Subsidieopdracht “Preventie en Participatie” Hilvarenbeek 2024

Geldend van 25-04-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieopdracht “Preventie en Participatie” Hilvarenbeek 2024

Randvoorwaarden

Ambitie

Vanuit Eigen Kracht

Ambitie

Dichtbij

Ambitie

Samen

Ambitie

Voorkómen

Sturingsfilosofie

 • Partnerschap

 • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

 • Vertrouwen

 • Gemeente is opdrachtgever en klant

 • Aanbod voor 0-100 jaar

 • Organisaties hebben de expertise, netwerk en ervaring

 • Ontwikkelen/gebruik/uniforme werkwijze gezamenlijke QS

 • Werken conform de Hilvarenbeekse meldcode Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

 • Een contactpersoon voor de Combinatie

 • Samenwerking/afstemming met de Combinatie

Geld

 • € 613.305,- waarvan € 65.000,- geoormerkt voor dorpsondersteuning in Hilvarenbeek

Monitoring

 • Subsidieverordening

 • Integrale opdracht 2024 (beleidsregel)

 • Beschikkingen

 • Een gezamenlijke inhoudelijke verantwoording / monitor

 • Gemeentelijke meetinstrumenten

Aanvraag

 • Eén gezamenlijke aanvraag

 • Vóór 1 augustus 2023 aanvragen

Thema’s/activiteiten

 • Positieve gezondheid

 • Statushouders

 • Veiligheid

 • Armoede en schulden

 • Ouderschap, relaties en scheiden

Doelstelling

 • De inwoner bepaalt

 • De inwoner kan de weg naar ondersteuning vinden

 • Inwoners kunnen omgaan met de uitdagingen in het leven

 • De draagkracht en draaglast van onze inwoners zijn in balans

 • De mogelijkheden van inwoners zijn steeds het uitgangspunt

Doelstelling

 • Inwoners weten bij wie ze hun vraag kunnen stellen

 • Inwoners durven hun vraag te stellen

 • Beroepskrachten en vrijwilligers kennen elkaars expertise en aanbod en benutten elkaar

Doelstelling

 • Beroepskrachten werken in verbinding en stemmen werkwijzen op elkaar af

 • In Hilvarenbeek hebben mensen oog en zorg voor elkaar

 • Het totale aanbod is op elkaar afgestemd en sluit aan bij de vraag van inwoners

Doelstelling

 • Onveilige en onwenselijke situaties zijn eerder in het vizier en worden aangepakt

 • Complexe en onveilige situaties worden gestopt waardoor escalaties worden voorkomen

 • Inwoners in gemeente Hilvarenbeek voelen zich veilig

Maatschappelijke resultaten

 • De ondersteuning zonder indicatie draagt bij aan de ervaren fysieke en mentale gezondheid van inwoners.

 • Inwoners kennen de dorpsondersteuners en de beroepskrachten die werken aan de uitvoering van deze opdracht.

 • Toename in het gebruik van de dorpsondersteuners.

 • Toename van het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk verricht.

 • Toename van het aantal inwoners dat wel eens hulp biedt aan een ander in zijn of haar buurt

Maatschappelijke resultaten

 • Inwoners ervaren dat de beroepskrachten naast hen staan.

 • Inwoners kennen het informele aanbod en particuliere initiatieven en worden gestimuleerd hiervan gebruik te maken.

 • De beroepskrachten weten wat er speelt in de kernen en het netwerk van Hilvarenbeek.

 • Goede voorlichting, educatie opgroei- en opvoedondersteuning op actuele thema’s waar collectief vraag naar is van inwoners.

 • De drempel om hulp te vragen bij gezondheidsproblemen/welbevinden wordt lager.

Maatschappelijke resultaten

 • Het informele aanbod en particuliere initiatieven worden waar nodig verbonden.

 • De beroepskrachten en dorpsondersteuners hebben gezamenlijk zicht op de aanmeldingen en casuïstiek zodat passende (soms informele) oplossingen breed inzichtelijk zijn.

 • Dorpscoöperaties, netwerkpartners, dorpsondersteuners zijn bekend met en tevreden over de inzet vanuit de organisaties.

Maatschappelijke resultaten

 • De beroepskrachten passen hun kennis en expertise over de veiligheidsketen toe wanneer nodig

 • Alle statushouders in de gemeente Hilvarenbeek vinden hun weg en zijn in beeld

 • Afname van schuldenproblematiek

 • Toename van het gebruik van formulierenspreekuur.

 • Toename gebruik lokale minimaregelingen

 • Voorkomen van schade bij kinderen bij vechtscheidingen

 • Toename van ouders in scheiding die hun weg weten te vinden naar onafhankelijke informatie en hulp

 • Het percentage overbelaste (jonge) mantelzorgers neemt af

 • Het aantal incidenten van verwarde inwoners in de gemeente neemt af

 • Inwoners met een psychische kwetsbaarheid zijn vroegtijdig in beeld.

 • Jeugdigen en volwassenen gebruiken minder alcohol en drugs

 • Inwoners met verward gedrag

 • Mentale gezondheid

 • Mantelzorg

 • Verbinding coöperaties en dorpsondersteuners

 • Verbinding particuliere en informele initiatieven welzijn Samenwerking op uitvoerend niveau

 • Samenwerking met het dorpsnetwerk

 • Signaleren

 • Inzet op preventie

 • Collectief aanbod in afstemming met partners

 • Onafhankelijke clientondersteuning

 • Buurtbemiddeling

Ambitie

Vanuit Eigen kracht

Indicatoren

 • Welbevinden inwoners

 • Aantal doorverwijzingen naar dorpsondersteuners

 • Elementen spinnenweb positieve gezondheid

 • Ervaren gezondheid

 • Inzet aantal vrijwilligers ondersteuning bieden aan inwoners in de wijk

Meetinstrumenten

 • Een-op-een-gesprekken (binnen bestaande processen) waar inwoners op één schaal van 0-10 hun welbevinden benoemen

 • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande data (data CdT informele zorg/vrijwilligers, gezondheidsmonitor GGD, burgerpanel GGD, registraties dorpsondersteuners) om na te gaan of de inwoner eigen kracht voldoende inzet

 • Persoonlijk verhaal

Ambitie

Dichtbij

Indicatoren

 • Inwonerservaring

 • Bekendheid informeel en particulier aanbod

 • Kennis van de trends, vraag en het netwerk in de kernen van Hilvarenbeek

 • Het aantal inwoners dat hulp durft te vragen bij problemen met gezondheid

Meetinstrumenten

 • Partners zetten inwonerservarings-onderzoeken in, om inzicht te verkrijgen hoe inwoners de beroepskrachten ervaren

 • Partners beschrijven op welke wijze het informele en particuliere aanbod ingezet worden in de ondersteuning aan inwoners

 • Partners/beroepskrachten beschrijven de trends en de wijze waarop zij up-to-date blijven, om kennis over de trends en het netwerk in de kernen van Hilvarenbeek aan te tonen

Ambitie

Samen

Indicatoren

 • Aantal verbonden en ingezette informele aanbieders en particuliere initiatieven

 • Aantal cases waarbij zowel beroepskrachten als informele aanbieders en particuliereinitiatieven zijn ingezet

Meet instrumenten

 • Storytelling op ambities (integraal)

 • Beroepskrachten beschrijven op welke wijze zij het informele aanbod en de particuliere initiatieven faciliteren en verbinden.

Ambitie

Voorkomen

Indicatoren

 • Kennis over de veiligheidsketen

 • Aantal mensen met schulden

 • Ervaren financiële problemen

 • Gebruik formulieren spreekuur

 • Gebruik minimaregelingen

 • Aantal gevallen van schade bij kinderen bij vechtscheidingen

 • Aantal overbelaste mantelzorgers

 • Aantal incidenten van inwoners met verward gedrag

 • Aantal inwoners met een psychische kwetsbaarheid 

 • Aantal inzet buurtbemiddeling

Meetinstrumenten

 • GGD-monitor (lokale foto)

 • Analyse gemeentelijke database minimaregelingen

 • Instroom veiligheidsketen