Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2023.Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ’ Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2023’

Geldend van 01-05-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2023.Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ’ Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2023’

Slotbepalingen

Artikel 15 Uitzonderingen

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze nadere regels.

 

Artikel 16 Overgangsbepaling

Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande nadere regels van de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 mei 2023.

Artikel 18 Citeertitel

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of urnengraf;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp met opschriften of figuren dat op het graf geplaatst wordt;

 • c.

  verstrooiingsveld: een plaats op de gemeentelijke begraafplaats die uitsluitend bestemd is om as op te verstrooien;

 • d.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, aan wie het uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf of een particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • e.

  graftermijn: de looptijd van een graf;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

 • het bijzetten en bijgezet houden van asbussen/urnen;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen/urnen;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan iedereen gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan iedereen gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen/urnen;

 • j.

  asbus/urn: een voorwerp ter berging van de as van een overledene;

Artikel 2 Register en plaats registratie

 • 1.

  De administratie bevat een overzicht van alle graven op de begraafplaats. Hierin zijn opgenomen:

 • de grafaanduiding, de dag van begraving of bijzetting, de graftermijn;

 • persoonsgegevens van overledenen en rechthebbenden, die nodig zijn voor het uitvoeren van de begraafplaatsadministratie.

 • 2.

  Rechthebbenden zijn verplicht eventuele adreswijzigingen aan de administratie door te geven.

Artikel 3 Beheer en administratie

Het beheer en bijkomende uitvoerende taken van de begraafplaats wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Het college wijst één of meer personen aan die belast zijn met de uitvoering van deze taken.

Artikel 4 Mogelijkheden lijkbezorging

Op de gemeentelijke begraafplaats worden de volgende mogelijkheden tot lijkbezorging geboden:

 • 1.

  het begraven of bijzetten in een particulier graf;

 • 2.

  het begraven of bijzetten in een algemeen graf;

 • 3.

  het plaatsen of bijzetten in een particulier urnengraf;

 • 4.

  het plaatsen of bijzetten in een algemeen urnengraf;

 • 5.

  verstrooien van as van personen op een strooiveld.

 

Artikel 5 Openingstijden begraafplaats

De begraafplaats is het hele jaar voor iedereen toegankelijk van 08.00 uur in de ochtend tot 15 minuten voor zonsondergang, maar uiterlijk tot 21.00 uur.

Artikel 6 Vereisten vergunning gedenktekens

 • 1.

  Voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient, bij voorkeur digitaal, een vergunning met een ontwerptekening te worden aangevraagd.

 • 2.

  De ontwerptekening moet worden voorzien van:

 • een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

 • de soort, de kleur en de bewerking van het te gebruiken materiaal;

 • de tekst;

 • de handtekening van de rechthebbende.

 • 3.

  De ontwerptekening moet minstens twee weken voor het plaatsen worden ingediend. De aanvrager ontvangt bericht of het gedenkteken geplaatst mag worden.

 • 4.

  De rechthebbende of (toekomstige) vervanger blijft eigenaar van het gedenkteken zolang de graftermijn loopt.

 

Artikel 7 Uitvoering en ontwerp gedenktekens

 • 1.

  Voor gedenktekens mogen alleen vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof of metaal worden gebruikt.

 • 2.

  De maximum afmetingen voor het staande gedeelte van een gedenkteken zijn:

 • op een enkel graf: breedte 65 cm en hoogte 90 cm en 40 cm diep;

 • op een kindergraf: breedte 50 cm en hoogte 60 cm.

 • 3.

  De maximum afmetingen voor een urntegel zijn:

 • op een urnengraf: breedte 40 cm, lengte 40 cm en dikte 8 cm.

 • 4.

  Het is niet toegestaan een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan te vermelden.

Artikel 8 Overige grafbedekking

 • 1.

  Het is toegestaan om voorwerpen met een maximale afmeting van 20 x 20 x 20 cm (l x b x h) op een graf te leggen. Het voorwerp mag alleen worden geplaatst in de strook zoals bedoeld in artikel 13 lid 1.

 • 2.

  Het is niet toegestaan gedenktekens te plaatsen op verstrooiingsvelden.

Artikel 9 Tijden plaatsing gedenktekens

Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient minstens 2 werkdagen vooraf kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van een gedenkteken kan alleen op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 16:00 uur.

Artikel 10 Afval & beschadigingen

 • 1.

  Alle sporen van afval, ontstaan door werkzaamheden op of aan gedenktekens dienen van de begraafplaats te worden meegenomen;

 • 2.

  Beschadigingen, ontstaan door werkzaamheden op of aan gedenktekens, moeten worden hersteld.

  

Artikel 11 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De begraafplaats is voor begraven opengesteld op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

 • 2.

  De begraafplaats is voor de bezorging van as opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

 • 3.

  Het tijdstip van begraven of bijzetten van stoffelijke resten en het bezorgen van as wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in overleg met de betrokken nabestaande/begrafenisondernemer, vastgesteld.

Artikel 12 Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  In elk particulier graf kunnen:

 • maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven;

 • maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven en maximaal twee asbussen/urnen worden bijgezet.

 • 2.

  In een particulier urnengraf kunnen maximaal drie asbussen/urnen worden bijgezet.

 • 3.

  In een algemeen graf kunnen maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven.

 • 4.

  In een algemeen urnengraf kunnen maximaal drie asbussen/urnen worden bijgezet.

  

Artikel 13 Beplanting

 • 1.

  Bij elk particulier graf is een strook van 40 centimeter beschikbaar ten behoeve van de rechthebbende, voor het aanbrengen van beplanting en/of een gedenkteken. Het is niet toegestaan om buiten deze ruimte beplanting, gedenktekens of verharding aan te brengen.

 • 2.

  Bij elk particulier urnengraf is een oppervlakte van 40 x 40 centimeter beschikbaar ten behoeve van de rechthebbende, voor het aanbrengen van een urntegel. Het is niet toegestaan om buiten deze ruimte beplanting, gedenktekens of verharding aan te brengen.

 • 3.

  De beplanting zoals bedoeld in lid 1 mag qua hoogte en breedte niet groter zijn c.q. worden dan het op het graf aanwezige gedenkteken, gemeten boven het maaiveld.

 • 4.

  Voorzieningen aanwezig in de in lid 1 genoemde strook moeten door of namens de rechthebbende worden onderhouden en/of hersteld.

 • 5.

  Beplanting op een graf, die in een verwaarloosde staat verkeert, of groter is dan de afmetingen bedoeld in lid 2, kan door de beheerder worden verwijderd zonder bericht aan de rechthebbende en zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.

 

Artikel 14 Onderhoud grafbedekking

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan de beheerder de slecht onderhouden grafbedekking laten verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 2.

  De verwijdering vindt niet plaats voordat de rechthebbende op de hoogte is gesteld over de toestand van de grafbedekking.

 • 3.

  Kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

 • 4.

  Linten, siervazen en dergelijke worden, op verzoek van de rechthebbende, gedurende drie maanden ter beschikking gehouden door de beheerder.

Ondertekening