Alcoholverordening Maassluis 2023

Geldend van 27-04-2023 t/m heden

Intitulé

Alcoholverordening Maassluis 2023

De raad van de gemeente Maassluis;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023;

Gelet op de artikelen 108, tweede lid, 147,en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 4 en 25a, 25d en 25e van de Alcoholwet en de verder ter zake geldende regelgeving;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende:

Alcoholverordening Maassluis 2023

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Alcoholwet;

  • b.

   terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

  • c.

   Vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet.

  • d.

   Proeverij: de proeverij als bedoeld in artikel 25e van de wet.

  • e.

   Bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

   • -

    leidinggevenden in de zin van de wet;

   • -

    personen die dienst doen in de inrichting;

   • -

    personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

  • f.

   para commerciële inrichting: een inrichting waarin een para commerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert;

  • g.

   horeca inrichting/-bedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

  • h.

   detailhandel/slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen.

  • i.

   bijeenkomst van persoonlijke aard: een bijeenkomst, waarbij alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houdt met de activiteiten van de para commerciële instelling, zoals bruiloften, recepties, verjaardagsfeesten, barbecues, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND.

Artikel 2. Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen.

De burgemeester kan aan een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • -

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • -

  in het belang van de openbare orde;

 • -

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

HOOFDSTUK 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE RECHTSPERSONEN

Artikel 4a. Schenktijden sportinstellingen, wijk verenigingen, jongereninstellingen, en overige sociaal- culturele instellingen die niet expliciet op ouderen zijn gericht.

Para commerciële instellingen verstrekken uitsluitend zwak-alcoholhoudende drank gerelateerd aan de activiteiten van de para commerciële instelling op:

 • -

  Maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot 23.00 uur

 • -

  Vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur

Artikel 4b. Schenktijden sociaal-culturele instellingen die expliciet op (dag voorziening voor) ouderen zijn gericht.

para commerciële instellingen verstrekken alcoholhoudende drank gerelateerd aan de activiteiten van de para commerciële Instelling op:

 • -

  Maandag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 23.00 uur.

 • -

  Vrijdag tot en met zondag van 12.00 – 24.00 uur.

Artikel 5 Bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten derden

 • 1. Para commerciële rechtspersonen mogen de aan hen verleende alcoholvergunning niet gebruiken voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 • 2. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als bedoeld in het eerste lid en tweede lid van dit artikel, openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar te maken.

Artikel 6 Verbod verstrekken van sterke drank en para commerciële inrichtingen

Het is verboden in para commerciële inrichtingen zoals genoemd onder artikel 4a sterke drank te verstrekken.

HOOFDSTUK 4 ONTHEFFENINGEN

Artikel 7. Ontheffing

De burgemeester kan op aanvraag maximaal drie maal per kalenderjaar ontheffing verlenen van het in artikel 4a, 5 en 6 gestelde verboden en beperkingen.

Artikel 8 Intrekkingsgronden ontheffing

De in artikel 7 bedoelde ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat ontheffing of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn of;

 • f.

  indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN VOOR DETAILHANDEL

Artikel 9 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • b.

  in het belang van de openbare orde.

Artikel 10. Proeverij bij slijtersbedrijf

Het is slijterijen toegestaan om proeverijen te organiseren mits deze voldoen aan de in het Alcoholbesluit genoemde voorwaarden.

Artikel 11. Vervoermiddelen

Op vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen waarop bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt moet een medewerker aanwezig zijn die voldoende kennis en inzicht heeft in sociale hygiëne. Het is deze persoon verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen.

HOOFDSTUK 6 OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Overgangsrecht

De ontheffingen en vergunningen die voor inwerking treden van deze verordening zijn verstrekt blijven van kracht.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: “Alcoholverordening Maassluis 2023”.

 • 3. De Drank- en Horecaverordening Maassluis, vastgesteld op 27 september 2016, wordt ingetrokken op de dag dat de Alcoholverordening Maassluis 2023 in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare vergadering van 18 april 2023

De voorzitter,

C. Bronsveld-Snoep

De griffier,

mr. R. van der Hoek