Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren

Geldend van 04-05-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren;

gelet op

 • artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten,

 • de artikelen 1, tweede lid, 30 en 31 van de Wet Waardering onroerende zaken,

 • de artikelen artikel 231, 246a en 255 lid 5 van de Gemeentewet,

 • de artikelen 47, 49, 50, 51, 53a, 56, 63 en 66 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen,

 • de artikelen 58, 60 en 63a van de Invorderingswet 1990;

Overwegende dat de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen middels een Fiscale Uitvoeringsovereenkomst is opgedragen aan de gemeente Hilversum;

Besluit

vast te stellen het:

‘Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren’.

Artikel 1 Heffingsambtenaar

 • 1. De teammanager van de clusters Belastingen en Basisregistraties (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum is onbezoldigd

  • a.

   gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen en in artikel 1, tweede lid, Wet waardering onroerende zaken (heffingsambtenaar).

 • 2. De medewerker IV, zijnde de financieel adviseur van de gemeente Wijdemeren is bezoldigd gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, met betrekking tot heffing van leges in de zin van de legesverordening, de verordening lijkbezorgingsrechten, de verordening eenmalig aansluitrecht riool en jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

De medewerker adviseur III zijnde de coördinator van het cluster Belastingen (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum is onbezoldigd

 • 1.

  Gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar).

 • 2.

  De senior medewerker financiële administratie van de gemeente Wijdemeren is (on)bezoldigd gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, met betrekking tot invordering van leges in de zin van de legesverordening, de verordening lijkbezorgingsrechten, de verordening eenmalig riool aansluitrecht en jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3 Vervanging heffings- en invorderingsambtenaar

 • 1. Bij afwezigheid of verhindering van de in artikel 1, eerste lid genoemde heffingsambtenaar wordt als plaatsvervanger aangewezen de medewerker adviseur III juridisch beleidsmedewerker op het gebied van de heffing (Team Gegevenshuis).

 • 2. Bij afwezigheid of verhindering van de in artikel 1, tweede lid genoemde heffingsambtenaar wordt als plaatsvervanger aangewezen de teammanager financiën (Gemeente Wijdemeren).

 • 3. Bij afwezigheid of verhindering van de in artikel 2, lid 1 genoemde invorderingsambtenaar wordt als plaatsvervanger aangewezen de medewerker gegevens I senior heffen (Team Gegevenshuis).

 • 4. Bij afwezigheid of verhindering van de in artikel 2, lid 2 genoemde invorderingsambtenaar wordt als plaatsvervanger aangewezen de teammanager financiën (gemeente Wijdemeren).

Artikel 4 Aanwijzing inlichtingenverplichtingen

 • 1. Het college wijst aan de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

 • De medewerkers van het cluster Belastingen (Team Gegevenshuis).

 • 2. Het college wijst aan de volgende gemeenteambtenaren jegens wie mede gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

 • De medewerkers van het cluster Basisregistraties (Team Gegevenshuis).

Artikel 5 Belastingdeurwaarder

 • 1. Als de (onbezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke leges en belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet worden aangewezen de invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public, statutair gevestigd te Druten.

 • 2. Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder) worden de volgende medewerkers aangewezen:

  • de medewerker adviseur III zijnde de coördinator Belastingen (Team Gegevenshuis).

  • de medewerker gegevens I senior heffen (Team Gegevenshuis).

 • 3. Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke leges als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder) wordt de volgende medewerker aangewezen:

  • De senior medewerker financiële administratie van de gemeente Wijdemeren.

Artikel 6 Administratief beroep

Beslissingen in administratief beroep inzake kwijtschelding van belastingen worden namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend door de teammanager Gegevenshuis van de gemeente Hilversum.

Artikel 7 (Onder)mandatering

 • 1. (Onder)mandatering van de bevoegdheden die de teammanager van de clusters Belastingen en Basisregistraties (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum en de coördinator van het cluster Belastingen (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum op grond van artikel 1 en 2 zijn toebedeeld, is mogelijk.

 • 2. (Onder)mandatering van de bevoegdheden die de senior medewerker van de financiële administratie van de gemeente Wijdemeren op grond van artikel 2 zijn toebedeeld, is mogelijk.

Artikel 7 In de plaatstreding

De functionarissen die op grond van dit besluit zijn aangewezen als gemeente-, heffings- en invorderingsambtenaar treden in de plaats van de medewerkers die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd waren.

Artikel 8 Intrekking besluiten

Het aanwijzingsbesluit van 25 mei 2021 wordt ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de aanslagen en beschikkingen die zijn opgelegd/genomen tot en met 28 maart 2023.

Artikel 9 Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 maart 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023.

de secretaris,

de burgemeester,