Beleidsregel Tweede versie van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten

Geldend van 29-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-05-2022

Intitulé

Beleidsregel Tweede versie van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat ;

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het college daartoe op 14 juli 2022 de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten heeft vastgesteld, aanvullend op de Beleidsregels Bijzondere bijstand Peelgemeenten;

 • -

  het college heeft besloten de energietoeslag over 2022 te verhogen met een bedrag van € 500;

 • -

  wijziging van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten niet meer mogelijk is, omdat deze inmiddels zijn geëxpireerd;

 • -

  het wenselijk wordt geacht een tweede versie van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022, integraal opnieuw vast te stellen.

besluit:

vast te stellen de Beleidsregel Tweede versie van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Participatiewet;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 • c.

  Huishouden: een eenpersoons huishouden of een meerpersoons huishouden;

 • d.

  Eenpersoons huishouden: een alleenstaande die een zelfstandige woning bewoont, waarop hij/zij alleen staat ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Asten (BRP).

 • e.

  Meerpersoons huishouden: meerdere personen die samen een zelfstandige woning bewonen, waarop ze staan ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Asten (BRP) en die woonruimten met elkaar delen.

 • f.

  Hoofdbewoner: de houder van het energiecontract voor de levering van energie op het adres waar de bewoner staat ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Asten (BRP);

 • g.

  Zelfstandige woning: de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek;

 • h.

  Bijstandsnorm: de norm als bedoeld in de Participatiewet, zonder toepassing van de kosten-delersnorm in artikel 19a en 22a van de wet.

 • i.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder gesteld op 90% van de gehuwdennorm.

 • h.

  Peildatum inkomen voor de ambtshalve toekenning: 1 maart 2022;

 • j.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 bedraagt € 1.800,- per huishouden;

 • 2. De toeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 3. In een meerpersoonshuishouden wordt de hoofdbewoner aangemerkt als de gerechtigde tot de eenmalige energietoeslag. Als er meerdere bewoners in één huishouden wonen, worden de aanvragen van de tweede en volgende (hoofd)bewoners afgewezen.

 • 4. Als er meerdere bewoners zijn in het huishouden die energiekosten verschuldigd zijn, draagt de hoofdbewoner die gerechtigd is tot de toeslag zorg voor een evenredige verdeling onder elkaar.

 • 5. Een huishouden heeft een laag inkomen als in een maand van keuze in 2022 het in aanmerking te nemen netto inkomen van de hoofdbewoner, en bij een meerpersoons huishouden waar sprake is van een gezamenlijke huishouding het netto inkomen van de gezamenlijke huishouding, niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 6. In afwijking van het vijfde lid wordt voor het bepalen van het netto inkomen op de datum aanvraag bij ondernemers uitgegaan van de jaarwinst over het jaar 2021. Deze wordt berekend door het bepalen van de omzet (exclusief Btw). Hierop worden de bedrijfskosten in mindering gebracht. Het resultaat is de winst. Hierop mag nog 18% in mindering worden gebracht voor de betaling van belasting. Het bedrag dat overblijft is de netto jaarwinst. Het netto maandinkomen is 1/12 van de netto jaarwinst.

 • 7. Bij een gezamenlijke huishouding waar een schuldsaneringsregeling voor beide partners op grond van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is uitgesproken of die tot een Msnp (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) traject op grond van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) is toegelaten, wordt het inkomen gelijkgesteld met een laag inkomen zoals bedoeld in het vijfde lid.

 • 8. Bij een gezamenlijke huishouding waar een schuldsaneringsregeling voor één partner op grond van de Wsnp is uitgesproken of waarbij één partner tot een Msnp traject is toegelaten, wordt voor de bepaling van het inkomen van de betreffende partner uitgegaan van het Vtlb (Vrij te laten bedrag).

 • 9. Tot een huishouden wordt in ieder geval niet gerekend de persoon die op de peildatum inkomen:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   Geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

  • c.

   Niet in de gemeente Asten staat ingeschreven in de basisadministratie (BRP);

 • 10. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

De eenmalige energietoeslag 2022 wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, én van wie het bankrekeningnummer/IBAN bekend is, én die:

 • a.

  op de peildatum inkomen algemene bijstand op grond van de Participatiewet ontvangen; of

 • b.

  op de peildatum inkomen een uitkering ontvangen op grond van de Ioaw (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en Ioaz (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); of

 • c.

  op de peildatum een uitkering ontvangen op basis van Bbz levensonderhoud (Bijstandsbesluit zelfstandigen) of TOZO levensonderhoud (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers); of

 • d.

  in de periode 1-1-2022 tot 1-3-2022 gebruik hebben gemaakt van de meedoen regeling van de gemeente Asten of de bijzondere bijstand; of

 • e.

  Op de peildatum inkomen gebruik maken van een minnelijke schuldregeling (Msnp).

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige Energietoeslag 2022 moeten op de hierin voorgeschreven wijze een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier indienen, voorzien van de in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.

 • 2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als toepassing van de beleidsregels – gelet op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager – tot onevenredig nadeel van de aanvrager leidt, kan het college besluiten dat de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag.

Artikel nr. 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 2 mei 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vormen een aanvulling op de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten.

 • 3. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel nr. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede versie van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 13 april 2023.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester