Regeling vervalt per 01-01-2028

Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart Noord-Holland 2023

Geldend van 08-05-2024 t/m 31-12-2027

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat;

 • in de Visie Waterrecreatie Noord-Holland 2030 de ambitie is uitgesproken om zowel vanuit economisch als maatschappelijk belang de positie als waterrecreatieprovincie te behouden en te versterken;

 • dat binnen de sector waterrecreatie het varen met kleinere pleziervaartuigen een groeimarkt is met economische potentie;

 • dat van subsidiëring van activiteiten die leiden tot verbetering en uitbreiding van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart economische effecten kunnen worden verwacht.

Besluiten:

De uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart Noord-Holland 2023 vast te stellen:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  duurzaamheid: de vijf thema’s in het kader van provinciale duurzame infrastructuur, te weten:

  • CO2-neutraal;

  • Energieneutraal;

  • Grondstoffen circulair;

  • Klimaatadaptatie; en

  • Versterken biodiversiteit.

 • b.

  object: een object dat doorvaarbaar is voor pleziervaartuigen met een opbouwhoogte van 1,25 meter, een doorvaartdiepte van 0,80 meter, een sloepbreedte van 2,50 meter en een sloeplengte van 5,00 meter.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt voor uitvoering van fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen van knelpunten of het uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland, waarbij de te realiseren objecten openbaar toegankelijk moeten zijn.

Artikel 3

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving en een planning van vier jaren, inclusief een risicoanalyse, van de uitvoering van de activiteit;

 • d.

  een kaart met daarop de aanduiding van de plaats van de activiteit op het regionale vaarnetwerk met een geografische herkenning op leesbare schaal;

 • e.

  een overzicht van de voor de uitvoering van de activiteit benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen tussen 4 juni 2024 en 18 juli 2024, vóór 17.00 uur.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na het verstrijken van de indieningstermijn, genoemd in het eerste lid.

Artikel 5

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het jaar 2024 vast op € 1.100.000,-.

Artikel 6

 • 1. Indien het subsidieplafond wordt bereikt worden aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, gerangschikt op een prioriteitenlijst.

 • 2. De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt gehaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de wijze waarop de bevaarbaarheid van het recreatief vaarwater wordt gegarandeerd;

  • b.

   het aantal kilometers dat wordt toegevoegd aan het vaarnetwerk;

  • c.

   de mate waarin de route van meerwaarde is voor de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de regio;

  • d.

   de mate waarin er invulling wordt gegeven aan de duurzaamheid, zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase van het object;

  • e.

   de hoogte van de gevraagde subsidie in relatie tot de totale kosten van de gesubsidieerde activiteit, waarbij geldt dat de aanvraag met het kleinste gevraagde subsidiebedrag het hoogst wordt gescoord.

 • 3. Voor de criteria, genoemd in het tweede lid, kan per criterium maximaal 10 punten worden verkregen.

 • 4. De criteria genoemd in het tweede lid, onderdeel a en b, hebben elk een wegingsfactor van 0,25, de criteria genoemd in het tweede lid, onderdeel c en d, hebben elk een wegingsfactor van 0,2 en het criterium genoemd in het tweede lid, onderdeel e, heeft een wegingsfactor van 0,1.

 • 5. De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

 • 6. Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats op de prioriteitenlijst worden gerangschikt en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door middel van loting bepaald welke aanvraag wordt gehonoreerd.

Artikel 7

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de aanvraag ziet op een object wat uitsluitend is bedoeld om een woonwijk of een bedrijventerrein over water te ontsluiten door middel van een doodlopende route.

Artikel 8

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit;

  • b.

   Staartkosten: maximaal 20% van de totale directe bouwkosten samenhangend met de activiteit;

  • c.

   VAT-kosten: maximaal 16% van de totale directe en indirecte bouwkosten samenhangend met de activiteit;

  • d.

   kosten voor het aanschaffen en plaatsen van een telsysteem voor passerende vaartuigen;

  • e.

   onvoorziene kosten: maximaal 10% van de kosten die direct samenhangen met de activiteit.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   vervangingsinvesteringen;

  • b.

   exploitatie- en beheerkosten;

  • c.

   baggerkosten;

  • d.

   leges; en

  • e.

   personeelskosten en huisvestingskosten van de aanvrager, die niet direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 9

 • 1. De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 400.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 50.000,-.

 • 3. Indien reeds subsidie is verstrekt voor de activiteit op grond van een andere subsidieregeling van Gedeputeerde Staten, wordt de subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling zodanig berekend, dat niet meer dan 90% van de totale kosten van de activiteit wordt gesubsidieerd.

Artikel 10

Aan de subsidieontvanger wordt in ieder geval de verplichting opgelegd om de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit af te ronden binnen vier jaren na subsidieverlening.

Artikel 11

 • 1. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2. Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2028.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart 2023.

Ondertekening

Haarlem, 4 april 2023.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk,

voorzitter

H.J. Schartman,

plaatsvervangend provinciesecretaris