Subsidieregeling woningisolatie gemeente Apeldoorn

Geldend van 25-04-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling woningisolatie gemeente Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling woningisolatie gemeente Apeldoorn

Artikel 1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Asv.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aannemer: aanbieder die op de website van de verduurzamingsmarkt is opgenomen en heeft ingestemd met de actievoorwaarden voor dit project;

  • b.

   Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • c.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

  • e.

   deA: duurzame energiecoöperatie Apeldoorn;

  • f.

   eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die:

   • 1°.

    een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

   • 2°.

    gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht als bedoeld in artikel 106, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben;

  • g.

   onafhankelijk adviseur: medewerker van deA of een andere door de gemeente Apeldoorn aangewezen adviseur

  • h.

   slecht energetische woning: woning met een bouwjaar van voor 1993.

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel het ondersteunen van eigenaren-bewoners van koopwoningen met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en subsidievereisten

 • 1. Subsidie in de vorm van een voucher kan worden verstrekt voor een investering of combinatie van investeringen die bestemd is voor energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager heeft een inkomen op maximaal 130% bijstandsniveau, met als peildatum de maand voorafgaand aan de maand waarin de subsidieaanvraag is ingediend.

  • b.

   de aanvrager heeft over 2022 of 2023 energietoeslag ontvangen;

  • c.

   de aanvrager is eigenaar-bewoner van een slecht energetische woning die kadastraal gelegen is in de gemeente Apeldoorn;

  • d.

   indien de aanvrager een eigenaar-bewoner is van een appartement wordt aangetoond dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft ingestemd met de aanvraag;

  • e.

   de investering bestaat uit één of meerdere van de volgende energiebesparende isolatiemaatregelen:

   • 1°.

    dakisolatie;

   • 2°.

    gevelisolatie;

   • 3°.

    glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie;

   • 4°.

    spouwmuurisolatie;

   • 5°.

    vloer- dan wel bodemisolatie;

   • 6°.

    zolder- of vlieringisolatie.

Artikel 4 Aanvraagperiode

Subsidieaanvragen worden ingediend van 8 mei 2023 om 12.00 uur tot en met 4 juli 2023.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 4, vast op € 1.050.000,-.

Artikel 6 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Als datum van binnenkomst geldt de datum dat de subsidieaanvraag voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, b en c en indien van toepassing onder d.

 • 3. Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen bepaald door middel van loting, waarbij:

  • a.

   de eerst getrokken aanvraag als hoogste wordt gerangschikt;

  • b.

   de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst in aanmerking komt voor subsidie;

  • c.

   de subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 7 Aanvraagprocedure

 • 1. Indien de aanvraag voldoet aan artikel 6, tweede lid, wordt deze doorgestuurd naar de onafhankelijk adviseur.

 • 2. Nadat de onafhankelijk adviseur advies heeft uitgebracht aan de aanvrager en het college, dient de aanvrager binnen 6 weken een offerte in bij het college. Deze termijn kan op verzoek van de aanvrager eenmaal met 6 weken worden verlengd.

Artikel 8 Aanvragers en aanvraagvereisten

 • 1. Subsidie wordt aangevraagd door eigenaren-bewoners.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier en voldoet in ieder geval aan artikel 3, tweede lid, onder a, b en c en indien van toepassing onder d.

 • 3. Na het doorlopen van de aanvraagprocedure, bedoeld in artikel 7, wordt de aanvraag aangevuld met:

  • a.

   het advies van de onafhankelijk adviseur over het treffen van de meest optimale maatregel of maatregelen voor de betreffende woning;

  • b.

   een offerte van de aannemer met de te treffen investering of investeringen die overeenkomt of overeenkomen met het advies;

  • c.

   de datum waarop de investering of investeringen worden getroffen.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.000,- inclusief BTW per woning.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

 • a.

  er een energielabel bekend is, de woning een energielabel A of B heeft;

 • b.

  de aanvrager niet binnen de gestelde termijn, bedoeld in artikel 7, tweede lid, zijn aanvraag heeft aangevuld;

 • c.

  met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend;

 • d.

  voor de te treffen investering of investeringen reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere subsidieregeling;

 • e.

  uit het advies van de onafhankelijk adviseur blijkt dat er geen isolerende maatregelen nodig zijn;

 • f.

  de datum waarop de investering of investeringen verricht gaan worden na 1 oktober 2024 ligt.

 • g.

  de aanvrager voor de uitvoering van de maatregel verhuist.

 • h.

  aanvrager subsidie ontvangt vanuit de subsidieregeling Woningisolatie gemeente Apeldoorn (deel 1);

Artikel 11 Termijn voor het beslissen op de aanvraag

Na ontvangst van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, besluit het college binnen 8 weken.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van de Asv heeft de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  de investering of investeringen worden voor 1 oktober 2024 verricht;

 • b.

  de verstrekte voucher wordt overgedragen aan de aannemer nadat deze de investering of investeringen heeft getroffen.

Artikel 13 Intrekking van de subsidieverlening

Het college trekt de verleningsbeschikking in als de activiteiten niet voor 1 oktober 2024 zijn voltooid.

Artikel 14 Verzilveren voucher, subsidievaststelling en betaling

 • 1. De aannemer dient, na het gereedkomen van de activiteiten, de voucher en de factuur in bij het college.

 • 2. Het college stelt op grond van de voucher en de factuur de subsidie vast en keert het bedrag van de factuur uit aan de aannemer.

 • 3. De voucher en de factuur worden uiterlijk voor 1 november 2024 ingediend bij het college.

 • 4. Als de voucher en de factuur niet door het college zijn ontvangen binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, kan de subsidie op nihil worden vastgesteld.

Artikel 15 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 16, aan de programmamanager energietransitie.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen in deze regeling buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het doel van de regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en vervalt met ingang van 1 november 2024 met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die voor deze datum zijn verleend.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling woningisolatie gemeente Apeldoorn deel 2.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 18 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Bijlage Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

Gezinssamenstelling

Vanaf 21 Jaar tot AOW-leeftijd (130%)

Vanaf AOW-leeftijd (130%)

Alleenstaande

€ 1.476,64

€ 1.643,38

Gehuwd of samenwonend

€ 2.109,48

€ 2.231,89

Toelichting

Algemeen deel

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 20 januari 2022 aan de gemeente Apeldoorn een specifieke uitkering verstrekt om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Veel inwoners hebben moeite met het betalen van hun energierekening en hebben weinig financiële ruimte om mee te kunnen in de energietransitie. Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld die de gemeente mag inzetten om deze huishoudens in een kwetsbare positie, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.

Zoals in artikel 2 is verwoord heeft deze subsidieregeling tot doel het ondersteunen van eigenaren-bewoners van koopwoningen met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. De subsidie is bedoeld voor het treffen van isolatiemaatregelen aan woningen. Onder isolatiemaatregelen worden ‘nagelvaste maatregelen’ verstaan, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, HR++ glas en dakisolatie.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

Aannemer

Op de website www.verduurzamingsmarkt.nl zijn de aannemers te vinden die hebben ingeschreven op de open house voor het doorvoeren van de isolatiemaatregelen. Deze partijen worden via het marktplein (verduurzamingsmarkt.nl) gehouden aan een gedragscode en zullen aanvullend voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden van de actie. Op deze wijze wordt geprobeerd zoveel mogelijk te borgen dat vanuit deze subsidieregeling gewerkt wordt met betrouwbare partijen.

Voor het aanvragen van een offerte kiest de subsidieontvanger één van deze aannemers. Het college kan besluiten, dat indien er binnen twee weken na dagtekening van het onafhankelijke advies op de verduurzamingsmarkt onverhoopt geen aannemer staat die de geadviseerde isolatiemaatregel kan uitvoeren, de aanvrager zelf een aannemer kiest. Verder kan het college besluiten, dat indien een aanvrager gebonden is vanuit de VVE om gebruik te maken van een aannemer die vanuit de VVE is gekozen voor de geadviseerde maatregel (en die niet op de verduurzamingsmarkt staat), die desbetreffende aannemer de isolatiemaatregel mag uitvoeren.

Slecht energetische woning

Onder een slecht energetische woning wordt een woning verstaan die een bouwjaar heeft van voor 1993. Er wordt in eerste instantie van uitgegaan dat er na het bouwjaar van de woning geen isolerende maatregelen zijn getroffen en dat het dus om slecht energetische woningen gaat. Door een onafhankelijk adviseur in te zetten wordt vervolgens vastgesteld of er inderdaad sprake is van een slecht energetische woning. Als een woning een bouwjaar heeft van voor 1993 en de woning heeft een energielabel A of B, wordt de subsidie geweigerd (artikel 10, onder a).

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en subsidievereisten

Eigenaren-bewoners die in een slecht energetische woning wonen, een inkomen op maximaal 130% bijstandsniveau hebben en over 2022 of 2023 energietoeslag hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. In de bijlage bij deze toelichting zijn de bijstandsnormen opgenomen die gelden vanaf 1 januari 2023. Hierin wordt aangesloten bij al bestaande beleidskaders voor bijstand (de berekening van middelen uit de Participatiewet). Om de eigenaar-bewoner zoveel mogelijk te ontzorgen is ervoor gekozen om de subsidie in de vorm van een voucher te verstrekken. De eigenaar-bewoner die in aanmerking komt voor subsidie ontvangt een voucher. Nadat de isolerende maatregelen zijn verricht door een aannemer geeft de eigenaar-bewoner de voucher aan de aannemer. Vervolgens levert de aannemer de voucher samen met de factuur in bij de gemeente en wordt het bedrag rechtstreeks uitbetaald aan de aannemer.

De peildatum voor het vaststellen van de hoogte van het inkomen is de maand voorafgaand aan de maand waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend. Indien er sprake is van wisselende inkomsten kan er met een gemiddelde gerekend worden van de 3 voorafgaande maanden.

Artikel 6 Verdeelcriteria en artikel 7 Aanvraagprocedure

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Als datum van binnenkomst geldt de datum dat de subsidieaanvraag voldoet aan het vereiste dat de aanvrager in een slecht energetische woning woont, een inkomen heeft op maximaal 130% bijstandsniveau, energietoeslag over 2022 of 2023 heeft ontvangen en als de aanvrager een eigenaar-bewoner is van een appartement, het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft ingestemd met de aanvraag. Als de aanvraag voldoet aan deze vereisten wordt de aanvraag als volledig beschouwd. Vervolgens wordt de aanvraag door de gemeente doorgestuurd naar de onafhankelijk adviseur. De onafhankelijk adviseur maakt een afspraak met de subsidieaanvrager voor een huisbezoek en brengt in kaart welke isolerende maatregelen getroffen zouden moeten worden om te kunnen komen tot een zo optimaal mogelijke energiebesparing. Na het huisbezoek brengt de onafhankelijk adviseur een advies uit aan de gemeente en de subsidieaanvrager. De subsidieaanvrager heeft vervolgens 6 weken de tijd om een offerte aan een aannemer te vragen en deze naar de gemeente te sturen. Mocht dit niet binnen 6 weken lukken, omdat de aannemer er niet in slaagt om binnen 6 weken een offerte gereed te hebben kan deze periode eenmaal met 6 weken worden verlengd. Als de aanvrager niet binnen deze termijn de aanvraag heeft aangevuld wordt de subsidie geweigerd.

De situatie kan zich ook voordoen dat de onafhankelijk adviseur constateert dat er geen isolerende maatregelen nodig zijn omdat de eigenaar-bewoner of de vorige eigenaar-bewoner al isolerende maatregelen heeft getroffen. Ondanks het feit dat het om een woning gaat met een bouwjaar van voor 1993 kan het advies dus ook luiden dat er geen isolerende maatregelen nodig zijn. Als dit het geval is dan wordt de subsidie geweigerd (artikel 10, onder e).

Artikel 8 Aanvragers en aanvraagvereisten

Het aanvraagproces verloopt in twee fasen. Zoals hiervoor al is aangegeven moet de aanvrager allereerst voldoen aan de vereisten dat hij in een slecht energetische woning woont, een inkomen heeft op maximaal 130% bijstandsniveau en over 2022 of 2023 energietoeslag heeft ontvangen. Als de aanvrager een eigenaar-bewoner is van een appartement moet hij aantonen dat de Vereniging van Eigenaren instemt met de aanvraag. Daarna wordt de aanvraag doorgestuurd naar de onafhankelijk adviseur die advies gaat uitbrengen over de te nemen isolerende maatregelen. Als uit dat advies blijkt dat er isolerende maatregelen kunnen worden getroffen, moet er door de aanvrager een offerte worden gevraagd aan een aannemer. Nadat dat proces is afgerond levert de aanvrager in de tweede fase het advies van de onafhankelijk adviseur, de offerte en de datum waarop de maatregel of maatregelen getroffen gaan worden aan bij de gemeente. Na ontvangst van die gegevens wordt er door het college beslist op de aanvraag.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger is verplicht om de investering of investeringen voor 1 oktober 2024 te laten verrichten. De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat de investering voor het nieuwe stookseizoen is verricht.

Artikel 13 Intrekking van de subsidieverlening

Als de werkzaamheden vertraging oplopen en om die reden niet meer voor 1 oktober 2024 worden verricht, dan kan de verleningsbeschikking worden ingetrokken.

Artikel 14 Verzilveren voucher, subsidievaststelling en betaling

Het is aan de aannemer om de voucher te verzilveren. Na het gereedkomen van de activiteiten dient de aannemer de voucher en de factuur in bij de gemeente en wordt het bedrag van de factuur rechtstreeks uitbetaald aan de aannemer. Door hiervoor te kiezen wordt de eigenaar-bewoner ontzorgd. Hij hoeft geen aanvraag om vaststelling van de subsidie in te dienen. Het indienen van de voucher en factuur door de aannemer wordt beschouwd als de aanvraag om vaststelling van de subsidie. Het college stelt vervolgens de subsidie vast en keert het bedrag van de factuur uit aan de aannemer. Het besluit tot vaststelling van de subsidie wordt zowel naar de subsidieontvanger verzonden als naar de aannemer. Omdat volgens de specifieke uitkering van het Rijk de maatregelen voor 1 januari 2025 moeten zijn getroffen wordt er een termijn verbonden aan het indienen van de voucher en factuur door de aannemer. Als de gemeente binnen die termijn de voucher en factuur niet heeft ontvangen dan wordt de subsidie vastgesteld op nihil.