Mandaatregeling Peel en Maas

Geldend van 26-04-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatregeling Peel en Maas

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS EN DE BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 156, 165, 168, 171 en 178 van de Gemeentewet;

BESLUITEN

De Mandaatregeling Peel en Maas inclusief het bijbehorende mandaatregister, opgenomen in bijlage 1, vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • f.

  plaatsvervanger: de daartoe aangewezen persoon.

 • g.

  mandaatregister: een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging en ondermandaat

 • 1. Mandaat wordt verleend aan de functionarissen, zoals vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatregister, en bij hun afwezigheid, aan hun plaatsvervangers.

 • 2. Indien zowel de gemandateerde als zijn plaatsvervanger(s) afwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde.

 • 3. Een gemandateerde kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1. Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 2. De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde mandaatregister, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat de portefeuillehouder het voorstel aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan wil voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke (behoudens het toepassen van de hardheidsclausule indien nadrukkelijk gemandateerd);

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • e.

   de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • 3. Indien zich één of meer van de in het tweede lid onder a tot en met e omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegd bestuursorgaan zelf.

Artikel 4 Besluit na bezwaar

Het besluit op een ingediend bezwaarschrift wordt uitsluitend genomen door het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 5 Verslaglegging en informatieverstrekking

 • 1. De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten.

 • 2. Via de interne controle vindt toezicht op de toepassing van mandaat plaats.

Artikel 6 Ondertekeningswijze bij mandaat

 • 1. Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door het college of de burgemeester, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: Namens burgemeester en wethouders / Namens de burgemeester van Peel en Maas,

  [handtekening]

  [naam] [functienaam]

 • 2. Een krachtens ondertekeningsmandaat getekend stuk wordt door de gemandateerde als volgt ondertekend:

  Overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van Peel en Maas genomen besluit.

  [handtekening]

  [Naam] [functienaam]

Artikel 7 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 8 Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeerwijze

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. De regeling Mandaatregeling Peel en Maas, vastgesteld op 27 april 2010, laatst gewijzigd op 17 mei 2021, wordt ingetrokken.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregeling Peel en Maas”.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Peel en Maas en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas in zijn vergadering van 17 april 2023.

burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/ directeur,

L.P.H. Breukers

de burgemeester,

W.J.G. Delissen - van Tongerlo

burgemeester van Peel en Maas,

de burgemeester

W.J.G. Delissen - van Tongerlo

Bijlage 1 Mandaatregister

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Algemene mandaten, volmachten en machtigingen

Correspondentie

Machtiging

Verzenden van algemene ontvangstbevestigingen

 

College/burgemeester

Alle medewerkers

 

Machtiging

Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking)

 

College/burgemeester

Alle medewerkers

De informatieverstrekking omvat het voeren van algemene correspondentie die het taakveld van de eenheid betreft, inclusief het verstrekken van informatie of inlichtingen over het vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen of van algemene aard.

Machtiging

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

 

College/burgemeester

Alle medewerkers

 

Machtiging

Doorzenden van stukken die onjuist zijn geadresseerd

Art. 2:3 Awb

College/burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Verlengen van een beslistermijn bij ingewikkelde / omstreden onderwerpen

Art. 3:18 lid 2 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

In overleg met de portefeuillehouder

Mandaat

Besluit een aanvraag niet verder te behandelen (niet ontvankelijkheid)

Art. 4:5 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Verzoek om een aanvraag aan te vullen

Art. 4:5 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Afwijzen van een aanvraag bij herhaalde aanvraag

Art. 4:6 lid 2 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Het gelegenheid geven aan aanvrager/derde belanghebbende tot het indienen van zienswijze

Art. 4:7, 4:8 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Het sturen van een voortgangsbericht waarin de afdoeningtermijn van een aanvraag wordt verlengd

Art. 4:14 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

In overleg met de portefeuillehouder

Mandaat

Het opschorten van de beslistermijn

Art. 4:15 Awb

College

Directie en teammanagers

 

Bezwaar, beroep en klachten

Mandaat

Het verdagen van de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar

Art. 7:10 Awb

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Bevestigen ontvangst bezwaarschrift

Art. 6:14 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepszaken in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de commissie bezwaarschriften, de kantonrechter, de rechtbank, Raad van State, Centrale raad van Beroep en andere gerechtelijke instanties

Art. 160 Gemeentewet

College en burgemeester

Deze machtiging is expliciet op schrift gesteld en aan de betreffende medewerkers bekend gemaakt

 

Ondertekening-mandaat

Ondertekening van door het college / de burgemeester genomen beslissingen op bezwaar

Art. 10:11 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Het niet in behandeling nemen van klachten

Art. 9:8 lid 3 Awb

College

Directie, teammanagers en bedrijfsleider buitendienst

Machtiging

Het verdagen van de beslistermijn

Art. 9:11 lid 2 Awb

College

Directie, teammanagers en bedrijfsleider buitendienst

Machtiging

Het geven van een eindoordeel over klachten

Art. 9:12 Awb

College

Directie, teammanagers en bedrijfsleider buitendienst

Machtiging

Het besluit om de bezwaarschriftencommissie te laten adviseren over een klacht

Art. 2, lid 2 Verordening commissie bezwaarschriften Peel en Maas

College

Directie, teammanagers en bedrijfsleider buitendienst

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Indienen aanvragen

Machtiging

Indienen van aanvragen om vergunning, ontheffing, subsidies en dergelijke ingevolge wet- en regelgeving waarvan het primaat bij de afdeling / het team berust

Art. 108 Gemeentewet

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Het doen van aangifte

Art. 160 Gemeentewet

College en burgemeester

Alle medewerkers

 

Overeenkomsten

Volmacht

Aanbesteding van diensten, leveringen en werken

Art. 160 Gemeentewet

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

Art. 160 Gemeentewet

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders (en directie en teammanagers en bedrijfsleider buitendienst als het geen financiële verplichting geeft)

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Volmacht

Het ondertekenen van overeenkomsten

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders (en directie en teammanagers en bedrijfsleider buitendienst als het geen financiële verplichting geeft)

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat/ volmacht

Het besluiten tot en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten op grond van de AVG

AVG

College/burgemeester

Directie en teammanagers

Na overleg met CISO, PO of FG

Volmacht

Ingebrekestellingen

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat / volmacht / machtiging

Het nemen van besluiten ter uitoefening van beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot uitoefening van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden ten aanzien van het beheer van gemeentelijke eigendommen voor zover vallen binnen het taakveld van de eenheid

Art. 160 Gemeentewet

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

 

Volmacht

Instellen van een privaatrechtelijke actie teneinde een verjaringstermijn te stuiten

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het verlijden van akten

Art. 160 Gemeentewet

Burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat/machtiging

Het besluiten tot en deelnemen aan een mediationproces en het aangaan van mediation- en vaststellingsovereenkomsten

Artikel 160 Gemeentewet

College / burgemeester

Directie en teammanagers

In afstemming met de portefeuillehouder

Volmacht

Het ondertekenen van overeenkomsten mediation- en vaststellingsovereenkomsten

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Directie en teammanagers

 

Overige

Mandaat

Beslissen op verzoeken om informatie en het verdagen ervan op grond van de Wet open overheid

Woo

College / burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Beslissen over het openbaar maken van informatie uit eigen beweging

Woo

College / burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat / machtiging

Besluiten namens gemeente, college of raad rechtsgedingen, civiele procedures bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te treffen

Art. 160 en art. 171 Gemeentewet

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Het nemen van beslissingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren voor het taakveld van de afdeling of het team en het afgeven en ondertekenen van het legitimatiebewijs

Bijzondere wetgeving juncto Art. 5:11 en 5:12 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

Geen ondermandaat

Mandaat

Het aanwijzen van met opsporing belaste ambtenaren voor opsporing van overtredingen van lokale verordening

Wetboek van Strafvordering en Besluit BOA

College

Directie en teammanagers

Geen ondermandaat

Mandaat

Dwangsombeschikkingen i.k.v. Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:17 e.v. Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat en volmacht

Het afdoen van aansprakelijkstellingen (nemen en ondertekenen van besluiten) namens en jegens de gemeente

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Het opvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters bij de Centrale Justitiële Documentatie

 

Burgemeester

Medewerkers zoals opgenomen in het autorisatieprotocol Justid

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Werkgeversbevoegdheden

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst

artikel 160 Gemeentewet, 7:610 e.v. BW cao gemeenten en Personeelshandboek

College

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

Volmacht

Het ondertekenen van de overeenkomst tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Artikel 171 Gemeentewet, 7:610 e.v. BW, cao gemeenten en Personeelshandboek

Burgemeester

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

Machtiging

Het vaststellen van functies en –waarderingen en plaatsing in functieschaal

3.1 cao gemeenten

College en burgemeester

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

Machtiging, mandaat en volmacht

Uitvoering van alle overige bepalingen cao gemeenten en personeelshandboek Peel en Maas

Cao gemeenten en Personeels-handboek

College en burgemeester

1. Secretaris /directeur

2. teammanagers en bedrijfsleider buitendienst

1. Geen ondermandaat

2. Geen ondermandaat en het mandaat geldt alleen voor medewerkers binnen het eigen team

Machtiging, mandaat en volmacht

Werving, selectie van personeel en de voorkomende beslissingen in dit kader, daar onder begrepen het verlenen van opdracht tot plaatsen wervingsadvertentie

artikel 160 en 171 Gemeentewet, cao gemeenten en personeels-handboek

College en burgemeester

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

Mandaat

Beslissingen in het kader van het ARBO-beleid daaronder begrepen het overgaan tot aanschaffingen en tot het volgen van medische trajecten

Arbowet c.a.

College

Teammanagers en bedrijfsleider buitendienst

Geen ondermandaat

Machtiging, mandaat, volmacht

Vertegenwoordiging van de werkgever in het overleg met vakbonden

Art. 160 en 171 Gemeentewet, Reglement lokaal overleg met vakbonden

College en burgemeester

Secretaris / directeur

Geen onder-mandaat

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Advies en Control (A&C)

Machtiging

Het registreren van klachten

Art. 9:12a Awb

College

Directie en teammanager A&C

 

Machtiging

Het sturen van ontvangstbevestigingen van klachten

Art. 9:6 Awb

College

Directie en teammanager A&C

 

Machtiging

Het registreren van bezwaarschriften

Art. 2.1 van de Verordening commissie bezwaarschriften en klachten Peel en Maas

College en burgemeester

Directie en teammanager A&C

 

Machtiging

Het sturen van ontvangstbevestigingen van bezwaarschriften

Art. 6:14 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanager A&C

Mandaat, volmacht en machtiging

Uitvoering bankzaken (o.a. openen, wijzigen, opheffen bankrekeningen, contracten telebankieren, machtigen personen voor binnenhalen dagafschriften, geld storten, pinnen).

Art. 160, lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

College en burgemeester

De op grond van het Treasurystatuut geautoriseerde personen.

Met in achtneming van het Treasurystatuut Peel en Maas

Mandaat

Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen (aanlevering bij deurwaarder)

Art. 4:112, 4:113, 4:114 Awb

College

Directie en teammanager A&C

Mandaat

Het verlenen van uitstel van betaling en ondertekenen van de beschikking tot uitstel van betaling

Art. 4:94 Awb

College

Directie en teammanager A&C

Mandaat

Het vaststellen bij beschikking van de verschuldigde wettelijke rente

Art. 4:99 Awb

College

Directie en teammanager A&C

Mandaat

Besluiten tot aanspannen van rechtszaken over vorderingen

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanager A&C

Volmacht

Het uitzetten van overtollige liquide middelen

College

Met in achtneming van het treasurystatuut

Mandaat

Het aantrekken van kortlopende (korter dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasury statuut

College

De op grond van het Treasurystatuut geautoriseerde personen.

Met in acht-neming van het Treasurystatuut Peel en Maas

Mandaat

Het aantrekken van langlopende (langer dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasury statuut

College

De op grond van het Treasurystatuut geautoriseerde personen.

Machtiging

Het doen van aangifte BTW, BCF en VPB

College

Directie en teammanager A&C

Volmacht

Verwerking betalingen en ontvangsten; betaalmiddelen

College

Directie en teammanager A&C

Volmacht

Bewaring van gemeentegelden, inning van ontvangsten en het doen van betalingen

College

Directie en teammanager A&C

Volmacht

Oninbaar verklaren en afboeken van vorderingen m.u.v. gemeentelijke belastingen, tot een bedrag van € 15.000,00

College

Directie en teammanager A&C

Volmacht

Beheren van de verzekeringsportefeuille van de gemeente

College

Directie en teammanager A&C

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het verlenen van subsidie voor reclame-belasting

Subsidie-verordening Ondernemers fonds Peel en Maas 2014

College

Directie en teammanager A&C

Mandaat

Benoeming onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen waaronder begrepen controle- en dwanginvorderingswerkzaamheden

Artikel 231lid 2 sub d Gemeentewet

College

Directie en teammanager A&C

Mandaat

Benoeming onbezoldigd ambtenaar aangewezen als belastingdeurwaarder

Artikel 231 lid 2 sub e Gemeentewet

College

Directie en teammanager A&C

Machtiging

Opstellen en ondertekenen werkgeversverklaring voor medewerkers

College

Directie en teammanager A&C

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Team Facilitair en Informatietechnologie (FIT)

Mandaat en volmacht

Het besluiten tot het aangaan van gebruiksovereenkomsten en het ondertekenen van gebruiksovereenkomsten

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College en burgemeester

Directie en teammanager FIT

Mandaat

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen)

Verordening naamgeving en nummering Peel en Maas

College

Directie en teammanager FIT

Mandaat

Uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

College

Directie en teammanager FIT

Mandaat

Besluiten dat papieren documenten behorend bij uiteindelijk te vernietigen processen vervangen mogen worden door digitale reproducties

7 Archiefwet 1995 en artikel 5 archiefverordening gemeente Peel en Maas

College

Directie en teammanager FIT

Mandaat en volmacht

Het aangaan van overeenkomsten en ondertekenen van overeenkomsten met particuliere instellingen en personen ten einde archieven en collecties van deze instellingen en personen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats in bruikleen of eigendom op te nemen en te beheren.

Archiefwet 1995

College en burgemeester

Directie en teammanager FIT

Machtiging

Zorg te dragen voor de aanbieding van beperkingenbesluiten aan het Kadaster ter inschrijving daarvan in de openbare registers en voor aanlevering van de brondocumenten die nu/voorheen waren ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister aan het Kadaster

Artikelen 15 en 17a Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

College / burgemeester

College namens de Raad

Directie en teammanager FIT

Machtiging

Treffen van uitvoerende maatregelen in het kader van de zorg voor veiligheid en welzijn van werknemers en gebruikers gemeentelijke gebouwen

 

College

Directie en teammanager FIT

Machtiging

Treffen van uitvoerende maatregelen bij calamiteiten, ongevallen en/of brand in/om gemeentehuis

 

College

Directie en teammanager FIT

Machtiging

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeem­beschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT.

Artikel 11 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

Artikel 12 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

Artikel 13 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

Artikel 14 Wet BGT

college

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

Artikel 27 en 28 Wet BGT

college

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

Artikel 30 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Communicatie en Dienstverlening (CenD)

Mandaat

Besluiten tot het verlenen van een vergunning voor het opgraven van een stoffelijk overschot

Artikel 29 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Besluiten/handelingen ter uitvoering van de Wet basisadministratie personen

Wet brp

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Beslissingen inzake optieverleningen als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

Rijkswet

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Benoeming tijdelijk onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken vaneen huwelijk of registreren van een partnerschap

Art. 1:16, lid 2BW

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Besluiten op aanvragen reisdocumenten weigeren en vervallen verklaren reisdocumenten

Art. 26, 40, 44 en 57Paspoortweten PUN

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Verantwoording afleggen aan Ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiële afwikkeling van reisdocumenten

Art. 2 Paspoortwet en het Besluit Paspoortgelden

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

In ontvangst nemen aanvraag, verstrekking en uitreiking rijbewijs

Art. 116 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Besluiten op grond van de Beheerverordening begraafplaatsen en bijbehorende beleidsregels

Beheerverordening begraafplaatsen Peel en Maas

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Uitvoering beleidsregels lijkbezorging van overheidswege

Beleidsregels lijkbezorging van overheidswege

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Afgifte van een laissez passer voor lijken

Art. 11 Besluit op de lijkbezorging

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Beslissen op verzoek om uitstel begraven/cremeren

Art. 17 wet op de Lijkbezorging

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Advies over het verzoek en de eventuele naamvaststelling en naamswijziging aan Onze Minister

Art. 36 lid 5 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Advisering inzake geslachtsnaamwijziging

Art. 1:7 lid 5 BW

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Uitvoering Kieswet

Kieswet

College en burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Benoemen van leden en plaatsvervangende leden van elk stembureau

Art. E4 Kieswet

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Aanwijzing incidentele trouwlocaties

 

College

Directie en teammanager CenD

 

Machtiging

Legalisatie van handtekeningen

 

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Afleggen verklaring van burgerlijke staat onder eed of belofte (zogenaamde VOE)

Wet basisregistratie personen, artikel 2.8 onder e

College

Directie en team manager CenD

 

Mandaat

In ontvangst nemen van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken en uitreiken van naturalisatiebesluiten

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, artikel 2

Burgemeester

Directie en team manager CenD

Volgens artikel 60, 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, moet eerst een verklaring van verbondenheid worden afgelegd, voordat de uitreiking van het besluit plaats vindt (deze bevoegdheid is dus gekoppeld aan de uitreiking van het besluit).

Mandaat

Het aanwijzen van een in de gemeente gevestigde instelling waarin beschermd wonen of opvang wordt verstrekt als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

artikel 2.40 lid 4 van de Wet BRP

College

Directie en teammanager CenD

 

Mandaat

Ongeldig verklaren van het rijbewijs op basis van een afstandsverklaring

Artikel 124 lid 2 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Machtiging

Het opmaken en verzenden van het adviesblad naar het Ministerie

Artikel 37 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Directie en teammanager CenD

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid (VTHV)

omgevingsvergunningen

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om alle soorten omgevingsvergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 en 3.10 lid 3 Wabo, Bouwbesluit 2012, APV, Bomenverordening

College

Directie en teammanager VTHV

Bij aanlegactiviteiten vooraf overleg met portefeuillehouder; bij milieuactiviteiten overleg met portefeuillehouder naar aanleiding van tegen ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen

Mandaat

Beslissen tot het intrekken of wijzigen van in een fasen verleende omgevingsvergunning

Art. 2.5 Wabo

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Indienen verzoek om wijziging of intrekking van (de voorschriften verbonden aan) een omgevingsvergunning

Art. 2.29 Wabo

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Beslissing (op verzoeken) tot actualisering, wijziging of intrekking van (de voorschriften verbonden aan) een omgevingsvergunning

Artt. 2.30, 2.31, 2.33 en 2.33a Wabo

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Verzoeken om of geven van advies bij aanvragen om een omgevingsvergunning

Artt. 2.26 lid 4 Wabo, 6.1 Bor

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Afgeven verklaring van geen bedenkingen

Art. 2.27 Wabo

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Art. 3.4 Wabo

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Besluiten en andere bevoegdheden betreffende de voorbereidingsprocedure van een omgevingsvergunning

§ 3.2 en 3.3 Wabo

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

De bevoegdheid om te beslissen dat vanwege belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, voor een activiteit een milieu-effectrapport moet worden gemaakt

Art. 7.2 en § 7.6 Wm

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen) behorende bij een omgevingsvergunning bouw of melding sloop

Verordening naamgeving en nummering Peel en Maas

College

Directie en teammanager VTHV

 

Andere vergunningen en toestemmingen

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een vergunning/ontheffing ingevolge de APV waarvoor het college of de burgemeester bevoegd gezag is

APV

College / burgemeester

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Verbieden maken of veranderen van een uitweg

APV

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

De bevoegdheid om te beslissen op aanvragen om een vergunning van een horeca- of slijtersbedrijf

Art. 3 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken

Drank en Horecawet

Burgemeester

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een loterijvergunning

Wet op de kansspelen

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Accepteren melding klein kansspel

Wet op de kansspelen

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een speelautomatenvergunning

Wet op de kansspelen

Burgemeester

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een standplaatsvergunning (al dan niet onder voorschriften en beperkingen), het overschrijven, intrekken en schorsen van een standplaatsvergunning, uitsluiten dagplaatshouder of standwerker, onmiddellijke verwijdering)

Markverordening

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een milieuvergunning

Artt. 8.1 en 8.4 Wet milieubeheer

College

Directie en teammanager VTHV

Overleg met portefeuillehouder naar aanleiding van tegen ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen

Mandaat

Het beslissen op aanvragen voor afvalverbranding buiten inrichtingen

Artt. 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer, APV

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Uitvoeren Erfgoedwet (o.a. het beslissen op aanvragen om een monumentenvergunning)

Erfgoedwet

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van verkeersregels en verkeerstekens

Art. 87 RVV 1990

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het verlenen van ontheffing om af te wijken van de verplichte route gevaarlijke stoffen

Artt. 22 en 23 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van verbod voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg en het afgeven van een verklaring van geen bezwaar hiervoor

Artt. 10 lid 1 en 148 Wegen verkeerswet 1994

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Besluiten op aanvragen om ontheffingen en het wijzigen of intrekken van ontheffingen en aanwijzen koopzondagen

Winkeltijdenverordening en Winkeltijdenwet

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om vergunning/toestemming voor het leggen en hebben van kabels, buizen en leidingen in, over en onder gemeentegrond

 

College

Directie en teammanager VTHV

 

Activiteitenbesluit

Mandaat

Het vaststellen van (maatwerk) voorschriften voor onderwerpen of regels die zijn aangewezen bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur

Artt. 8.42 en 8.42a Wet milieubeheer, amvb’s

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het beslissen over de gelijkwaardigheid van het beschermingsniveau voor het milieu

Art. 1.8 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het besluiten tot het wel of niet laten uitvoeren van een akoestisch onderzoek

Art. 1.11 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het vragen van gegevens die nodig zijn voor het stellen van maatwerkvoorschriften

Art. 1.15 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Verplichten om onderzoek te laten doen naar energiebesparende maatregelen

Art. 2.15 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Stellen van termijn voor beschikbaar houden van gegevens

Artt. 3.10m, 3.12, 3.22 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Verlenen van goedkeuring

Artt. 3.26i, 4.100 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Verzoeken om overleggen van gegevens

Artt. 3.67, 3.72, 3.73, 4.47, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Aanwijzen van activiteiten

Art. 3.148 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTHV

 

Veiligheid

Mandaat

Administratieve verwerking beschikking tot inbewaringstelling Wet BOPZ en Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wet BOPZ en Wvggz

Burgemeester

Adviseur Openbare orde en Veiligheid

 

Ondertekenings-mandaat

Besluiten tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod

Art. 12 Politiewet, art 177 Gemeentewet, art. 3 Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

HOvJ Politie

Geen ondermandaat

Mandaat

Besluiten tot het opleggen van een gebiedsontzegging

Art. 2:54 APV

Burgemeester

alle politiefunctionarissen werkzaam in het werkgebied van het basisteam Horst aan de Maas / Peel en Maas

Met in achtneming van de vastgestelde beleidsregels hierover (doc nr; 1894/2016/721415)

Overige bevoegdheden

Mandaat

Het zorgdragen voor het toezicht en de handhaving (waaronder mede begrepen het nemen van een besluit op ingekomen handhavingsverzoeken en het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang) van de wet- en regelgeving bedoeld artikel 5.1 Wet algemene bepalingen en gemeentelijke verordeningen, voor zover het college dan wel de burgemeester bevoegd gezag zijn

Art. 125 Gemeentewet, titel 5.3 Algemene wet bestuursrecht, art. 5.1 Wabo, gemeentelijke verordeningen

College / burgemeester

Directie en teammanager VTHV

Bij spoedeisende bestuursdwang portefeuillehouder zo spoedig mogelijk in kennis stellen; bij handhavend optreden portefeuillehouder in kennis stellen voorafgaand aan het voornemen; bij besluiten op handhavingsverzoeken vooraf overleg met portefeuillehouder

Mandaat

Intrekken van een vergunning of ontheffing bij niet-naleving of als vergunning/ontheffing op basis van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend, door een ander wordt uitgevoerd of in het geval en onder de voorwaarden van artikel 3 Wet bibob

Art. 5.19 Wabo

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het toepassen van bestuursdwang tot het overbrengen en in bewaringstellen van een op de weg staand voortuig

Art. 170 Wegenverkeerswet, Wegsleepverordening Peel en Maas

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Het stellen of wijzigen van nadere voorwaarden aan het slopen

Bouwbesluit 2012

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Diverse bevoegdheden betreffende brandveiligheid

Bouwbesluit 2012

College

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Aanstellen verkeersregelaars

Art. 56 BABW

Burgemeester

Directie en teammanager VTHV

 

Mandaat

Vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal

speelautomatenhallenverordening

Burgemeester

Directie en teammanager VTHV

 

Bevoegdheid

Wet

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team WIJZ (Jeugd)

Mandaat voor het nemen van besluiten op grond van de Jeugdwet

Jeugdwet en verordening Jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het doen uitgaan van brieven, faxen, e-mails etc. die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten, alsmede het verstrekken van (statistische) gegevens (niet gericht op enig rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevattend)

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor de registratie van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het verrichten van onderzoek op basis van een gezinsplan naar de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het informeren over de vervolgprocedure en het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het in overleg met de jeugdige/ouders afzien van een gesprek

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het opstellen van het gespreksverslag en (indien noodzakelijk) gezinsplan en het verstrekken hiervan aan de jeugdige/ouders

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging en volmacht voor het Inwinnen van advies bij specialisten t.b.v. de beoordeling aanvraag individuele voorziening of de voortgang hiervan

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van pgb’s

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Overleg met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het zo spoedig mogelijk treffen van een tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging en volmacht voor het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het voeren van overleg met de gecertificeerde instelling

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de gecertificeerde instelling

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging tot het doen van een verzoek aan de inspectie om een oordeel te geven over de beslissing van de jeugdhulpaanbieder

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht tot het indienen van een verzoek (bij rechter) tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging om gehoord te worden door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring ogv artikel 6.1.7 Jeugdwet

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het doen van mededeling (aan de Raad voor de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het vooraf volledig inlichten van de jeugdige en zijn ouder over de te maken keuze voor een pgb dan wel een individuele voorziening in natura.

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en machtiging tot het verlenen van instemming aan jeugdhulpaanbieder tot schorsing/intrekking van de machtiging (ivm gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen)

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

Artikel 2.4 Jeugdwet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging om de notificatie intake via de CORV te ontvangen

Jeugdwet

College

Directie en teammanager WIJZ, AMHK en de gecertificeerde instelling

 

Machtiging om zorgmeldingen van de politie af te handelen via de CORV

 

College

AMHK

 

Machtiging om zorgmeldingen over vermoederns van kindermishandeling af te handelen via de CORV

 

College

AMHK

 

Machtiging om via de CORV berichten te versturen en notificaties te ontvangen

 

College

Directie en teammanager WIJZ

Functionaris moet in het bezit zijn van een VOG. Dit geldt ook bij ondermandaat

Machtiging om via de CORV berichten te versturen en notificaties te ontvangen in het kader van kinderbeschermings-maatregelen

 

College

Directie en teammanager WIJZ

Functionaris moet in het bezit zijn van een VOG. Dit geldt ook bij ondermandaat

Mandaat voor het nemen van besluiten op een aanvraag in het kader van kinderopvang

Wet kinderopvang

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen om verstrekking vervoersvoorziening voor schoolbezoek

Verordening leerlingenvervoer

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Beslissen op aanvragen vervangende leerplicht en volgen onderwijs op andere wijze

Art. 3a, 3b en 15 van de Leerplichtwet 1969

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Beslissen op aanvragen vrijstelling leerplichtwet en verzuimconstatering

Leerplichtwet 1969

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Team WIJZ (Werk en Inkomen)

Mandaat voor het nemen van een besluit tot het doen van en volmacht voor het verrichten van aangifte ter zake van sociale zekerheidsfraude

Wsr, sociale regelgeving

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Volmacht voor het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten tot vestiging van krediethypotheken

Art. 171Gemeentewet

Burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het opleggen van een administratieve boete

Artikel 20a Ioaw, artikel 20a Ioaz en artikel 18a Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake aanvragen bijstand zelfstandigen

BBZ en Besluit Bbz 2004

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht voor het nemen van besluiten tot het aangaan en het ondertekenen van contracten voor trajecten re-integratie

Gemeentewet

College resp. burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake herziening, terugvordering en invordering

Art.58, 59, 60, 60a en 60b Participatiewet IOAW

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht voor de bevoegdheid om in het kader van terugvordering van bijstand een dwangbevel uit te vaardigen

Art. 60 lid 2 Participatiewet

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake verhaalonderzoeken en verhaal in rechte

Art. 61, 62, 62a, 62b en 62f Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen uitkering of toeslag op grond van Participatiewet, Ioaw, en de Ioaz (incl. aanvragen van ouderen zonder arbeidsplicht)

Participatiewet, Ioaw en Ioaz

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten omtrent opschorting en herziening van de uitkering

Art. 40 en 54 Participatiewet, art. 17 Ioaw, art. 17 Ioaz

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten tot beëindiging van de uitkering/bijzondere bijstand

Art. 13-15 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten tot het verlagen van de bijstand

Art. 18 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten om bij wijze van voorschot bijstand te verlenen in de vorm van een renteloze lening

Art. 52 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht voor het indienen van een verzoekschrift in verband met verhaal in rechte

Art. 61, 62, 62a, 62b en 62f Participatiewet

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen om uitkering van bijstand in de vorm van geldlening of borgtocht

Art. 48 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen tot het verstrekken van voorschotten

Art. 52 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet, en minimaregelingen (incl. ingeval van niet-uitkeringsgerechtigden)

Artikel 35 Participatiewet,

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake herziening opschorting

Art.53 en 54 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake verhaalonderzoeken en verhaal in rechte (incl. ingeval van niet uitkeringsgerechtigden)

Art. 61, 62, 62a, 62b en 62f Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen voor het volgen van een traject door niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

Art. 7 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen woonkostentoeslag op grond van de Participatiewet

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het vaststellen of iemand medisch uren beperkt is.

Artikel 6b Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat om specifieke voorzieningen aan te bieden in een traject naar werk

Artikel 9.1.b

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden op te dragen

Artikel 9.1 c

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat tot het verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting

Artikel 9.2

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat tot het aanwijzen van een participatieplaats

Artikel 10a

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het verstrekken van een inkomensvrijstelling

Artikel 10 a 6

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het toelaten tot de doelgroep Participatievoorziening beschut werken

Artikel 10 b

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het vaststellen doelgroep loonkostensubsidie

Artikel 10 C

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het vaststellen van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie

Artikel 10 d

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het ondersteunen bij leerwerktraject

Artikel 10 f

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van Schuldhulp-verlening

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat voor het nemen van een besluit tot beëindiging van de schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging voor het afgeven van een WSNP-verklaring

Artikel 285 lid f Faillisementswet

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging voor het indienen van een moratorium bij de rechtbank

Artikel 5 Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

College

Directie en teammanagers

 

Team WIJZ (Zorg en ondersteuning)

Mandaat voor het nemen van besluiten op grond van de Wmo 2015

Wmo 2015

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op een aanvraag om een gehandicaptenparkeer-kaart

BABW

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het toepassen van de hardheidsclausules opgenomen in de verordeningen op het gebied van WIJZ

Verschillende verordeningen

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Openbare Ruimte (OR)

Mandaat

Beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerplaatsen

Art. 15 WVW 1994, BABW

College

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Besluiten over instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van de werkzaamheden

Telecommunicatienet en Telecommunicatie-verordening

College

Directie en teammanager OR

 

Mandaat en Volmacht

Besluiten en overgaan tot verlenen van privaatrechtelijke toestemming voor handelingen in/op de grond.

Art. 160 Gemeentewet

College/burgemeester

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Het aanbrengen van verkeerstekens en treffen van maatregelen op of aan de weg

Art. 14 t/m 20 Wvw

College

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Het tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Par. 8BABW

College

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Het uitvoeren van de Afvalstoffenverordening (o.a. aanwijzen, wijzigen en laten vervallen van aanbiedplaatsen voor huishoudelijke afvalstoffen, frequentie inzameling, verstrekken vergunningen etc.)

Afvalstoffen-verordening

College

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Het aanstellen van verkeersbrigadiers

Regeling verkeersbrigadiers

Burgemeester

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Het opleggen van de herplantplicht of een financiële compensatieplicht bij het vellen van houtopstand zonder vergunning

Artikelen 9 lid 6 en 10 lid 2 Bomenverordening gemeente Peel en Maas

College

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Beslissen op verzoeken om subsidie die passen binnen de door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen

Algemene subsidieverordening en uitvoeringsregeling op het gebied van subsidiëring

College

Directie en teammanager OR

 

Mandaat

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten

Art. 4:57 Awb

College

Directie en teammanager OR

In overleg met de Portefeuillehouder

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Omgevingsontwikkeling (OO)

Machtiging

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten

Bro artikel 1.2.1 lid 1 Bro art. 1.2.2 lid 2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

College

Viewpoint BV Bosscheweg 107 te 5282 WV BOXTEL

Geen ondermandaat mogelijk

Mandaat

Besluit tot het aangaan van een verhaalsovereenkomst als bedoeld in artikel 6.4a Wro

Art. 6.4a Wro

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Volmacht

Ondertekening verhaalsovereenkomst

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Besluiten tot het aangaan van planschadeovereenkomsten

Art. 6.4a Wro

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Volmacht

Ondertekening planschadeovereenkomst

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Besluiten tot het aangaan van de overeenkomst tot de aankoop van gronden

Artikel 160 Gemeentewet

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling en de vastgestelde Grex

Volmacht

Ondertekenen van de overeenkomst tot de aankoop van gronden

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling en de vastgestelde Grex

Volmacht

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten tot aankoop en verkoop van onroerend goed

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Directie en teammanager OO

 

Mandaat

Het uitvoeren van de Wet geluidhinder (aanvragen hogere grenswaarde, besluit op aanvraag hogere grenswaarde)

Wet geluidhinder

College

Directie en teammanager OO

 

Volmacht

Het verlenen van starterleningen

Verordening starterlening

College

Directie en teammanager OO

Na advies SVN. Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Beslissen op aanvragen om vergunning voor tijdelijke verhuur eigen woning

Leegstandswet

College

Directie en teammanager OO

 

Mandaat

Beslissen op een principeverzoek ikv ruimtelijke ordening

 

College

Directie en teammanager OO

In overleg met Portefeuillehouder

Mandaat

Nemen van projectbesluiten

Wro

College

Directie en teammanager OO

In overleg met

Mandaat

het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan of inpassingsplan (voormalig projectbesluit)

artikel 2.1 lid 1 onder c en 2.12 lid 1 onder a Wabo

College

Directie en teammanager OO

In overleg met Portefeuillehouder

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het niet toekennen van planschade- vergoeding

Afdeling 6.1 Wro

College

Directie en teammanager OO

 

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het niet ontvankelijk verklaren van planschade- verzoeken

Artikel 6.4 lid 2 Wro

College

Directie en teammanager OO

 

Mandaat

Beslissen op het verzoek incidentele subsidie

Algemene subsidieverordening en Awb

College

Directie en teammanager OO

In overleg met Portefeuillehouder

Mandaat

Beslissen op verzoeken om subsidie die passen binnen de door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen

Algemene subsidieverordening en uitvoeringsregeling op het gebied van subsidiëring

College

Directie en teammanager OO

 

Mandaat

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten

Art. 4:57 Awb

College

Directie en teammanager OO

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Mandaat

Bijhouden van het kinderopvangregister

Wet kinderopvang

College

Directie en teammanager MO

 

Mandaat

Aanschrijvingen op grond van inspectierapporten accommodaties en voorzieningen kinderopvang

Wet kinderopvang

College

Directie en teammanager MO

 

Mandaat

Het nemen van besluiten op jaarlijks terugkerende subsidieaanvragen (verlening en vaststelling) incl. voorschotverlening.

Awb en subsidieregelingen

College

Directie en teammanager MO

In overeenstemming met Awb, subsidieregelingen en producthoudersregeling

Mandaat

Beslissen op het verzoek incidentele subsidie

Algemene subsidieverordening en Awb

College

Directie en teammanager MO

In overleg met Portefeuillehouder

Mandaat

Beslissen op verzoeken om subsidie die passen binnen de door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen

Algemene subsidieverordening en de verschillende uitvoeringsregelingen op het gebied van subsidiëring

College

Directie en teammanager MO

 

Mandaat

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten

Art. 4:57 Awb

College

Directie en teammanager MO

Met in achtneming van de producthoudersregeling

Mandaat

Jaarlijks vaststellen tarieventabel en indexeren van de tarieven voor verhuur van sportaccommodaties en overige accommodaties

 

College

Directie en teammanager MO

 

Mandaat

De bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieaanvraag- en verantwoordingsformulieren

Artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht

College

Teammanager MO

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Buitendienst

Mandaat en machtiging

Besluiten/beslissingen omtrent de afhandeling van klachten over het onderhoud van groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, straatverlichting en riolering

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanager BD en bedrijfsleider buitendienst

 

Machtiging

Het in bruikleen geven, uitlenen of verhuren van materialen als dranghekken, vlaggenmasten e.d.

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanager BD en bedrijfsleider buitendienst