Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023

Geldend van 22-04-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023

Zaaknummer: Z23-020390

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023;

besluiten vast te stellen de:

Subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • ASV: de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023;

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • Energiekosten: kosten die betaald worden voor de levering van gas, elektra en/of (stads)warmte, zoals die worden doorbelast in servicekosten of accommodatiehuur of de kosten van gas, elektra en/of stadswarmte die door de aanvrager met een zelfstandige aansluiting rechtstreeks aan de leverancier worden betaald;

 • Grootverbruiker: organisatie waarvan de elektriciteitsaansluiting groter is dan 3x80 Ampère (vanaf 100.000 kWh), en/of de gasaansluiting een capaciteit heeft groter dan G25 en meer dan 40 m3 gas per uur doorlaat en/of de stadswarmte-aansluiting groter is dan 100 kilowatt (kw);

 • Kleinverbruiker: organisatie waarvan de elektriciteitsaansluiting maximaal 3x80 Ampère groot is (tot 100.000 kWh) en/of de gasaansluiting een maximale capaciteit heeft van G25, met een doorlaatwaarde van 40 m3 gas per uur, en/of de stadswarmte aansluiting maximaal 100 kilowatt (kw) bedraagt.

 • Maatschappelijke instelling: een in Amstelveen gevestigde organisatie zonder winstoogmerk op het gebied van sport, kunst & cultuur of welzijn die haar activiteiten binnen de gemeente Amstelveen organiseert. De instelling is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij), heeft een eigen energiecontract of heeft een huurcontract waarin de betaling van de energiekosten is opgenomen en gespecificeerd en bestaat reeds minimaal 2 jaar.

Artikel 2 Doelstelling

Deze subsidieregeling heeft als doel directe ondersteuning te bieden, door middel van een eenmalige subsidie, aan maatschappelijke instellingen, die ten gevolge van de energiecrisis in (acute) financiële problemen komen en/of waarvan de door de gemeente gewenste dienstverlening door gestegen energieprijzen, in de periode 1 januari t/m 31 december 2023, in (acuut) gevaar komt, waardoor de instelling de afgesproken subsidieafspraken niet meer kan waar maken.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college verleent uitsluitend een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realise-ren van de in artikel 2 genoemde doelstelling:

 • a.

  Een subsidie kan worden verleend als tegemoetkoming in de gestegen energielasten over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;

Artikel 4 Toepassingsbereik

 • 1.

  De subsidie is een complementaire maatregel en moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk en provincie zijn en nog in 2023 worden gefaciliteerd. Voordat een subsidie kan worden verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen dan zelf alles in het werk hebben gesteld om de uitgaven te minimaliseren.

 • 2.

  De subsidieregeling is alleen gericht ¬op instellingen als bedoeld in artikel 1 onder d en is niet van toepassing op overwegend door de rijksoverheid gefinancierde organisaties (zoals publiek onderwijs, zorginstellingen), organisaties waarvoor reeds passende maatregelen ter voorkomen van continuïteitsproblemen bestaan (zoals kinderopvang) of door de gemeente gecontracteerde zorgpartijen.

 • 3.

  De subsidieregeling is bedoeld voor organisaties die onvoldoende baten, financiële reserves of weerstandsvermogen hebben (het vermogen om ook in ongunstige tijden de activiteiten te kunnen voortzetten) om de toegenomen energiekosten op korte termijn te kunnen dragen en door die stijging dus acuut in de problemen komen alsook voor organisaties waarvan de dienstverlening door gestegen energieprijzen in gevaar komt, waardoor de instelling niet meer conform de gemaakte subsidieafspraken diensten kan leveren.

Artikel 5 Subsidiebedrag- en plafond

 • 1.

  Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt het verschil tussen de energielasten over 2021 en de (te verwachten) energiekosten in de periode 1 januari - 31 december 2023 bij gelijkblijvend verbruik. Daarbij geldt dat:

  • a.

   De subsidie wordt eenmalig verleend;

  • b.

   De subsidie wordt als voorschot verstrekt. Na beoordeling van de werkelijke energiekosten 2023, als verantwoording, vindt de definitieve vaststelling plaats.

  • c.

   Voor de berekening van de gestegen kosten wordt uitgegaan van de kosten inclusief btw indien de organisatie niet btw-plichtig is en exclusief btw indien de organisatie wel btw-plichtig is.

 • 2.

  Voor de subsidie als bedoeld in deze regeling geldt een subsidieplafond van € 600.000,- Daarvan is € 400.000,- gereserveerd voor grootverbruikers en € 200.000,- voor kleinverbruikers.

 • 3.

  Voor kleinverbruikers geldt dat het maximale subsidiebedrag € 15.000,- bedraagt.

 • 4.

  Voor grootverbruikers geldt dat de subsidie 50% van het verschil tussen de energielasten over 2021 en de (te verwachten) energiekosten in 2023 bedraagt, met als maximale subsidiebedrag € 60.000,-.

 • 5.

  Aanvragen die na 31 december 2023 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 6.

  Indien een aanvraag subsidiabel wordt bevonden maar het subsidieplafond bereikt is, wordt de aanvraag geweigerd en waar mogelijk naar alternatieven gezocht.

Hoofdstuk 2 Subsidieverstrekking

Artikel 6 Subsidieverlening

 • 1.

  Om voor energiesubsidie maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023 in aanmerking te komen dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager is een maatschappelijke instelling;

  • b.

   de aanvrager heeft een eigen energieaansluiting of de energiekosten maken onderdeel uit van een inclusieve huurprijs, waarbij de hoogte van de energiekosten door aanvrager kunnen worden aangetoond.

  • c.

   de aanvrager is levensvatbaar in die zin dat hij op 31 december 2021 een financieel gezonde organisatie was.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen de subsidie in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag bij het college, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag voor energiesubsidie maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023 kan tot en met 31 december 2023 worden ingediend, of zoveel eerder tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  De aanvraag voor subsidieverlening voor energiesubsidie maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023 wordt ten minste vergezeld van:

  • een scan of screenshot van het meest recente (digitale) bankafschrift of bankpas waaruit het IBAN rekeningnummer blijkt;

  • een jaarrekening 2021 (voor zover nog niet in bezit van de gemeente);

  • Voor een kleinverbruiker; een factuur waaruit blijkt wat het maandelijkse termijn-bedrag voor energiekosten is in 2023 inclusief een overzicht met de verwachte energiekosten voor het gehele jaar 2023 (berekend op basis van het meest recente termijnbedrag);

  • Voor een grootverbruiker; maandnota’s waaruit het gerealiseerde energieverbruik van de afgelopen maanden blijkt met daarnaast een overzicht met de verwachte energiekosten voor het gehele jaar 2023.

  • een (recent) document waaruit blijkt dat u grootverbruiker (rekening van de energieleverancier);

  • een begroting 2023;

  • een specificatie van de energierekening (afrekennota) over 2021;

  • een actuele liquiditeitsprognose over 2023. Met hierbij een toelichting waaruit blijkt dat als direct gevolg van de energiecrisis in het jaar 2023 een financieel probleem is ontstaan, zoals bedoeld in deze regeling en/of een toelichting waaruit blijkt dat de dienstverlening door gestegen energieprijzen (acuut) in gevaar komt, waardoor niet meer conform gemaakte subsidieafspraken geleverd kan worden;

  • een toelichting op de door aanvrager zelf getroffen en te treffen duurzaamheids-maatregelen om de schade van de energiecrisis te beperken alsook op de door aanvrager bij derden, zoals het rijk en de gemeente, ingediende verzoeken om ondersteuning en een toelichting op de continuïteit van de maatschappelijke voorziening op langere termijn;

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverlet de weigeringsgronden zoals opgenomen in de ASV kan de subsidie in elk geval geweigerd worden, indien:

 • a.

  De aanvrager niet een instelling is als beschreven in artikel 1 onder d van de regeling;

 • b.

  De aanvrager niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

 • c.

  De aanvrager niet in financiële nood verkeert en dus ook zonder financiële steun van de gemeente kan blijven bestaan en/of de dienstverlening van de aanvrager door gestegen energieprijzen niet in (acuut) gevaar komt;

 • d.

  De aanvrager onvoldoende informatie beschikbaar stelt over de energiekosten in het jaar 2021 en de prognose of de energiekosten over 2023 die voor de aanvrager gelden en hebben gegolden om tot een aannemelijke raming te komen van de te verwachten toename in de energielasten;

 • e.

  De aanvrager een winstoogmerk heeft.

Artikel 9 Verplichtingen aan de subsidie

 • 1.

  Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen.

  • De aanvrager verplicht zich maximaal in te spannen om zo veel mogelijk gebruik te maken van andere maatregelen en regelingen, en/of zelf maatregelen te treffen om de continuïteit van de instelling te laten voortbestaan.

  • Indien de (financiële) situatie wezenlijk wijzigt ten opzichte van de situatie bij de aanvraag, zowel positief als negatief, heeft de instelling de verplichting het college hierover direct te informeren.

  • De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring.

 • 2.

  Het college kan bij de verlening van de subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidie van niet meer dan € 15.000 wordt direct ambtshalve vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk voor 1 april 2024 een aanvraag tot vaststelling in, tenzij het college in de verleningsbeschikking een andere termijn stelt. De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   Onderbouwd vaststellingsbedrag (met behulp van kopieën van facturen inclusief betaalbewijzen over de gehele periode waarvoor de subsidie is aangevraagd);

  • b.

   Een vastgestelde jaarrekening 2023, dan wel een concept jaarrekening 2023, indien nog geen accountantsverklaring is afgegeven of als deze niet benodigd is;

  • c.

   Liquiditeitsprognose en liquiditeitsverloop 2024, waaruit tevens blijkt wat naar verwachting de energiekosten in 2024 zullen zijn;

  • d.

   Gegevens over bij het rijk of de provincie aangevraagde financiële ondersteuning energielasten en hoogte van de ontvangen financiële ondersteuning over 2023. Indien ondersteuning is ontvangen van rijk of provincie voor dezelfde periode als op grond van deze regeling, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. De regeling vervalt per 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens