Subsidieregeling Buurtbussen 2023

Geldend van 29-04-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Buurtbussen 2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het ondersteunen van de lokale buurtbusverenigingen (Subsidieregeling Buurtbussen Altena 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

overwegende dat het gewenst is om de lokale buurtbusverenigingen te ondersteunen en daarmee een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer in Altena en de buurgemeenten met vrijwilligers in stand te houden;

overwegende dat het derhalve gewenst is een nadere regeling vast te stellen waarin is vastgesteld welke activiteiten behorende tot het terrein van de buurtbusverenigingen in aanmerking kunnen komen voor subsidie en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder die subsidies worden verstrekt;

gelet op artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 4, artikel 7 lid 4, artikel 8 lid 3 en artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de Algemene Subsidieverordening gemeente Altena 2019;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Buurtbussen 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan de buurtbusvereniging wordt toegekend.

 • b.

  aanvrager: de door de buurtbusvereniging aangewezen persoon die namens de buurtbusvereniging de subsidie aanvraagt.

 • c.

  reiskilometers: dit betreft de reisafstand tussen het woonadres van de vrijwillige chauffeur en de startlocatie van de buurtbus.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is:

Het met vrijwilligers in stand houden van een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer in Altena en de buurgemeenten.

Hoofddoel: bevorderen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en zich zelfredzaam voelen.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • De leefbaarheid in de wijken en dorpen versterken met het aanbieden van een toegankelijk vervoersaanbod aan inwoners.

 • Het ondersteunen en mogelijk maken van vrijwillige inzet voor elkaar in de wijken en dorpen van Altena.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

 • 1. Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen.

 • 2. De activiteiten van vrijwilligers van de buurtbusvereniging die een buurtbuslijn in de lopende dienstregeling verzorgen.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van een in Altena actieve buurtbusvereniging.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een omschrijving waarin het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een totaaloverzicht van de in het lopende kalenderjaar door de vrijwilligers gereden reiskilometers.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag is opgebouwd uit twee onderdelen:

 • a.

  Een vaste vergoeding van € 250,- per jaar, per vereniging

 • b.

  Een variabele reiskostenvergoeding van € 0,21 per reiskilometer (peildatum april 2023).

Artikel 7 Beoordeling subsidieaanvraag

Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden in behandeling genomen. Op deze regeling is de algemene subsidieverordening (ASV Altena 2019) van toepassing.

Artikel 8 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidie.

 • 2.

  De subsidie wordt jaarlijks beoordeeld en verleend.

Artikel 9 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere (nadere) regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 10 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a.

  de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

 • b.

  zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie;

 • c.

  flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Altena.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Buurtbussen 2023.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking en vervangt hiermee eventuele voorgaande regelingen per 1 januari 2023.

 • 3. Voor wat betreft het jaar 2023 wordt voor de subsidietoekenning afgeweken van de aanvraagprocedure in de ASV.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM