Raadsbesluit Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2023-1

Geldend van 01-05-2023 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2023-1

*

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023;

overwegende dat het wenselijk is de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2023-1 vast te stellen in verband met het aanbrengen van uniformiteit tussen de diverse verordeningen met betrekking tot de gemeentelijke begraafplaats, zulks onder gelijktijdige intrekking van de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2010 ;

gelet op artikel gelet op artikel Wet op de lijkbezorging, art. 35 en de Gemeentewet, art. 149;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2023-1

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats:gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght te Veldhoven;

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

  • het bijzetten en bijgezet houden van asbussen/urnen;

 • c.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het begraven en begraven houden van vruchten en stoffelijke overschotten van levenloos geboren kinderen, evenals van kinderen tot 12 jaar;

  • het bijzetten en bijgezet houden van een asbussen/urnen met de as van vruchten en stoffelijke overschotten van levenloos geboren kinderen, evenals van kinderen tot 12 jaar;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen/urnen;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan iedereen gelegenheid wordt geboden tot het begraven van stoffelijke overschotten;

 • f.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan iedereen gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van asbussen/urnen;

 • g.

  asbus/urn: een voorwerp ter berging van de as van een overledene;

 • h.

  verstrooiingsveld: een plaats op de gemeentelijke begraafplaats die uitsluitend bestemd is om as op te verstrooien;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of urnengraf;

 • j.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, aan wie het uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf of een particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • k.

  grafakte: de beschikking waarin - overeenkomstig de bepalingen van deze verordening - door of namens het college het grafrecht van een particulier graf, een particulier kindergraf of een particulier urnengraf wordt verleend;

 • l.

  grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf of een particulier kindergraf of het recht op het bijzetten en bijgezet houden in een particulier urnengraf;

 • m.

  graftermijn: de looptijd van een graf;

 • n.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem/haar vervangt.

 • o.

  nadere regels: nadere regels voor de begraafplaats De Hoge Boght in gemeente Veldhoven 2023.

Artikel 2 Begrippen particulier graf en algemeen graf

1. Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘particulier graf’ wordt tevens bedoeld: particulier kindergraf en particulier urnengraf.

2. Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘algemeen graf’ wordt tevens bedoeld: algemeen urnengraf.

Artikel 3 Nadere regels

Het college stelt nadere regels omtrent het beheer van de begraafplaats.

Artikel 4 Openstelling en tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De begraafplaats is voor iedereen toegankelijk gedurende de door het college, in de nadere regels, vastgestelde tijden.

 • 2.

  Zonder begeleiding van een meerderjarige is voor kinderen jonger dan 12 jaar de toegang en het verblijf op de begraafplaats verboden.

 • 3.

  Het college of de beheerder kan de toegangen of delen van de begraafplaats tijdelijk sluiten.

Artikel 5 Ordehandhaving

 • 1.

  Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats verrichten, zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen, als bedoeld in het derde tot en met achtste lid, van de beheerder.

 • 2.

  De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden op de begraafplaats:

  • a.

   rij- of voertuigen, met uitzondering van gehandicaptenwagens, mee te nemen, anders dan ter gelegenheid van een begrafenis of tot het verrichten van werkzaamheden;

  • b.

   met motorrijtuigen sneller dan 10 km per uur te rijden.

 • 4.

  Huisdieren -uitgezonderd hulp- en geleidehonden- zijn niet toegestaan op de begraafplaats;

 • 5.

  Het is verboden op de begraafplaats:

  • a.

   zich op hinderlijke wijze te gedragen;

  • b.

   zonder toestemming of opdracht van de nabestaanden of van de beheerder een uitvaart te fotograferen, te filmen of anderszins te registreren.

 • 6.

  In verband met werkzaamheden op de begraafplaats kan bezoekers de toegang tot de begraafplaats of een deel van de begraafplaats worden ontzegd.

 • 7.

  Ter handhaving van de orde op de begraafplaats kan bezoekers de toegang tot de begraafplaats worden ontzegd.

 • 8.

  Het is verboden zich op de begraafplaats te bevinden gedurende de tijd dat deze niet voor het publiek is geopend.

Artikel 6 Plechtigheden

Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en andere plechtigheden op de begraafplaats, niet zijnde reguliere begrafenissen of bijzettingen, moeten vijf werkdagen van tevoren worden gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en tijdstip van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.

Artikel 7 Uitgifte en indeling graven

 • 1.

  De uitgifte van graven gebeurt door de beheerder. Graven worden opeenvolgend uitgeven, tenzij de mogelijkheid aanwezig is voor het uitkiezen van een graf.

 • 2.

  Vroegtijdig reserveren van graven is niet mogelijk.

 • 3.

  Het college is bevoegd een particulier graf uit te geven anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van ligging en/of uitgifte, indien dit gezien de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is.

Artikel 8 Soorten graven

Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:

 • a.

  particuliere graven;

 • b.

  particuliere kindergraven;

 • c.

  particuliere urnengraven;

 • d.

  algemene graven;

 • e.

  algemene urnengraven.

Artikel 9 Termijnen particuliere graven

 • 1.

  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats het toelaat, op aanvraag het recht op een particulier graf voor de tijd van 10 of 20 jaar. Deze 1e graftermijn begint op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven. Na afloop van de graftermijn kan deze steeds worden verlengd met een periode van 10 jaar.

 • 2.

  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats het toelaat, op aanvraag het recht op een particulier urnengraf voor de tijd van 10 of 20 jaar. De graftermijn begint op de datum waarop het particuliere urnengraf is uitgegeven. Na afloop van de graftermijn kan deze steeds worden verlengd met een periode van 10 jaar.

 • 3.

  In het geval van bijzetting wordt het in het eerste lid van dit artikel bedoelde grafrecht verlengd met een termijn van minimaal 10 jaar, rekening houdend met de wettelijk vereiste grafrust van 10 jaar. Verlenging is maximaal mogelijk tot 20 jaar gerekend vanaf de 1e graftermijn, tenzij voor de wettelijk vereiste grafrust een langere periode noodzakelijk is.

Artikel 10 Termijn algemene graven

Algemene graven en algemene urnengraven worden uitgegeven voor een termijn van 10 jaar, inclusief onderhoud. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Artikel 11 Kennisgeving begraven en asbezorging

 • 1.

  Een begraving, bijzetting of verstrooiing dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de gewenste datum telefonisch of digitaal te worden gemeld bij de gemeente, door degene die wil begraven, as wil bijzetten of as wil verstrooien. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag.

 • 2.

  Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het stoffelijk overschot binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet, in afwijking van het in het eerste lid van dit artikel genoemde, de kennisgeving aan de beheerder zo spoedig mogelijk worden gedaan.

 • 3.

  Het stoffelijk overschot dient bij aankomst op de begraafplaats te zijn voorzien van een identiteitskenmerk.

 • 4.

  Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as en het daarna sluiten van een graf mag uitsluitend uitgevoerd worden door of in opdracht van het personeel van de begraafplaats. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe aan de beheerder kenbaar hebben gemaakt. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 12 Te overleggen documenten

1. Begraving mag alleen geschieden indien vooraf het verlof tot begraven of de bezorging van as is overgelegd aan de beheerder.

2. Indien de begraving of de bezorging van as in een bestaand particulier graf plaats vindt, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overhandigd. De machtiging moet zijn ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die de uitvaart verzorgt.

Artikel 13 Lijkomhulsel en grafgiften

 • 1.

  Rechthebbenden zijn verplicht bij het verzoek tot het verlof tot begraven het gebruik van lijkhoezen of andere omhulsels aan de beheerder door te geven.

 • 2.

  Het is verboden voorwerpen aan de grafruimte toe te voegen die de vertering van het stoffelijk overschot belemmeren of voorkomen en/of vervuilend zijn.

Artikel 14 Overdracht

 • 1.

  Het grafrecht van een particulier graf kan worden overgedragen door overlegging van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger ondertekend bewijs van overdracht. Deze rechtsopvolger is de echtgenoot of geregistreerde partner of andere levenspartner, dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende op naam van een ander dan genoemde personen is alleen mogelijk als daarvoor gewichtige redenen bestaan.

 • 2.

  Na het overlijden van de rechthebbende kan het grafrecht van een graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad, op voorwaarde dat de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving op naam van een ander dan genoemde personen is alleen mogelijk als daarvoor gewichtige redenen bestaan.

 • 3.

  Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn, is het college bevoegd het grafrecht vervallen te verklaren.

 • 4.

  Na het verstrijken van de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn kan het college het grafrecht alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 15 Afstand doen grafrecht

 • 1.

  Als de rechthebbende schriftelijk afstand doet van het grafrecht op een particulier graf ten behoeve van de gemeente, bestaat geen aanspraak op enige vergoeding.

 • 2.

  De afstandsverklaring wordt door of namens het college schriftelijk bevestigd.

Artikel 16 Vervallen grafrechten

 • 1.

  De grafrechten vervallen:

 • a.

  door het verlopen van de termijn waarvoor het recht is verleend;

 • b.

  als de rechthebbende afstand doet van het recht;

 • c.

  als de begraafplaats wordt opgeheven.

 • 2.

  Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:

 • a.

  als de betaling van het grafrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van het graf - ondanks een aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van de graftermijn is voldaan;

 • b.

  als de rechthebbende - ondanks een aanmaning - verzuimt een op grond van deze verordening of van de nadere regels gestelde verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;

 • c.

  indien de rechthebbende van een particulier graf is overleden en het recht niet binnen de in het tweede lid van artikel 14 genoemde termijn is overgeschreven.

 • 3.

  In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c en in het tweede lid, onderdelen b en c vindt geen terugbetaling plaats van (een deel van) de betaalde rechten.

 • 4.

  Eventueel op het graf aanwezige gedenktekens en/of beplanting kunnen gedurende één maand voor het vervallen van het grafrecht op verzoek van de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kan geen aanspraak meer worden gemaakt op deze voorwerpen.

  Op het graf aanwezige gedenktekens en/of beplanting zullen na het vervallen van het grafrecht door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

 • 5.

  Eventueel op de graven aanwezige losse voorwerpen dienen vóór het vervallen van het grafrecht door of namens de rechthebbende van het graf te worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kunnen zij geen aanspraak maken op deze voorwerpen.

  Op het graf aanwezige losse voorwerpen kunnen na het vervallen van het grafrecht door of namens het college worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Artikel 17 Vereisten grafbedekking

 • 1.

  Het is verboden om zonder vergunning een grafbedekking of andere voorwerpen op graven of een plaat ter afsluiting van een urnengraf te plaatsen of te verwijderen.

 • 2.

  De wijze van aanvraag van de vergunning, de aard en afmetingen van grafbedekkingen, en het aanbrengen van beplanting zijn opgenomen in de nadere regels.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid bedoelde vergunning weigeren als:

  • a.

   niet voldaan wordt aan het genoemde in de nadere regels;

  • b.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

 • 4.

  Het plaatsen of aanbrengen van monumenten, grafstenen of andere gedenktekens of beplanting op particuliere graven gebeurt door of namens de rechthebbende.

 • 5.

  Op algemene graven zijn geen monumenten, grafstenen of andere gedenktekens of beplanting toegestaan.

 • 6.

  Op verstrooiingsplaatsen zijn geen monumenten, grafstenen of andere gedenktekens of beplanting toegestaan.

 • 7.

  Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van monumenten, grafstenen of andere gedenktekens of afsluitplaten, of van beplanting, komen voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 18 Onderhoud

 • 1.

  Het college voorziet in het onderhoud van de algemene delen van de begraafplaats.

 • 2.

  De rechthebbende is verplicht monumenten, grafstenen of andere gedenktekens of beplanting op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 3.

  In de nadere regels zijn door het college regels vastgesteld omtrent het onderhoud van een graf.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 • 1.

  Zolang het graf niet geruimd mag worden, blijft de rechthebbende eigenaar van hetgeen op het graf geplaatst is.

 • 2.

  Het plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van eventuele grafbedekking gebeurt door of namens - en voor rekening en risico van - de rechthebbende.

 • 3.

  Schade en eventuele gevolgschade voor derden, door welke omstandigheden ook, is voor rekening en risico van de rechthebbende. Deze dient de toegebrachte schade zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

 • 4.

  Indien binnen 3 maanden na het ontstaan van de schade geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college bevoegd tot herstel of vernieuwing op kosten van degene die de schade veroorzaakt heeft.

 • 5.

  Indien - naar het oordeel van de beheerder - door een ondeugdelijk (geworden) constructie een gevaarlijke situatie is ontstaan, kunnen namens het college direct maatregelen getroffen worden.

Artikel 20 Tijdelijke verwijdering

 • 1.

  Het afnemen en herplaatsen van een gedenkteken respectievelijk afdekplaat ten behoeve van de begraving van een stoffelijk overschot of de bijzetting van een asbus in een particulier graf gebeurt namens de rechthebbende en is voor rekening en risico van de rechthebbende.

 • 2.

  Een rechthebbende is verplicht te gedogen dat de op een graf aanwezige gedenktekens, beplanting en voorwerpen door de gemeente en voor rekening en risico van de gemeente, geheel of gedeeltelijk worden verwijderd en herplaatst, indien dit voor een begraving of bijzetting in de nabijheid van het graf of om een andere reden nodig is.

Artikel 21 Ruiming graf

 • 1.

  Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt tenminste drie maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop het graf zal worden geruimd schriftelijk aan de rechthebbende bekend gemaakt.

 • 2.

  De bij de ruiming van een graf aanwezige overblijfselen van stoffelijke overschotten en/of asbussen, worden respectievelijk begraven en/of verstrooid op een aangewezen gedeelte van de begraafplaats.

 • 3.

  Bij de ruiming van het graf zorgt de beheerder dat met eventueel nog aanwezige overblijfselen van stoffelijke overschotten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats hiermee niet worden geconfronteerd.

 • 4.

  De rechthebbende van een particulier graf of particulier kindergraf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om bij de ruiming de overblijfselen te verzamelen voor herbegraving in een ander graf.

 • 5.

  De rechthebbende van een particulier urnengraf kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te verstrooien.

 • 6.

  Ruiming en herbegraving zoals bedoeld in lid 4 en 5 van dit artikel vindt niet eerder plaats dan na afloop van de minimale wettelijke grafrusttermijn van de laatst in gebruik genomen begraaflaag.

 • 7.

  De kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel komen voor rekening van de rechthebbende van het betreffende graf.

 • 8.

  De eventueel op het graf aanwezige losse voorwerpen dienen vóór het vervallen van het grafrecht door of namens de rechthebbende van het graf te worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kan de rechthebbende geen aanspraak maken op deze voorwerpen.

 • 9.

  De op het graf aanwezige losse voorwerpen en grafmonumenten kunnen na het vervallen van het grafrecht door de gemeente worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Grafmonumenten waar afstand van gedaan is, kunnen geanonimiseerd worden hergebruikt.

Artikel 22 Bevoegdheden

 • 1.

  Het openen, sluiten en ruimen van graven, het opgraven en opnieuw begraven van stoffelijke resten, dan wel van een asbus/urn in een ander graf op de begraafplaats gebeurt uitsluitend door daartoe bevoegde personen.

 • 2.

  Het opgraven van stoffelijke overschotten en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast. De beheerder zal voor deze werkzaamheden de begraafplaats tijdelijk geheel of gedeeltelijk sluiten.

Artikel 23 Intrekking oude regeling

De Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2010, vastgesteld op 16 december 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 24 Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2010, vastgesteld op 16 december 2010, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2010, vastgesteld op 16 december 2010, is ingediend en op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze vergunning toegepast.

Artikel 25 Strafbepalingen

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 26 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2023.

Artikel 27 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2023-1’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 18 april 2023.

N. Hoogerbrug-van de Ven

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Ondertekening


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

volgnummer

[Cel 2]

:

[Cel 3]

23.038

[Rij 2]

[Cel 1]

datum raad

[Cel 2]

:

[Cel 3]

18 april 2023

[Rij 3]

[Cel 1]

agendapunt

[Cel 2]

:

[Cel 3]

07.05

[Rij 4]

[Cel 1]

onderwerp

[Cel 2]

:

[Cel 3]

vaststellen Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2023-1