Regeling vervallen per 31-12-2023

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten MKB gemeente Amstelveen

Geldend van 29-04-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten MKB gemeente Amstelveen

Zaaknummer: Z23-030641

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023;

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten MKB gemeente Amstelveen

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • Ondernemer: staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een of meer ondernemingen waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen - inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn;

 • De-minimis verordening: een uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun;

 • Energiescan: advies over het duurzamer maken van de onderneming

 • Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas;

 • Staatssteun: staatssteun is het direct dan wel indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden;

 • Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer van uw energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023

De Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel om ondernemers met een hoge energierekening te ondersteunen door het inrichten van een regeling omtrent tegemoetkoming in de energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten éénmalig te compenseren voor ondernemers die in acute problemen zitten.

Artikel 4 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een subsidieaanvrager die:

 • 1.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, én;

 • 2.

  een onderneming heeft waarin minimaal twee personen en maximaal vijftig personen – inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn, én

 • 3.

  één of meer panden in de Gemeente Amstelveen heeft waarin de subsidieaanvrager zijn onderneming uitoefent.

 • 4.

  kan aantonen dat de onderneming te maken heeft met een tariefstijging van minimaal €1,19/m3 voor gas en €0,35/kWh voor elektriciteit.

 • 5.

  een energiescan heeft uitgevoerd of bereid is deze te laten uitvoeren.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op € 350.000,-.

 • 2.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten en hoogte subsidie

 • 1.

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen als tegemoetkoming voor de toegenomen energiekosten als gevolg van de gestegen energietarieven.

 • 2.

  Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

  • het verschil in kosten tussen de (voorschot)nota van de maand in 2022 of 2023 met de hoogste kosten en de (voorschot)nota van de maand in 2022 of 2023 met de laagste kosten wordt berekend.

  • dit verschil wordt vermenigvuldigd met 6, wat staat voor een periode van 6 maanden. Van dit totaalbedrag wordt 50% gesubsidieerd.

 • 3.

  Als na deze berekening het subsidiebedrag lager is dan € 1.000,- wordt geen subsidie toegekend.

 • 4.

  Als het subsidiebedrag hoger is dan € 5.000,- wordt maximaal € 5.000,- aan subsidie toegekend.

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend via www.amstelveen.nl/subsidie, met behulp van e-herkenning;

 • 2.

  De subsidieaanvraag gaat over één pand van de subsidieaanvrager waar de onderneming wordt uitgeoefend. Als de subsidieaanvrager meerdere panden heeft waar de onderneming wordt uitgeoefend, dient voor ieder pand een separate subsidieaanvraag te worden ingediend;

 • 3.

  Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, met daarop het aantal werkzame personen herkenbaar opgenomen en waaruit blijkt dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Amstelveen;

 • 4.

  Er dient sprake te zijn van aantoonbare stijging van energiekosten, van gas en/of elektra. Indien subsidieaanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektra heeft, overlegt subsidieaanvrager van beide leveranciers de gevraagde voorschotnota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

 • 5.

  Subsidieaanvrager overlegt een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van de maand met de laagste energiekosten van 2022 of 2023 én een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van de maand met de hoogste energiekosten van 2022 of 2023;

 • 6.

  Subsidieaanvrager overlegt een naar waarheid ingevulde de-minimusverklaring.

 • 7.

  Subsidieaanvrager overlegt een energiescan of een bereidheidsverklaring deze te laten uit voeren.

Artikel 8 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen vanaf 1 mei 2023 tot en met 31 juli 2023 worden ingediend via het daarvoor beschikbare aanvraagformulier tegemoetkoming energiekosten Amstelveense ondernemers.

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/subsidieaanvrager

Per aanvraag wordt minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- subsidie verleend.

Artikel 10 Evaluatie

Deze maatregel wordt kort geëvalueerd bij de Programmaverantwoording 2023.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt van rechtswege op 31 december 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten MKB gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 april 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens