Besluit tot aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn een verklaring onder ede of belofte af te nemen als bedoeld in de Wet basisregistratie personen

Geldend van 26-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn een verklaring onder ede of belofte af te nemen als bedoeld in de Wet basisregistratie personen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

Overwegende dat de Wet Basisregistratie Personen (BRP) het college gelast ambtenaren aan te wijzen die verklaringen onder ede of belofte kunnen afnemen in de zin van artikel 2.8, tweede lid, onder e, van de Wet BRP. Daarnaast zijn in het mandaatbesluit medewerkers Burgerzaken aangewezen voor het beheren van de Basisregistratie Personen;

Besluiten:

Artikel 1 Aanwijzen ambtenaren Burgerzaken

  • 1. De volgende personen met directe ingang aan te wijzen als ambtenaar ten overstaan van wie onder eed of belofte een verklaring als bedoeld in artikel 2.8, lid 2 onder e van de Wet BRP kan worden afgelegd;

    • a.

      De medewerkers van het team Burgerzaken 1ste en 2e lijn die taken hebben ten aanzien van de basisregistratie personen en de burgerlijke stand;

  • 2. De aanwijzing geldt tot beëindiging van het dienstverband, tot benoeming in een andere functie en tot intrekking van dit aanwijzingsbesluit;

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing ambtenaren Burgerzaken afnemen verklaring onder ede of belofte Vijfheerenlanden 2023".

Artikel 3 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019. Bekendmaking gebeurt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden op 18 april 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

De gemeentesecretaris:

De burgemeester: