-189816

2023-007774