Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017

Geldend van 28-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2017

Intitulé

Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 8 november 2016;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen: het delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017.

Artikel 1 Gedelegeerde bevoegdheden

De raad delegeert aan het college zijn volgende bevoegdheden: het aanwijzen van “huis der gemeente” als bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk wetboek en artikel 1, onder 7 van het Reglement Burgerlijke Stand ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en dergelijke op locatie.

Artikel 2 Informatieplicht

Het college doet een opgaaf van besluiten als bedoeld in artikel 1 indien de raad of een raadcommissie de wens daartoe te kennen geeft.

Artikel 3 Slotbepalingen

1. Dit delegatiebesluit kan worden aangehaald als; Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017.

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2016.

De voorzitter, F.A. de Lange

De griffier, mr. ir. M.C. Luiting