Aanwijzingsbesluit aanwijzen Senzer als sociale werkvoorzienig

Geldend van 02-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 19-02-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aanwijzen Senzer als sociale werkvoorzienig

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

gelet op artikel 4 lid 1 van de “Verordening Alleenrecht aanleg en onderhoud openbare ruimte 2021 gemeente Someren;

b e s l u i t :

met terugwerkende kracht tot 19 februari 2022 de gemeenschappelijke regeling Senzer aan te wijzen als een sociale werkvoorziening voor de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Someren.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl, een bezwaarschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Someren digitaal via de website of schriftelijk naar postbus 290, 5710 AG Someren. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website van Rechtspraak.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren,

de secretaris,

J. Koppers-Krabben

de burgemeester,

D. Blok