Regeling vervallen per 01-10-2026

Subsidieregeling Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026

Geldend van 26-04-2023 t/m 30-09-2026

Intitulé

Subsidieregeling Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026

[Deze publicatie betreft een rectificatie en is een tekstplaatsing, omdat de oorspronkelijke publicatie in de verkeerde rubriek is geplaatst. De oorspronkelijke publicatie is op 25 april 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 179785.]

overwegende dat door samenwerking tussen meerdere cultuurorganisaties of makers vernieuwende cultuurprojecten kunnen ontstaan met een grote sociaal-maatschappelijke waarde die bijdragen aan cultuurparticipatie- en educatie in Roermond. De regeling ‘Culturele Initiatieven’ niet meer voldoet aan de vraag van het culturele veld als ook aan de diversiteit van de inwoners van Roermond. Parallel hieraan kan de culturele infrastructuur in de gemeente zichzelf met deze nieuwe projecten blijven ontwikkelen, aansluitend bij de vastgestelde Meerjarencultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond’ 2023-2026 en de in oktober 2022 vastgestelde begroting;

gelet op het bepaalde in artikel 3, tweede, vierde en vijfde lid en hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008;

besluit:

Vast te stellen de Subsidieregeling Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • Vereniging of stichting voor amateurkunst: culturele vereniging of stichting met activiteiten zonder beroepsmatig karakter (bijvoorbeeld hafabra, toneel, schutterij, heemkunde, koren, wereldmuziek), vaak gerund door vrijwilligers;

 • Culturele partner: professionele organisatie met rechtspersoonlijkheid, met de primaire taak het ontwikkelen van een cultuuraanbod, al dan niet met een structurele subsidie van de gemeente;

 • Cultureel ondernemer: degene die een onderneming drijft op het gebied van kunst, cultuur, wereldmuziek, urban arts en/ of erfgoed of andere cultuurvormen met een door de KvK vastgestelde SBI-code die daarop aansluit;

 • Maatschappelijk partner: educatieve, sociale of welzijnsorganisatie die bijdraagt aan een goed leefklimaat waarin burgers veilig, gezond en vertrouwd kunnen leven en leren, vaak ontstaan uit maatschappelijk initiatief, inbegrepen buurthuizen, wijkinitiatieven en scholen;

 • Cultuurparticipatie en -educatie: een cultuuraanbod waarin zoveel mogelijk mensen zichzelf herkennen, actief kunnen meedoen en zichzelf verrijken, wat iemands culturele achtergrond, leeftijd, gender, opleiding of beperking dan ook is.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze regeling is het stimuleren van cultuurparticipatie en -educatie in de gemeente Roermond middels bijzondere culturele samenwerkingsprojecten, conform de doelstellingen uit de Cultuurvisie Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026, Roermond werkt aan Cultuur. De subsidieregel wil bevorderen dat:

 • Aanvragers zich gestimuleerd en gesteund voelen om samenwerkingen aan te gaan met andere verenigingen, culturele instellingen, culturele ondernemers, maatschappelijke organisaties of makers in het realiseren van (nieuwe of doorontwikkelde) projecten die diverse doelgroepen aanspreken.

 • Vernieuwing en verbreding van het culturele aanbod in Roermond tot stand komt doordat organisaties elkaar (beter) leren kennen en samen een meer inclusief aanbod ontwikkelen, met mogelijk duurzame werkingen op de lange termijn.

 • De diversiteit van de inwoners sterker terugkomt in de culturele activiteiten waardoor meer inwoners zich aangesproken voelen om mee te doen.

 • Kunstvormen zoals wereldmuziek en dans, streetculture of kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines (bijvoorbeeld dans en taal) in Roermond meer ruimte krijgen, mede om beter aan te sluiten bij bijvoorbeeld de interesse van jongeren en ouderen in cultuur.

 • Meer inwoners en bezoekers worden aangesproken en geactiveerd om deel te nemen aan cultuur, zodat inwoners in onze gemeente zich meer met elkaar verbonden voelen en met de culturele sector.

Artikel 3 Aanvragers

Voor een eenmalige subsidie op basis van deze regeling komen in aanmerking in Roermond gevestigde verenigingen en stichtingen voor amateurkunst en cultureel ondernemers, welke geen budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Roermond.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. Het project komt tot stand in samenwerking met minimaal één (andere) partner, dat wil zeggen een vereniging of stichting voor amateurkunst, culturele partner of maatschappelijk partner.

 • 2. Aanvragen worden getoetst op basis van inhoud, (zakelijke) haalbaarheid en de mate van vernieuwing van culturele infrastructuur en/of vergrote toegankelijkheid voor de inwoners uit de gemeente Roermond waarbij het aanspreken van een diverse doelgroep belangrijk is.

 • 3. De toegekende subsidie is eenmalig en bestemd voor één (editie van het) project; een vervolgsubsidie is niet mogelijk vanuit deze regeling.

 • 4. Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag gelden aanvullende criteria en randvoorwaarden zoals vermeld in onderstaande tabel.

Aangevraagde subsidie (max)

Criteria en randvoorwaarden

€ 2.500,-

Een laagdrempelig cultuurproject met één of enkele uitvoeringen en dat tot stand komt in samenwerking met minimaal 1 (andere) partner, waardoor vernieuwing van het cultuuraanbod in een specifieke wijk of kern van Roermond ontstaat.

€ 7.500,-

Een cultuurproject dat tot stand komt door samenwerking met minimaal 1 (andere) partner. Speciale aandacht moet uitgaan naar het betrekken van nieuwe doelgroepen (als deelnemers of als publiek). Doel is dat er daardoor vernieuwing van het cultuuraanbod in Roermond ontstaat en sociaal-maatschappelijke verbindingen ontstaan waarbij een meer diverse doelgroep wordt aangesproken. Het project heeft bijvoorbeeld uitstraling of impact in meerdere wijken en/of kernen in de gemeente.

€ 15.000,-

Een cultuurproject dat tot stand komt door samenwerking met minimaal 2 andere partners (waarvan tenminste 1 maatschappelijk partner). Speciale aandacht moet uitgaan naar het actief in dialoog brengen van nieuwe doelgroepen met een diverse culturele achtergrond (als integrale deelnemers van het project), waardoor vernieuwing van het cultuuraanbod in Roermond ontstaat met eveneens grote sociaal-maatschappelijke impact. Het project is van grotere omvang (bereik verschillende wijken en kernen) en/of met mogelijke uitrol in andere gemeentes of steden in de Cultuurregio Noord-Limburg (een verbond tussen 13 gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg).

In bijlage III zijn vermeld de uitgewerkte formele criteria per aan te vragen subsidiebijdrage als ook de verplichte bijlagen.

Artikel 5 Subsidieverplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht het initiatief online zichtbaar te maken voor inwoners van en bezoekers aan Roermond. Dit betreft in ieder geval promotie via de website www.cultuurroermond.nl, aangevuld met uitingen in eventuele lokale en regionale digitale media-aandacht of verspreiding van drukwerk. Hiervan moet melding worden gemaakt in het projectplan volgens de formele criteria.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 15.000, -, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de activiteiten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een cultuurproject. In het kader van deze regeling worden onder kosten in elk geval verstaan: kosten voor het organiseren van het project, arbeidskosten (uurtarief loondienst dan wel zzp), reiskosten, materiaalkosten (afschrijvingskosten over de termijn van de subsidie van het project), marketing/communicatiekosten en (overige) kosten voor het inschakelen van derden. Er dient rekening te worden gehouden met fair practice werken conform de richtlijnen/ quickscan op fairpracticecode.nl/

Artikel 8 Indieningsdatum aanvraag subsidieverlening

 • 1. Aanvragen dienen minimaal acht weken voordat het cultuurproject start worden ingediend.

 • 2. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2026.

Artikel 9 Indieningsvereisten aanvraag subsidieverlening

Aanvragen worden ingediend via het bij deze regeling horende aanvraagformulier in de bijlage I.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd als:

 • a.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals bedoeld in artikel 3;

 • b.

  er sprake is van een benefiet-, jubileum-, carnavals- of feestdag activiteit;

 • c.

  het cultuurproject niet of onvoldoende aansluit bij de doelstellingen uit de Cultuurvisie Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026, Roermond werkt aan Cultuur;

 • d.

  voor de kosten reeds een gemeentelijke subsidie is ontvangen;

 • e.

  de aanvraag later is ingediend dan een in artikel 8 genoemd tijdstip;

 • f.

  het cultuurproject reeds is gestart;

 • g.

  door subsidieverstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden;

 • h.

  een aanvrager direct bij meerdere projecten als (mede)organisator betrokken is. Dit om de diversiteit van gehonoreerde projecten te waarborgen.

Artikel 11 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de uitvoering van deze regeling gelden per kalenderjaar respectievelijk de volgende subsidieplafonds: in 2023: € 80.000, -, in 2024: € 80.000, -, in 2025: € 100.000, -, in 2026: € 100.000, -.

 • 2. Op subsidieaanvragen wordt beslist op volgorde van ontvangst, met dien verstande dat de datum van ontvangst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

Artikel 12 Directe vaststelling

Indien de subsidie niet meer bedraagt dan € 10.000, - wordt de subsidie verleend onder gelijktijdige vaststelling. In dat geval hoeft de ontvanger van de subsidie geen aanvraag om subsidievaststelling in te dienen.

Artikel 13 Indieningsdatum aanvraag subsidievaststelling

Aanvragen om een subsidie van meer dan € 10.000,- vast te stellen worden ingediend uiterlijk drie maanden na afronding van het project met als uiterste datum 1 april 2027.

Artikel 14 Intrekking

De Beleidsregel Culturele initiatieven wordt ingetrokken.

Artikel 15 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan ten gunste van een aanvrager afwijken van het bepaalde in deze beleidsregel als toepassing van de beleidsregel gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin hij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 oktober 2026, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als de Subsidieregeling Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 4 april 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de (wnd) secretaris,

S.C.J. Scheepers

de (wnd) burgemeester,

O. Hoes

Bijlage I Aanvraagformulier

 • 1.

  Contactgegevens

  • A.

   Naam aanvragende entiteit of natuurlijke persoon

  • B.

   Wanneer je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, graag hier je inschrijvingsnummer vermelden.

  • C.

   Met welke instelling, maker, vereniging of organisatie wordt er samengewerkt?

  • D.

   Bedrag dat je wil aanvragen

  • E.

   Vestigingsplaats

  • F.

   Naam contactpersoon

  • G.

   Functie contactpersoon

  • H.

   Adres

  • I.

   Plaats

  • J.

   Postcode

  • K.

   Telefoonnummer

  • L.

   E-mailadres

  • M.

   Wanneer van toepassing: website van je organisatie of link naar sociale media

  • N.

   IBAN (NL99BANK0123456789) van de vereniging/stichting/aanvrager

 • 2.

  Projectplan

  In ieder projectplan moeten de volgende vragen worden beantwoord, deze zijn per subsidiebijdrage verschillend. De leidraad per subsidiebijdrage dient gevolgd te worden.

  Voor een subsidiebijdrage tot € 2.500 maximaal 3 pagina’s (exclusief eventueel beeldmateriaal):

  • Omschrijf kort de inhoud van het project.

  • Wat wil je met het cultuurproject bereiken? Denk aan vernieuwing van het cultuuraanbod in (een specifiek gedeelte van) Roermond.

  • Met wie wordt er samengewerkt in het realiseren van het project? Samenwerking met minimaal 1 andere partner, ongeacht of dit een culturele partner is of uit het sociaal-maatschappelijke veld.

  • Wie is/zijn de doelgroep(en) van het project?

  • Hoe vindt er communicatie plaats ter promotie van het project?

  • Wanneer vindt het project plaats? Dit mag eenmalig zijn, of enkele uitvoeringen.

  • Waar vindt het project in Roermond plaats?

  • Wat is het aangevraagd bedrag: voeg (compacte) begroting toe.

 • Voor een subsidiebijdrage tot € 7.500 maximaal 8 pagina’s (exclusief eventueel beeldmateriaal):

  • Omschrijf kort de inhoud van het project.

  • Wat wil je met het cultuurproject bereiken?

  • Op wat voor manier zorgt dit project van vernieuwing van de culturele infrastructuur? Gaat het om een nieuw project of om een eerder uitgevoerd project dat met een partner is doorontwikkeld?

  • Wat brengt het project teweeg op sociaal-maatschappelijk niveau? Aandacht voor het betrekken van nieuwe doelgroepen (als deelnemers of als publiek), waardoor het cultuuraanbod in Roermond zich vernieuwt en sociaal-maatschappelijke verbindingen ontstaan.

  • Met wie wordt er samengewerkt in het realiseren van het project? Samenwerking met minimaal 1 andere partner, ongeacht of dit een culturele partner is of uit het sociaal-maatschappelijke veld.

  • Wie is/zijn de doelgroep(en) van het project?

  • Hoe worden de beschreven doelgroepen betrokken in het project?

  • Beschrijf het participatieproces en of de aandacht die met marketing/ PR wordt gegeven aan het betrekken van de doelgroepen.

  • Hoe vindt er communicatie plaats ter promotie van het project?

  • Wanneer vindt het project plaats? Betreft dit meerdere uitvoeringen?

  • Waar vindt het project plaats? Heeft het project uitstraling of impact in meerdere wijken of grotere kernen in Roermond?

  • Wat is het aangevraagd bedrag: voeg begroting toe.

 • Voor een subsidiebijdrage tot € 15.000 maximaal 10 pagina’s (exclusief eventueel beeldmateriaal):

  • Omschrijf kort de inhoud van het project

  • Wat wil je met het cultuurproject bereiken?

  • Op wat voor manier zorgt dit project van vernieuwing van de culturele infrastructuur en cultuuraanbod? Gaat het om een nieuw project of om een eerder uitgevoerd project dat met een partner is doorontwikkeld?

  • Hoe creëert het project op een verdiepende manier impact op sociaal-maatschappelijk niveau? Aandacht voor het actief in dialoog brengen van nieuwe doelgroepen (als integrale deelnemers van het project), waardoor vernieuwing van het cultuuraanbod in Roermond ontstaat met eveneens grote sociaal-maatschappelijke impact.

  • Met wie wordt er samengewerkt in het realiseren van het project? Samenwerking met minimaal 2 andere partners, waarvan tenminste 1 uit het sociaal-maatschappelijk domein of onderwijs.

  • Hoe ziet de aanloop naar dit project eruit? Op wat voor manier komt het project tot stand? Beschrijf het tijdspad.

  • Wie is/zijn de doelgroep(en) van het project?

  • Hoe brengt het project actief nieuwe doelgroepen (als integrale deelnemers van het project) met elkaar in dialoog? Beschrijf het participatieproces en of de aandacht die met marketing/ PR wordt gegeven aan het betrekken van de doelgroepen.

  • Hoe vindt er communicatie plaats ter promotie van het project?

  • Welk bedrag vraag je aan bij de gemeente Roermond en waarom?

  • Wanneer vindt het project plaats?

  • Waar vindt het project plaats? Heeft het project uitstraling of impact in meerdere wijken of grotere kernen in Roermond?

  • Hoe wordt het project na afloop geëvalueerd?

  • Hoe wordt de continuïteit van de gemaakte impact gewaarborgd na afloop van het project? Omschrijf ook de eventuele potentie van het project voor andere gemeentes/ steden of Cultuurregio Noord-Limburg.

  • Wat is het aangevraagd bedrag: voeg begroting toe.

 • Verplichte bijlagen voor alle drie de subsidiehoogtes:

  • Ingevulde samenwerkingsovereenkomst, aantal partners afhankelijk van categorie subsidiehoogte

  • Begroting (denk aan fair practice tarief)

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier incl. handtekening van bestuurder (stichting/ vereniging) of cultureel ondernemer met aangevraagd bedrag aan gemeente Roermond

  • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: statuten van de organisatie

  • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: opgave van de bestuurssamenstelling

  • Bijlage mits rechtsvorm cultureel ondernemer: uittreksel KvK

Bijlage II Samenwerkingsovereenkomst

Naam (aanvrager) en Naam samenwerkingspartij gaan de samenwerking aan in het realiseren van het project (naam project).

Dit project vindt plaats (wanneer, van/tot) in (locatie).

Zo ziet de samenwerking er in het kort uit:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt samen met het projectplan en aanvullende bijlagen ingediend bij de subsidieregeling Samenwerken in Cultuur van de gemeente Roermond.

Ondertekening door alle partijen:

Datum

………….

Naam ondertekenaar 1 Handtekening

Naam ondertekenaar 2 Handtekening

Bijlage III Beoordelingsformulier

Ter beoordeling van alle aanvragen/ projectplannen binnen de beleidsregel Samenwerken in Cultuur 2023-2026 worden onderstaande beoordelingsformulieren gebruikt.

Let op: per categorie subsidiehoogte is er een apart formulier.

a. Beoordeling van een subsidieaanvraag tot € 2.500

Een aanvraag in deze categorie moet minstens 8 punten behalen.

Wanneer dit puntenaantal niet wordt gehaald omdat de aanvraag incompleet is, wordt contact opgenomen met de aanvrager om de aanvraag alsnog compleet te maken. Wanneer het puntenaantal niet wordt gehaald vanwege inhoudelijke/ praktische haalbare redenen, wordt de aanvraag afgewezen.

Beoordeling van projectplan (max. 3 pagina’s excl. beeldmateriaal) 

Onvoldoende gemotiveerd/ overtuigend of ontbrekend 0 punten

Voldoende gemotiveerd/ overtuigend

1 punt

Uitstekend gemotiveerd/ overtuigend

2 punten

Omschrijf kort de inhoud van het project.

 
 
 

Wat wil je met het cultuurproject bereiken?

 
 
 

Met wie wordt samengewerkt in het realiseren van het project?

 
 
 

Wie is/zijn de doelgroep(en) van het project?

 
 
 

Hoe vindt communicatie plaats ter promotie van het project?

 
 
 

Wat is de tijdlijn van het project? (Wanneer start het en wanneer is het afgesloten en wat is de indeling van de tijdlijn, vinden er bijvoorbeeld wekelijks samenkomsten plaat?)

 
 
 

Waar vindt het project in Roermond plaats?

 
 
 

Verplichte bijlagen:

 • Ingevulde samenwerkingsovereenkomst met de culturele of sociaal-maatschappelijke partner

 • Begroting (denk aan fair practice tarief)

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier incl. handtekening van bestuurder (stichting/ vereniging) of cultureel ondernemer met aangevraagd bedrag aan gemeente Roermond

 • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: statuten van de organisatie

 • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: opgave van de bestuurssamenstelling

 • Bijlage mits rechtsvorm cultureel ondernemer: uittreksel KvK

b. Beoordeling van een subsidieaanvraag tot € 7.500

Een aanvraag in deze categorie moet minstens 15 punten behalen.

Wanneer dit puntenaantal niet wordt gehaald omdat de aanvraag incompleet is, wordt contact opgenomen met de aanvrager om de aanvraag alsnog compleet te maken. Wanneer het puntenaantal niet wordt gehaald vanwege inhoudelijke/ praktische haalbare redenen, wordt de aanvraag afgewezen.

Beoordeling van projectplan (max. 8 pagina’s excl. beeldmateriaal) 

Onvoldoende gemotiveerd/ overtuigend of ontbrekend 0 punten

Voldoende gemotiveerd/ overtuigend

1 punt

Uitstekend gemotiveerd/ overtuigend

2 punten

Omschrijf kort de inhoud van het project.

 
 
 

Wat wil je met het cultuurproject bereiken?

 
 
 

Op wat voor manier zorgt dit project van vernieuwing van de culturele infrastructuur? Gaat het om een nieuw project of om een eerder uitgevoerd project dat met een partner is doorontwikkeld?

 
 
 

Wat brengt het project teweeg op sociaal-maatschappelijk niveau?

 
 
 

Met wie wordt samengewerkt in het realiseren van het project?

 
 
 

Wie is/zijn de doelgroep(en) van het project?

 
 
 

Hoe worden de beschreven doelgroepen betrokken in het project? Beschrijf het participatieproces en of de aandacht die met marketing/ PR wordt gegeven aan het betrekken van de doelgroepen.

 
 
 

Hoe vindt communicatie plaats ter promotie van het project?

 
 
 

Wat is de tijdlijn van het project? (Wanneer start het en wanneer is het afgesloten en wat is de indeling van de tijdlijn, vinden er bijvoorbeeld wekelijks samenkomsten plaat?)

 
 
 

Waar vindt het project plaats? Heeft het project uitstraling of impact in meerdere wijken of grotere kernen in Roermond?

 
 
 

Hoe wordt het project na afloop geëvalueerd?

 
 
 

Verplichte bijlagen:

 • Ingevulde samenwerkingsovereenkomst met een 1 culturele of sociaal-maatschappelijke partner

 • Begroting (denk aan fair practice tarief)

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier incl. handtekening van bestuurder (stichting/ vereniging) of cultureel ondernemer met aangevraagd bedrag aan gemeente Roermond

 • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: statuten van de organisatie

 • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: opgave van de bestuurssamenstelling

 • Bijlage mits rechtsvorm cultureel ondernemer: uittreksel KvK

c. Beoordeling van een subsidieaanvraag tot € 15.000

Een aanvraag in deze categorie moet minstens 24 punten behalen.

Wanneer dit puntenaantal niet wordt gehaald omdat de aanvraag incompleet is, wordt contact opgenomen met de aanvrager om de aanvraag alsnog compleet te maken. Wanneer het puntenaantal niet wordt gehaald vanwege inhoudelijke/ praktische haalbare redenen, wordt de aanvraag afgewezen.

Beoordeling van projectplan (max. 10 pagina’s excl. beeldmateriaal) 

Onvoldoende gemotiveerd/ overtuigend of ontbrekend 0 punten

Voldoende gemotiveerd/ overtuigend

1 punt

Uitstekend gemotiveerd/ overtuigend

2 punten

Omschrijf kort de inhoud van het project.

 
 
 

Wat wil je met het cultuurproject bereiken?

 
 
 

Op wat voor manier zorgt dit project van vernieuwing van de culturele infrastructuur en cultuuraanbod? Gaat het om een nieuw project of om een eerder uitgevoerd project dat met een partner is doorontwikkeld?

 
 
 

Hoe creëert het project op een verdiepende manier impact op sociaal-maatschappelijk niveau?

 
 
 

Met wie wordt er samengewerkt in het realiseren van het project?

 
 
 

Hoe ziet de aanloop naar dit project eruit? Op wat voor manier komt het project tot stand? Beschrijf het tijdspad.

 
 
 

Wie is/zijn de doelgroep(en) van het project?

 
 
 

Hoe brengt het project actief nieuwe doelgroepen (als integrale deelnemers van het project) met elkaar in dialoog? Beschrijf het participatieproces en of de aandacht die met marketing/ PR wordt gegeven aan het betrekken van de doelgroepen.

 
 
 

Hoe vindt communicatie plaats ter promotie van het project?

 
 
 

Welk bedrag vraag je aan bij de gemeente Roermond en waarom?

 
 
 

Wat is de tijdlijn van het project? (Wanneer start het en wanneer is het afgesloten en wat is de indeling van de tijdlijn, vinden er bijvoorbeeld wekelijks samenkomsten plaat?)

 
 
 

Waar vindt het project plaats? Heeft het project uitstraling of impact in meerdere wijken of grotere kernen in Roermond?

 
 
 

Hoe wordt het project na afloop geëvalueerd?

 
 
 

Hoe wordt de continuïteit van de gemaakte impact gewaarborgd na afloop van het project? Omschrijf ook de eventuele potentie van het project voor andere gemeentes/ steden.

 
 
 

Verplichte bijlagen:

 • Ingevulde samenwerkingsovereenkomst met 2 partners, waarvan tenminste 1 uit een ander domein dan het culturele veld

 • Begroting (denk aan fair practice tarief)

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier incl. handtekening van bestuurder (stichting/ vereniging) of cultureel ondernemer met aangevraagd bedrag aan gemeente Roermond

 • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: statuten van de organisatie

 • Bijlage mits rechtsvorm stichting en vereniging: opgave van de bestuurssamenstelling

 • Bijlage mits rechtsvorm cultureel ondernemer: uittreksel KvK