Bijzondere verordening incidentele subsidies lokale collectieve energie-initiatieven Heemstede 2023

Geldend van 02-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2023

Intitulé

Bijzondere verordening incidentele subsidies lokale collectieve energie-initiatieven Heemstede 2023

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 7 maart 2023;

gelet op (onder meer) artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2022 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Bijzondere verordening incidentele subsidies lokale collectieve energie-initiatieven Heemstede 2023

Artikel 1 Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene Subsidieverordening van toepassing, tenzij daar in de hierna volgende artikelen vanaf wordt geweken.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  beoordelingsprotocol: de wijze waarop de ingekomen lokale collectieve energie-initiatieven worden beoordeeld en als bijlage opgenomen bij deze verordening;

 • -

  collectieve energie-initiatieven: samenwerkingsverband van een groep inwoners uit Heemstede, bestaande uit minimaal 3 huishoudens, gericht op energiebesparing of de opwek van duurzame energie. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor van het lokale collectieve energie-initiatief en het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten zoals in deze verordening omschreven;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  expertgroep: een groep van experts met relevante kennis over verduurzaming, zoals de energiecoaches en de adviesgroep duurzaamheid;

 • -

  incidentele subsidie: een subsidie voor incidentele projecten of activiteiten, waarvoor voor een bepaalde tijd een subsidie wordt verstrekt;

 • -

  onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal collectief energie-initiatief: een verslag of overzicht van de kansen en de risico’s die het project met zich mee brengt. Dit onderzoek gaat in op de vraag of het idee uitvoerbaar en rendabel is;

 • -

  projectverslag: een evaluatie op het onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal collectief energie-initiatief en de doorlopen stappen.

Artikel 3 Reikwijdte en doelstelling

 • 1. Het doel van deze verordening is het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van een groep inwoners uit Heemstede die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen zoals opgenomen in de Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023, te weten 1,5% energiebesparing per jaar, het opwekken van duurzame energie en aardgasvrij in 2050.

 • 2. Het doel van deze verordening is het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van een groep inwoners uit Heemstede die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen zoals opgenomen in de Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023, te weten 1,5% energiebesparing per jaar, het opwekken van duurzame energie en aardgasvrij in 2050.

Artikel 4 Doelgroep

De doelgroep van deze verordening is een samenwerkingsverband van een groep inwoners uit Heemstede, huurders en/of woningeigenaren, bestaande uit minimaal 3 huishoudens.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor (het inkopen van) advies- en proceskosten voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het lokale collectieve energie-initiatief, gericht op collectieve besparingsmaatregelen of het collectief opwekken van hernieuwbare energie. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   Technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer;

  • b.

   Financiële expertise en een kosten-baten analyse;

  • c.

   Juridische expertise;

  • d.

   Noodzakelijke aanvullende onderzoeken in het kader van de haalbaarheid;

  • e.

   Organisatie- en communicatiekosten, zoals het huren van een ruimte of middelen ten behoeve van het vergroten van het draagvlak.

 • 2. Subsidie als bedoeld in dit artikel wordt verstrekt in de vorm van een incidentele subsidie.

Artikel 6 Niet subsidiabele kosten

Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a.

  Maatwerkadviezen voor energiebesparende maatregelen of duurzame energie-opwek, toegespitst op één individuele woning;

 • b.

  Kosten van door inwoners zelf geïnvesteerde uren;

 • c.

  Kosten voor de (collectieve) aanschaf van materialen en (huishoudelijke) apparaten met oog op energiebesparing of duurzame energie-opwek;

 • d.

  Kosten voor energiebesparende maatregelen of duurzame energie-opwek, die via andere landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies beschikbaar zijn gesteld;

 • e.

  Kosten voor eet- en drinkwaren.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 30.000, -.

Artikel 8 Voorwaarden aan de subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college via het daartoe beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

 • 2. De subsidieaanvraag moet uiterlijk acht weken nadat de inschrijving is opengesteld op de gemeentelijke website bij het college zijn ontvangen.

 • 3. Een volledige subsidieaanvraag bevat ten minste:

  • a.

   een beschrijving van het lokale collectieve energie-initiatief, inclusief de locatie en een korte beschrijving hoe het project bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot;

  • b.

   de namen, adressen en handtekeningen van de deelnemende eigenaren en/of huurders en een beschrijving van de wijze waarop inwoners bij het initiatief worden betrokken;

  • c.

   een (onderbouwde) begroting van het gevraagde subsidiebedrag;

  • d.

   een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt gevraagd, inclusief een globaal stappenplan.

Artikel 9 Beoordelingscriteria en besluitvorming

 • 1. Besluitvorming vindt plaats nadat de aanvraagperiode in artikel 8, tweede lid is verstreken.

 • 2. Het college beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van het beoordelingsprotocol (bijlage bij deze verordening). In het beoordelingsprotocol staan beoordelingscriteria, waarvoor punten worden toegekend. De verdeling van de subsidie vindt plaats op volgorde van de lokale collectieve energie-initiatieven met de meeste punten tot de minste punten. Het college vraagt bij de beoordeling ook advies aan de expertgroep. Dit advies is niet bindend.

 • 3. Bij hetzelfde aantal punten in het beoordelingsprotocol wordt er geloot.

 • 4. Het college beslist uiterlijk binnen acht weken na het verstrijken van de aanvraagperiode in artikel 8, tweede lid. Het college kan de beslissing één keer met vier weken verdagen.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze verordening wordt in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  de aanvraag vergeleken met andere aanvragen naar oordeel van het college niet voldoende passend is of in mindere mate bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente;

 • b.

  de aanvrager niet valt binnen de doelgroep zoals in artikel 4 is omschreven;

 • c.

  de aanvrager, bij gelijkwaardige aanvragen met hetzelfde aantal punten, door loting alsnog is uitgevallen;

 • d.

  de te subsidiëren activiteit al in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend;

 • e.

  de subsidie wordt aangevraagd voor niet subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 6;

 • f.

  de kosten van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet in redelijke verhouding staan tot het te verwachten effect van de activiteit(en);

 • g.

  het totale subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 11 Beschikking tot subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling bevat in ieder geval:

 • a.

  het tijdvak (indien bekend) en de activiteit waarvoor de subsidie wordt verstrekt;

 • b.

  de hoogte van de subsidie;

 • c.

  de voorwaarden en verplichtingen waaronder de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  Binnen acht weken na de subsidievaststelling/verlening, de definitieve opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van het lokale collectieve energie-initiatief, zoals bedoeld in artikel 5. De aanvrager brengt het college hiervan schriftelijk op de hoogte. Een verzoek om uitstel dient schriftelijk, met vermelding van de reden, te worden aangevraagd bij het college;

 • b.

  Binnen zes maanden na het verstrekken van de opdracht, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een definitieve versie van het onderzoek naar de haalbaarheid van het lokale collectieve energie-initiatief en een projectverslag, inclusief een kostenverantwoording van de subsidiabele activiteiten, aan het college te sturen. Een verzoek om uitstel dient schriftelijk, met vermelding van de reden, te worden aangevraagd bij het college.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan nadere regels opstellen voor het uitvoeren van de (beoordelings)procedure zoals omschreven in deze verordening.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 mei 2023.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere verordening incidentele subsidies lokale collectieve energie-initiatieven Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 20 april 2023

Bijlage 1 Beoordelingsprotocol

Naaminitiatief

 

Contactgegevens

 

Eindscore

 

Beoordelaars

 

Datum

 

Beoordeling van de aanvraagvereisten (artikel 8, derde lid, van de Verordening)

Voorwaarden subsidieaanvraag

Beschrijving van het lokale energie-initiatief inclusief locatie en hoe het bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot

Beschrijving aanwezig ja/nee

Draagt het bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot ja/nee

Opmerking beoordelingscommissie:

Namen, adressen en handtekeningen van de deelnemende eigenaren en/of huurders en een omschrijving van de wijze waarop de inwoners worden betrokken

Aantal betrokken panden (woningen/gebouwen (minimaal 3):

Namen + handtekening aanwezig ja/nee

Omschrijving van de wijze waarop de inwoners worden betrokken:

Ja/nee

Opmerking beoordelingscommissie:

Een onderbouwde begroting voor het gevraagde subsidiebedrag

Onderbouwde verantwoording aanwezig ja/nee

Opmerking beoordelingscommissie:

Een beschrijving van de activiteiten en een globaal stappenplan van de activiteiten

Beschrijving + stappenplan aanwezig ja/nee

Opmerking beoordelingscommissie:

Aanvraag compleet?

Ja/nee

Inhoudelijke beoordeling (artikel 9 van de Verordening)

De onderstaande criteria worden beoordeeld en – naar inzicht van de beoordelaar – als volgt gescoord:

1= onvoldoende/niet aanwezig: onvoldoende of minimaal verwerkt in de aanvraag;

2= matig: in de aanvraag is aandacht besteed aan dit onderdeel, maar slechts gedeeltelijk;

3= voldoende: in de aanvraag is aandacht besteed aan dit onderdeel, maar biedt geen meerwaarde en/of onderscheid;

4= goed: in de aanvraag is aandacht besteed aan dit onderdeel en biedt meerwaarde en/of onderscheid;

5= uitstekend: in de aanvraag is uitgebreid aandacht besteed aan dit onderdeel en biedt veel/ruime meerwaarde en/of onderscheid.

Per beoordelingscriterium is een maximale score van 5 punten te behalen.

Beoordelingscriteria

Behaaldepunten

Brede toepasbaarheid / potentie om op andere plekken toe te passen

 

Reikwijdte/(beoogd) aantal deelnemers

 

Bijdrage aan CO2 reductie

 

Toets van de begroting

 

Subtotaal aantal punten (maximaal 20 punten)

 

Bonuscategorie (maximaal 5 punten)

 

Totaal aantal punten (maximaal 25 punten)

 

Toelichting op de beoordelingscriteria

 • Brede toepasbaarheid: De aanvraag gaat in op in hoeverre het initiatief is toe te passen op andere plekken (in Heemstede);

 • Reikwijdte: De aanvraag gaat in op hoeveel inwoners van Heemstede zijn of worden betrokken bij het initiatief. Dit kan blijken uit de opgehaalde handtekeningen of een (communicatie)plan voor het betrekken van inwoners en het creëren van draagvlak voor het initiatief;

 • Bijdrage aan CO2 reductie: De aanvraag gaat in op in hoeverre het project bijdraagt aan CO2 reductie en de klimaatdoelstellingen. Wat is de beoogde milieuwinst?

 • Toets van de begroting: Het gaat hier om de verhouding tussen het aangevraagde subsidiebedrag en de (kwaliteit van de) activiteiten. Daarbij wordt beoordeeld hoe realistisch de begroting is.

 • Bonuscategorie: naast de bovenstaande “harde” criteria kan een initiatief maximaal 5 extra punten behalen, als het voldoet aan één of meerdere van onderstaande criteria:

  • o

   creativiteit / innovatieve karakter van het initiatief;

  • o

   stimuleren van samenwerking tussen verschillende partijen (bijvoorbeeld bewoners en stichtingen/sportclubs);

  • o

   er is sprake van een integraal plan met raakvlakken met andere opgaven in de (openbare) ruimte

Dit beoordelingsprotocol is voor de expertgroep en de ambtelijke beoordelingscommissie

Afzonderlijk van elkaar beoordelen de expertgroep en de ambtelijke beoordelingscommissie de initiatieven. De punten van de twee beoordelingen samen, maken de totaalscore van het initiatief. Een initiatief kan dus maximaal 50 punten behalen.