Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Lekstroom (Verordening Cliëntenparticipatie WIL)

Geldend van 02-05-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Lekstroom (Verordening Cliëntenparticipatie WIL)

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 16 februari 2023;

gelet op

 • de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 • artikel 4, tweede lid, artikel 5, eerste lid en artikel 7, derde lid van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

 • artikel 47 van de Participatiewet, artikel 42 van de IOAW en artikel 42 van de IOAZ;

overwegende dat

 • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) grote waarde hecht aan goede cliëntenparticipatie;

 • cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoeringsorganisatie waarin de cliënt centraal staat;

 • dat een gestructureerde vorm van cliëntenparticipatie wenselijk is via een Cliëntenraad; en

 • daarmee de betrokkenheid en inspraak van cliënten wordt verzekerd in de totstandkoming, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het hen betreffende beleid;

rekening houdend met het advies van de Cliëntenraad WIL;

b e s l u i t

vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL):

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de Gemeenschappelijke regeling WIL en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Cliënt: een inwoner die een uitkering ontvangt en/of gebruik maakt van een of meer voorzieningen of van ondersteuning van WIL;

  • b.

   Vertegenwoordiger: een persoon die op basis van betrokkenheid bij en/of ondersteuning aan cliënten van WIL namens deze groep aan de cliëntenraad WIL deelneemt.

  • c.

   Cliëntenraad: het onafhankelijke adviesorgaan voor WIL, waarin cliënten en/of hun vertegenwoordigers uit (de lokale adviesraden van) de vier verschillende gemeenten deelnemen;

  • d.

   Inwoner: een persoon die in de gemeente Houten, IJsselstein, Nieuwegein of Lopik woont en hier staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

  • e.

   Overlegvergadering: een bijeenkomst van de verantwoordelijk bestuurder en/of directie van WIL al dan niet ondersteund door (beleids)medewerkers en de Cliëntenraad.

  • f.

   Vergadering: een bijeenkomst van de Cliëntenraad waarbij op uitnodiging van de Cliëntenraad vertegenwoordigers van het management van WIL aanwezig kunnen zijn.

Artikel 2. Doel en functie van de Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad is een adviesorgaan voor het dagelijks bestuur en de directie van WIL. De Cliëntenraad wordt ingesteld door WIL om cliëntenparticipatie op een onafhankelijke wijze vorm te geven en ervoor te zorgen dat de inbreng en belangen van cliënten voldoende meewegen in de beleidsvorming.

 • 2.

  Het doel van de Cliëntenraad is het bevorderen van de betrokkenheid van cliënten bij de totstandkoming, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid van WIL. Daarmee draagt de Cliëntenraad bij aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van WIL.

 • 3.

  De Cliëntenraad richt zich op de collectieve belangenbehartiging van cliënten. De Cliëntenraad bespreekt geen klachten, bezwaarschriften of andere onderwerpen die over individuele cliënten gaan.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het dagelijks bestuur en de directie van WIL, over zaken die de cliënten van WIL aangaan in de breedste zin van het woord. De Cliëntenraad maakt daartoe ervaringen, meningen en inzichten van cliënten die afhankelijk zijn van ondersteuning van WIL kenbaar aan het dagelijks bestuur en de directie van WIL.

 • 2.

  De Cliëntenraad kan contact onderhouden met lokale, regionale en landelijke (cliënten- en) maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de thema’s werk, inkomen en schuldhulpverlening. Signalen vanuit deze organisaties worden -waar wenselijk- doorgegeven en uitgewisseld met het dagelijks bestuur en de directie van WIL.

 • 3.

  Bij een gevraagd advies ontvangt de Cliëntenraad een (schriftelijke) adviesaanvraag van het dagelijks bestuur en de directie van WIL of een expliciet verzoek hiertoe in de overlegvergadering. Hierin wordt zo concreet mogelijk aangegeven over welke punten het advies van de Cliëntenraad wordt gevraagd.

 • 4.

  De Cliëntenraad kan onderwerpen ter bespreking voordragen voor de agenda van het dagelijks bestuur en de directie van WIL.

 • 5.

  Het vaststellen van lokaal minimabeleid en bijzondere bijstand is een bevoegdheid van de afzonderlijke gemeentebesturen. De uitvoering van dit beleid ligt bij WIL. De Cliëntenraad kan over de uitvoering van dit minimabeleid en de bijzondere bijstand advies geven in samenspraak met de adviesraad van de betreffende gemeente(n). Het is de taak van de lokale adviesraad om de betreffende gemeente te adviseren over het beleid.

 • 6.

  Het vaststellen van de lokale jaarplannen Participatie (wat gaan we doen, voor wie en met welke inzet) is een bevoegdheid van de afzonderlijke gemeentebesturen. De uitvoering van deze plannen is aan de lokale werkteams en daarmee ook aan de gemeenten, evenals de verantwoording over de inzet die gepleegd wordt (op inhoud en euro’s). Het is aan de lokale adviesraad om de betreffende gemeente te adviseren over beleid en uitvoering in deze. De Cliëntenraad heeft hierin geen formele positie.

Artikel 4. Samenstelling van de Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad omvat minimaal zes en maximaal twaalf leden. Een lid woont in één van de deelnemende gemeenten, en elke deelnemende gemeente is door minimaal één lid en maximaal drie leden vertegenwoordigd. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de gemeenten.

 • 2.

  De Cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de vier lokale (gemeentebrede) Adviesraden Sociaal Domein of Cliëntenplatformen van de deelnemende gemeenten. Elke lokale adviesraad kan maximaal drie leden afvaardigen.

 • 3.

  Als een lokale adviesraad niet kan voorzien in een afvaardiging, kunnen individuele cliënten of andere inwoners als vertegenwoordiger worden voorgedragen aan of door het college van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente.

 • 4.

  De lokale adviesraden dragen in overleg met de Cliëntenraad WIL de beoogde leden voor aan het college. De colleges dragen de leden vanuit de gemeente voor aan het algemeen bestuur van WIL. Die stelt de voorgedragen leden aan na advies gevraagd te hebben aan de Cliëntenraad.

 • 5.

  De leden van de Cliëntenraad zijn als ervaringsdeskundige of als belangenbehartiger deskundig op het gebied van de uitvoering van het werkterrein van WIL. Er wordt naar gestreefd dat de helft van de leden uit ervaringsdeskundigen bestaat.

 • 6.

  De Cliëntenraad kan een adviseur aantrekken voor aanvullende inhoudelijke deskundigheid op het gebied van werk en inkomen.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is uitgesloten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten, medewerkers van WIL en de deelnemende gemeenten, leden van het bestuur van WIL en voor personen die op andere wijze bij het bestuur van WIL betrokken zijn.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  Een zittingstermijn voor de Cliëntenraad loopt in principe parallel aan de zittingsduur van het lid in de lokale adviesraad.

 • 2.

  Als het afgevaardigde lid niet is aangesloten bij de lokale adviesraad, is de zittingstermijn vier jaar. Leden zijn eenmaal direct herbenoembaar. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is acht jaar.

 • 3.

  Het rooster van aan- en aftreden wordt jaarlijks bijgewerkt. Als, voor de leden benoemd op basis van art. 6 lid 2., na twee zittingsperioden van vier jaar geen opvolging beschikbaar is en de bezetting van de vacante plek wel van belang is voor het functioneren van de Cliëntenraad, bestaat de mogelijkheid de zittingsduur incidenteel te verlengen tot vervanging geregeld is. De Cliëntenraad dient daarvoor een verzoek in bij het algemeen bestuur, dat vervolgens een besluit neemt.

 • 4.

  Het algemeen bestuur van WIL benoemt en ontslaat leden van de Cliëntenraad in afstemming met het college van de betreffende gemeente en na een advies van de Cliëntenraad. Het dagelijks bestuur en de directie van WIL stuurt de Cliëntenraad een schriftelijke bevestiging van de benoeming, het aftreden of het ontslag.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt:

  • a.

   Voor leden benoemd op basis van art. 6 lid 2. van rechtswege aan het einde van de periode van vier jaar, tenzij het lid voor nog een periode is herbenoemd;

  • b.

   bij ontslag uit de gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein / Cliëntenplatform of uit de gemeentelijke vertegenwoordiging;

  • c.

   tussentijds als het lid schriftelijk ontslag indient; of

  • d.

   bij ontslag door WIL. De Cliëntenraad kan WIL verzoeken een lid te ontslaan als de inbreng van dit lid bij voortduring onvoldoende is of als verstorend wordt aangemerkt.

 • 6.

  De benoeming van een nieuw lid bij een tussentijdse vacature gebeurt bij voorkeur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.

Artikel 6. Samenwerking met WIL

Adviestraject

 • 1.

  De Cliëntenraad wordt door WIL vroegtijdig, dat wil zeggen vooraf en bij conceptversies van beleidsstukken, betrokken bij de beleidsvorming.

 • 2.

  Adviesvragen worden zoveel mogelijk schriftelijk en met een bijbehorende planning aan de Cliëntenraad verstrekt. WIL biedt de Cliëntenraad voldoende inhoudelijke informatie en minimaal zes weken de tijd om tot een advies te kunnen komen.

 • 3.

  Een advies van de Cliëntenraad aan het dagelijks bestuur en de directie van WIL wordt schriftelijk uitgebracht. Dit gebeurt binnen zes weken nadat het dagelijks bestuur en de directie de adviesaanvraag aan de Cliëntenraad heeft voorgelegd. Incidenteel en in overleg kan er van deze periode worden afgeweken.

 • 4.

  WIL geeft na het advies ontvangen te hebben binnen zes weken in een schriftelijke reactie aan wat zij met het advies doet of gedaan heeft.

Overlegvergadering

 • 5.

  De Cliëntenraad overlegt minimaal zes maal per jaar met de verantwoordelijk bestuurder en de directie van WIL. Het voorzitterschap van deze overlegvergaderingen ligt bij de verantwoordelijk bestuurder, diens bestuurlijke vervanger of de directeur van WIL.

 • 6.

  De directie van WIL zorgt, in overleg met de Cliëntenraad en de verantwoordelijk bestuurder, voor het opstellen van de agenda voor de overlegvergaderingen, en doet dit aan de hand van ingediende punten, de actualiteit en de jaaragenda van WIL.

 • 7.

  De Cliëntenraad krijgt bij voorkeur tien werkdagen voor de overlegvergadering de uitnodiging, de agenda, het verslag van de vorige overlegvergadering en bijbehorende stukken.

 • 8.

  De Cliëntenraad vergadert minimaal één keer per jaar met het algemeen bestuur van WIL.

Artikel 7. Werkwijze en functioneren van de Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad vergadert minimaal zes maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter oordeelt dat de vergadering achter gesloten deuren moet plaatsvinden of een van de leden hierom verzoekt.

 • 2.

  De leden van de Cliëntenraad kiezen uit hun midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur. Voor deze functies legt de Cliëntenraad een korte functie- en taakomschrijving vast in het huishoudelijk reglement.

 • 3.

  De Cliëntenraad kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. Deze werkgroepen kunnen -als dat wenselijk is- worden aangevuld met externe (ervarings)deskundigen. De werkgroep werkt onder de verantwoordelijkheid van de Cliëntenraad. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Cliëntenraad voorgelegd.

 • 4.

  De Cliëntenraad stelt in een huishoudelijk reglement nadere regels vast over het functioneren en de werkwijze van de raad. Het bestuur en de directie van WIL krijgen dit reglement ter kennisname aangeboden.

Artikel 8. Ondersteuning door WIL

 • 1.

  WIL ondersteunt de Cliëntenraad met als doel:

  • a.

   de continuïteit te waarborgen;

  • b.

   het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad te ontlasten;

  • c.

   de organisatiekracht te versterken; en

  • d.

   de deskundigheid van de Cliëntenraad te vergroten.

Ambtelijke ondersteuning

 • 2.

  WIL draagt zorg voor ambtelijke en secretariële ondersteuning van de Cliëntenraad. Dit houdt onder andere in het maken van de notulen en het organiseren van de vergaderingen. De notulen geven een (beknopte) weergave van de besluiten en de gevoerde gedachtenwisseling.

 • 3.

  De ambtelijk notulist heeft een vertrouwensfunctie binnen de Cliëntenraad en zal overeengekomen ondersteunende taken uitvoeren. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de inzet.

 • 4.

  Op verzoek van de Cliëntenraad kunnen beleidsmedewerkers of andere deskundigen worden uitgenodigd om een bepaald onderwerp toe te lichten.

 • 5.

  De Cliëntenraad kan in overleg en kosteloos gebruik maken van vergaderruimte en andere faciliteiten van WIL.

Budget

 • 6.

  Voor het uitvoeren van de taken van de Cliëntenraad wordt in de begroting van WIL een budget opgenomen. De Cliëntenraad dient jaarlijks voor 1 oktober een begroting met een jaaragenda in voor het volgende kalenderjaar. Op basis van de begroting en de jaaragenda kent het dagelijks bestuur en de directie van WIL de Cliëntenraad jaarlijks een budget toe. Dit budget wordt voor 1 januari van het betreffende jaar overgemaakt op de bankrekening van de Cliëntenraad.

 • 7.

  De Cliëntenraad schrijft jaarlijks voor 1 april een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de werkzaamheden en resultaten van het afgelopen jaar worden vermeld. Aan het financieel jaarverslag wordt het controleverslag van de kascommissie als bijlage toegevoegd.

 • 8.

  Als er door omstandigheden een financieel tekort dreigt, gaat de Cliëntenraad tijdig in overleg met het dagelijks bestuur en de directie van WIL om een passende oplossing te vinden.

 • 9.

  De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor alle werkzaamheden die bij het lidmaatschap van de Cliëntenraad horen. Dit betreft deelname aan vergaderingen, werkgroepen, bezoeken van bijeenkomsten, conferenties of scholing en bijkomende activiteiten. Hiervoor wordt het maximumbedrag voor onbelaste kostenvergoeding van vrijwilligerswerk (art. 2 lid 6 Wet op de loonbelasting 1964) gevolgd.

Artikel 9. Evaluatie

De Cliëntenraad, het dagelijks bestuur en de directie van WIL evalueren elke twee jaar of de cliëntenparticipatie voldoet aan de verwachtingen van de Cliëntenraad en van WIL.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Cliëntenparticipatie WIL’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking de dag na die van de dag van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Lekstroom van 19 december 2013.

 • 3.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluit het dagelijks bestuur van WIL na overleg met de Cliëntenraad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom gehouden op 6 april 2023.

De voorzitter, De secretaris,

Mevrouw W. Eggengoor De heer R.H. Esser

TOELICHTING

In deze verordening is vastgelegd hoe de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) de inspraak en vertegenwoordiging van cliënten en andere inwoners bij de besluitvorming en de uitvoering van het beleid binnen WIL verankert. Het beleid dat WIL maakt en uitvoert is bedoeld voor cliënten van WIL.

De Cliëntenraad geeft inzicht in wat er onder (mogelijke) cliënten en andere inwoners leeft. Ze streeft naar een optimale inbreng van ervaringen van cliënten. Met deze ervaringen van cliënten kan WIL haar beleid als het nodig is aanpassen en verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is dat WIL en de Cliëntenraad gelijkwaardige gesprekspartners zijn.

In deze verordening is vastgelegd dat:

 • cliënten van WIL worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad WIL en

 • op welke manier dat gebeurt.