Regeling vervallen per 18-09-2023

Nadere regel subsidie energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor kleine en micro ondernemingen in de gemeente Utrecht

Geldend van 24-04-2023 t/m 17-09-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor kleine en micro ondernemingen in de gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • de energiekosten voor ondernemers de afgelopen maanden sterk zijn gestegen en dit voor ondernemers tot grote lastenverhoging leidt;

 • ondernemers meer ondersteund kunnen worden op het gebied van structurele verduurzaming;

 • de doorlooptijd van deze nadere regel kort is, waardoor de energievoucher wordt vastgesteld en uitbetaald na uitvoering van de maatregel door de kleine of micro onderneming;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor kleine en micro ondernemingen de gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

 • b.

  bedrijfsprocessen: (technische) processen die door de onderneming uitgevoerd worden en een bepaald product of dienst ten gevolge hebben, niet zijnde het transport;

 • c.

  bedrijfsvastgoed: onroerend goed binnen de gemeente Utrecht dat in de geldende ruimtelijke plannen een bedrijfsbestemming heeft;

 • d.

  de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 • e.

  kleine en micro onderneming: kleine onderneming als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening en die aan de in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening vastgestelde criteria voor een micro enkleine onderneming voldoet;

 • f.

  verduurzamen: maatregelen treffen om de CO2-uitstoot van de onderneming te verminderen. De maatregelen dragen eraan bij dat een onderneming of instelling energie bespaart en/of overstapt naar aardgasvrije alternatieven. Deze maatregelen hebben betrekking op zowel het vastgoed als de bedrijfsprocessen;

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel dat kleine en micro ondernemingen in de gemeente Utrecht investeren in structurele energiebesparende maatregelen, waarmee zij minder kwetsbaar worden voor hoge energieprijzen en waarmee wordt bijgedragen aan de energiebesparingsopgave en reductie van CO2 uitstoot.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die:

 • a.

  een kleine of micro onderneming drijft drijft, en;

 • b.

  ten behoeve van deze kleine of micro onderneming bedrijfsvastgoed huurt of in eigendom of in erfpacht heeft, in de gemeente Utrecht.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op € 525.000,-.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Een energievoucher moet ingezet worden voor een verduurzamingsmaatregel die staat vermeld in bijlage 1.

 • 2. De energievouchers moeten worden toegepast in of bij bestaand bedrijfsvastgoed.

 • 3. Een kleine of micro onderneming kan voor maximaal drie bedrijfsvastgoedpanden gelegen in de gemeente Utrecht een subsidieaanvraag voor de energievouchers doen, waarbij geldt dat er per pand maximaal drie energievouchers aangevraagd mogen worden gedurende de looptijd van deze nadere regel.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  de subsidieaanvraag wordt ingediend met behulp van e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  de aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat het bedrijfsvastgoed gelegen is binnen de gemeente Utrecht;

  • b.

   een ingevuld Adressenformulier waarop het adres is ingevuld van het pand of van de panden waarvoor de voucher of vouchers worden ingezet, vindbaar op www.utrecht.nl/subsidie;

  • c.

   een gecombineerde MKB-verklaring en de-minimisverklaring, waaruit blijkt dat de onderneming een kleine onderneming is en vindbaar op www.utrecht.nl/subsidie.

  • d.

   de factuur en het bijbehorende betalingsbewijs van niet meer dan 3 maanden oud van de uitgevoerde verduurzamingsmaatregel;

  • e.

   bewijs van uitvoering, door middel van een foto waaruit blijkt dat de maatregel is uitgevoerd.

 • 3.

  De subsidieaanvrager heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel voor hetzelfde bedrijfsvastgoedpand.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen vanaf 24 april 2023 tot en met 30november 2023 worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1. Een voucher heeft een waarde van minimaal € 1.000,- en maximaal € 1.500,-.

 • 2. Per verduurzamingsmaatregel als bedoeld in artikel 5, kan maximaal één voucher worden aangevraagd.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • a.

  zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • b.

  burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht stellen de subsidie zonder voorgaande verlening direct vast.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regel geldt van 24 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor het klein MKB in de gemeente Utrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 28 maart 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bijlage 1 Gelimiteerde maatregelenlijst energievouchers

 • a.

  Energiescan;

  • Een onafhankelijk energieadviseur maakt een energiescan in het bedrijfspand, zodat de MKB-ondernemer weet welke maatregelen het meest lonen om te nemen.

 • b.

  Duurzame terrasverwarming voor horeca;

  • Het gaat om vervanging van gasgestookte heaters;

  • Het heeft als doel om energieverspilling tegen te gaan, dus het voorkomen van verwarming van de buitenlucht, maar verwarming van de mensen op het terras;

  • Een duurzaam alternatief zijn bijvoorbeeld elektrische kussens of (elektrische) dekens.

 • c.

  Glasisolatiemaatregelen (glas, gevel, dak);

  • Vervangen enkel glas of dubbel glas (ouder dan 20 jaar) door ten minste HR ++ glas met een U-waarde < 1,1 W/m2.K 

 • d.

  Vloerisolatie:

  • Vloerisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 [m2 K/w];

 • e.

  Dakisolatie:

  • dakisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 [m2 K/w];

 • f.

  Gevelisolatie:

  • Spouwmuurisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde van 1,1 [m2 K/w].

  • Gevelisolatie (zoals voorzetwanden aan de binnenkant) met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 [m2 K/w].

 • g.

  (hybride) warmtepomp;

  • Voor vervanging van gasgestookte verwarming.

  • Warmtepomp mag aangeschaft worden bij elke installateur en mag geen tweedehands zijn.

  • Een warmtepompen waarvoor de voucher kan worden ingezet:

   • i.

    is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, een grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp

   • ii.

    heeft een thermisch vermogen van ten hoogste 400kW bij bivalente temperatuur in geval van een lucht-waterwarmtepomp dan wel bij een referentieontwerptemperatuur in geval van een grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp;

   • iii.

    is voorzien van een etiket, een productkaart en de bijbehorende technische documentatie, indien sprake is van een installatie met een thermisch vermogen onder 70kW;

   • iv.

    is voorzien van technische documentatie, indien sprake is van een installatie met een thermisch vermogen van 70kW tot ten hoogste 400kW; en

   • v.

    heeft geen gezamenlijk thermisch vermogen dat meer is dan 500kW bij bivalente temperatuur in geval van een lucht-waterwarmtepomp dan wel bij een referentieontwerptemperatuur in geval van een grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp, indien sprake is van meerdere warmtepompen binnen één installatie;

  • RVO heeft een lijst met warmtepompen die aan deze voorwaarden voldoen. Deze lijst kunt u via deze link vinden.

 • h.

  Elektrisch Infrarood paneel;

  • Bedoeld als bijverwarming, vooral van toepassing wanneer lokale verwarming nodig is, zoals in retail winkels met een kassa;

  • Voucher is niet van toepassing op infraroodmatjes, infraroodfolie en infraroodlampen

 • i.

  Elektrische boiler;

  • Ter vervanging van een gasgestookte boiler;

  • Vooral van toepassing voor micro en kleine ondernemingen die weinig of geen ruimteverwarming nodig hebben;

  • De elektrische boiler heeft ten minste het energielabel A.

 • j.

  Elektrisch kooktoestel.

  • Voorwaarde is dat het kooktoestel als vervanging geldt van een aardgasgestookt toestel en nieuw is.