Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2023-2024

Geldend van 02-05-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Ridderkerk 2018;

gelet op motie 2020-69 d.d. 7 juli 2020 inzake Stimuleren Actie Steenbreek;

gelet op de in hoofdstuk 5 van de Groenvisie genoemde actie 10, Onderzoek stimuleringsprogramma voor inwoners en actie 20, Actie Steenbreek;

gelet op het door de raad vastgestelde rapport ‘Werken vanuit ecologie’ d.d. 26 januari 2023;

Besluit:

Vast te stellen de Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen Gemeente Ridderkerk 2023-2024.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die een aanvraag indient in het kader van deze regeling;

 • b)

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk;

 • d)

  Groen dak: een dak tenminste bestaande uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag;

 • e)

  Verharding: een vorm van bestrating die ertoe bijdraagt dat regenwater oppervlakkig afstroomt en niet in de grond kan inzijgen;

 • f)

  Waterdoorlatende verharding: een open verharding waarbij deels regenwater kan inzijgen in de onderliggende laag;

 • g)

  Waterelementen: elementen die bijdragen aan de (tijdelijke) opvang van regenwater;

 • h)

  Klimaat adaptieve maatregelen: maatregelen in de tuin waarmee hemelwater wordt opgevangen in de tuin en vertraagd wordt afgevoerd, aanvullend op vergroening;

 • i)

  Groenvisie: De integrale visie per wijk op groen in de openbare ruimte genaamd “Groen is onze toekomst” vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 7 juli 2020.

 • j)

  Vergroening tuin: het deel van de tuin dat wordt ontdaan van verharding en wordt voorzien van groen en biodiversiteit, bestaande uit beplanting als gras, bloemen, heggen, struiken, bomen of één of meer onderdelen van voornoemd groen. Het wijzigen van gras naar een plantsoen met struiken, heggen en/of bomen valt eveneens onder vergroening tuin;

 • k)

  Subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op basis van deze regeling.

Artikel 2. Beleidsdoelstelling

Met deze subsidieregeling stimuleert het college de aanleg van klimaatbestendige tuinen, met als doel een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de buitenruimte en het verhogen van de biodiversiteit en woonkwaliteit. Het college heeft als doelstelling om met deze subsidieregeling oppervlaktes vergroening ten koste van verstening te realiseren op gemiddeld 40 adressen per jaar binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk gedurende de looptijd van deze regeling.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten, die plaatsvinden in tuinen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Ridderkerk, in de periode van datum inwerkingtreding van deze subsidieregeling tot en met 31 december 2024.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het nemen van de volgende klimaat adaptieve maatregelen en maatregelen tot vergroening van de tuin, met een duurzaam karakter:

  • a)

   Het vervangen van verharding (tegels) door (gevel)beplanting (kruiden/ struiken/bomen);

  • b)

   Het aanbrengen van waterdoorlatende verharding;

  • c)

   Het afkoppelen van de regenpijp eventueel in combinatie met het aanschaffen en in gebruik nemen van een regenton en/of een regenwaterschutting;

  • d)

   De aanleg van een groen dak;

  • e)

   De aanleg van waterelementen;

  • f)

   Het vervangen van een schutting door een groene erfafscheiding zoals een haag;

  • g)

   Het vervangen van gras door struiken, heggen en/of bomen.

 • 2. Bijlage 1 bij deze subsidieregeling ‘Lijst maatregelen Vergroenen Particuliere Tuinen’ bevat een omschrijving van de wijze waarop deze activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstelling. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de subsidieregeling.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de materiaalkosten en kosten voor de aanschaf van beplanting (inclusief btw) die resteren na aftrek van bijdragen van derden en ten goede komen aan de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 4.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen in ieder geval:

  • a)

   Kosten van arbeidsloon;

  • b)

   Kosten die door de aanvrager zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag;

  • c)

   Kosten en eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschaft bouwmaterieel (zoals apparatuur en gereedschap)

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. Voor het aanplanten van kruiden/ struiken en/of bomen wordt 75% subsidie verstrekt en 100% voor de in bijlage 1 opgenomen inspiratiesoorten.

  Voor al het overige kan subsidie worden verstrekt tot 50% van de subsidiabele kosten.

  Het maximum subsidiebedrag is in alle gevallen € 350,00.

 • 2. Per adres kan gedurende de looptijd van deze subsidieregeling maximaal éénmaal een subsidie worden toegekend.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Voor de verstrekking van subsidies is gedurende looptijd van deze subsidieregeling een bedrag beschikbaar van € 15.000 per jaar.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden, of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen verwerkt met de volgorde van digitale binnenkomst.

 • 3. Aanvragers waarvan de aanvragen, die wegens het bereiken van het subsidieplafond, niet kunnen worden gehonoreerd kunnen het jaar daarop opnieuw een aanvraag indienen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag vermeldt in ieder geval:

  • a)

   De naam en het adres van de aanvrager;

  • b)

   De contactgegevens en het IBAN banknummer van de aanvrager;

  • c)

   Een omschrijving met maatvoering en recente foto’s van de tuin in huidige staat (nulmeting);

  • d)

   Een opgave met ontwerp van de maatvoering voor vergroening en onderbouwing van klimaatbestendige maatregelen die worden getroffen;

  • e)

   Een begroting van de kosten, uitgesplitst naar subsidiabele activiteit (maatregel) zoals genoemd in artikel 4;

  • f)

   De wijze van aanleg en uitvoering van de maatregel;

  • g)

   De geplande startdatum van de uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Wanneer de aanvraag als bedoeld in lid 2 compleet is, wordt deze in behandeling genomen. Het college beoordeelt de aanvraag aan de hand van de verstrekte gegevens. Het college kan voorafgaand aan het te nemen besluit een steekproefsgewijze beoordeling van de nulmeting doen.

 • 4. Aanvragen tot verlening van een subsidie kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2024 worden ingediend.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend uiterlijk acht weken vóór de geplande startdatum zoals genoemd in artikel 9 lid 2 onder g.

Artikel 11. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, lid 1 en 2, van de Algemene subsidieverordening, binnen acht weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 12. Aanvullende weigerings-, intrekkingsgronden

Onverminderd de weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden zoals genoemd in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening, kan het college de subsidie weigeren of intrekken indien:

 • 1.

  De aanvrager niet voldaan heeft aan de voorschriften van deze regeling.

 • 2.

  De aanvraag is ingediend na 31 december 2024.

 • 3.

  De maatregelen waarvoor de subsidie is bedoeld niet uitgevoerd zijn binnen zes maanden na verlening van de subsidie.

Artikel 13. Besluit tot subsidieverlening

 • 1. Bij de verlening van de subsidie wordt getoetst of de aanvraag voldoet aan de regels uit de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening, de gemeentelijke beleidsdoelen en de regels van deze subsidieregeling.

 • 2. Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en het gebruik van de subsidie.

Artikel 14. Aanvullende verplichtingen

De aanvrager is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen van eventueel benodigde toestemming van de eigenaar, of eventueel benodigde (omgevings)vergunning van overheidswege, die nodig zijn voor het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteit. Het verlenen van een subsidie betekent niet dat daarmee ook van overheidswege (omgevings)vergunning is verleend voor de betreffende activiteit. Een eventueel benodigde (omgevings)vergunning dient apart te worden aangevraagd bij de gemeente.

Artikel 15. Verantwoording en definitieve vaststelling

 • 1. In afwijking van artikel 13, lid 1 en lid 3 van de Algemene subsidieverordening dient de aanvrager binnen vier weken na uitvoering activiteiten (het aanleggen van de werkzaamheden) een schriftelijk gereed meldingsformulier aan het college (aanvraag tot subsidievaststelling) te sturen.

 • 2. De aanvrager moet bij de gereed melding de volgende bescheiden meesturen:

  • a)

   Een kopie van de originele factuur en van de originele betaalbewijzen van de factuur. Facturen dienen zodanig gespecificeerd te worden dat subsidiabele en niet-subsidiabele kosten gemakkelijk te herleiden zijn.

  • b)

   Een overzicht waaruit duidelijk naar voren komt hoeveel nieuw m² groen is aangelegd.

  • c)

   Een foto van de eindsituatie van iedere maatregel, waarop zichtbaar is wat de verandering is ten opzichte van de beginsituatie.

 • 3. Het college stelt de subsidie vast binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 4. Betaling van het vastgestelde subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat is vastgesteld dat de subsidie conform de goedgekeurde aanvraag is aangelegd en is vastgesteld wat de hoogte van het subsidiebedrag moet zijn.

 • 5. Door of namens het college kunnen steekproefsgewijs controles ter plaatse worden uitgevoerd.

Artikel 16. Gevallen waarin de regeling niet voorziet

In de gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan van het bepaalde in deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een aanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. Toepassing hiervan wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking één dag na datum van publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2021-2024.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2023-2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 18 april 2023.

de secretaris

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema

Bijlage 1 Lijst maatregelen Vergroenen Particuliere Tuinen

Tegels eruit – groen er in

Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak in de tuin heeft veel voordelen: onder andere kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.

Als het regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en het hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat bij heftige regenbuien te voorkomen.

Betegelde tuinen worden in de zomer heel heet; het weghalen van tegels schept meer ruimte voor beplanting en het groen houdt de tuin koeler op hete zomerse dagen. Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven.

Voor het aanplanten van kruiden, struiken (heesters) en/of bomen in plaats van tegels/ verharding wordt 75% subsidie verstrekt.

De juiste keuze van beplantingen kan bijdragen aan een grotere biodiversiteit; meer ruimte voor vlinders, insecten en vogels.

Voor biodiversiteitsherstel kan er extra subsidie worden verkregen, met als voorwaarde dat er inheemse planten worden aangeplant;

 • o

  Voor het aanplanten van inheemse kruiden, struiken (heesters) en bomen wordt 100% van de kosten vergoed (het maximum totaal toe te kennen subsidiebedrag is € 350, zie artikel 6 lid 1);

 • o

  Belangrijk hierbij is de variatie die in tuinen mogelijk is: zorg voor afwisseling van kruiden, beschutte plekken door struiken en/of hagen en bomen;

 • o

  Hieronder een lijst met inheemse planten/struiken/ bomen ter inspiratie.

Kruiden inspiratie

 • -

  Adderwortel (Persicaria bistorta)

 • -

  Akelei (Aquilegia vulgaris)

 • -

  Bieslook (Allium schoenoprasum)

 • -

  Bosanemoon (Anemone nemorosa)

 • -

  Brede ereprijs (Veronica austriaca)

 • -

  Cichorei (Cichorium intybus)

 • -

  Donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum)

 • -

  Duizendblad (Achillea millefolium)

 • -

  Echte valeriaan (Valeriana officinalis)

 • -

  Engels gras (Armeria maritima)

 • -

  Gele Lis (Iris pseudacorus)

 • -

  Gele kamille (Anthemis tinctoria)

 • -

  Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis)

 • -

  Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea)

 • -

  Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum)

 • -

  Grote wederik (Lysimachia vulgaris)

 • -

  Knikkend nagelkruid (Geum rivale)

 • -

  Knoopkruid (Centaurea jacea)

 • -

  Maarts viooltje (Viola odorata)

 • -

  Muskuskaasjeskruid (Malva moschata)

 • -

  Pinksterbloem (Cardamine pratensis)

 • -

  Slangekruid (Echium vulgare)

 • -

  Steenanjer (Dianthus deltoides)

 • -

  Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)

 • -

  Wilde marjolein (Origanum vulgare)

 • -

  Zwarte toorts (Verbascum nigrum)

Struiken inspiratie

 • -

  Egelantier (Rosa rubiginosa)

 • -

  Gelderse roos (Viburnum opulus)

 • -

  Gele kornoelje (Cornus mas)

 • -

  Gewone hazelaar (Corylus avellana)

 • -

  Gewone kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

 • -

  Hulst (Ilex aquifolium)

 • -

  Klimop (Hedera helix)

 • -

  Sleedoorn (Prunus spinosa)

 • -

  Venijnboom (Taxus baccata)

 • -

  Wilde appel (Malus sylvestrus)

 • -

  Wilde bosrank (Clematis vitalba)

 • -

  Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum)

 • -

  Wilde mispel (Mespilus germanica)

 • -

  Zwarte bes (Ribes nigrum)

Bomen inspiratie

 • -

  Boswilg (Salix caprea)

 • -

  Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

 • -

  Fladderiep (Ulmus laevis)

 • -

  Gewone vogelkers (Prunus padus)

 • -

  Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

 • -

  Ruwe berk (Betula pendula)

 • -

  Sporkehout/vuilboom (Rhamnus frangula)

 • -

  Veldesdoorn/Spaanse aak (Acer campestre)

 • -

  Zachte berk (Betula pubescens)

 • -

  Zomerlinde / Winterlinde (Tilia platyphyllos / Tilia cordata)

 • -

  Zoete kers/boskriek (Prunus avium)

 • -

  Zomereik (Quercus robur)

 • -

  Zwarte els (Alnus glutinosa)

Waterdoorlatende verharding

Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoor-latende verharding gekozen worden.

Waterdoorlatende verharding heeft voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen.

Ook maatregelen onder de verharding of terras, waardoor het waterbergend vermogen toeneemt, kunnen effectief zijn.

Regenpijp afkoppelen en regenwateropvang

Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kan je het regenwater opvangen en opslaan in een regenton. Door het water op te slaan, kan je het later gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven. Een regen-waterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. De regenwaterschutting is verkrijgbaar in modules. Hierdoor is de buffercapaciteit voor regenwater uit te breiden.

De regenwaterschutting kan voorzien worden van een kraantje. En het is mogelijk om de schutting aan te sluiten op de wc en/of de wasmachine. Het op deze manier gebruiken van regenwater is beter voor de wasmachine omdat regenwater minder kalk bevat.

Aanleg groen dak

Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen regenwater, houden het eronder liggende vertrek koel, zorgen voor meer biodiversiteit, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit. Groene daken zijn als het ware een verlengde van je tuin, maar dan op hoogte.

Een groen dak gaat niet samen met regenwateropslag om het zelf te kunnen gebruiken, omdat het groene dak het regenwater grotendeels zelf opneemt en niet afvoert.

Aanleg groene gevel

Groene gevels hebben veel voordelen. Ze beschermen het gebouw tegen de opwarming door de zon in de zomer en houden het koeler. In de winter kan de gevelbeplanting door het beperken van de wind het warmteverlies verminderen. Daarnaast vertragen ze de afvoer van regenwater naar het riool en bieden groene gevels ruimte aan flora en fauna.

Waterelementen

Waterelementen zoals vijvers, waterstromen of aangelegde watervalletjes, aangesloten op het hemelwater. Naast de opvang van regenwater, hebben ze door de grotere verdamping een verkoelend effect op de directe omgeving.

Groene erfafscheiding

Door de schutting te vervangen voor een groene erfscheiding, bijvoorbeeld een haag, wordt de biodiversiteit direct verbeterd. Ruimte aan de onderkant maakt het mogelijk voor de egel om weer van tuin naar tuin te gaan.