Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Delegatieverordening gemeente Beesel 2023 [Delegatieverordening gemeente Beesel 2023]

Geldend van 27-04-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Delegatieverordening gemeente Beesel 2023 [Delegatieverordening gemeente Beesel 2023]

De raad van de gemeente Beesel;

overwegende dat het wenselijk is ter bevordering van doelmatig- en doeltreffendheid van het bestuur van de gemeente Beesel om bepaalde bevoegdheden van de raad over te dragen aan het college;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2022;

gelet op het bepaalde in artikelen 147 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

 • 1.

  vast te stellen de verordening: Delegatieverordening gemeente Beesel 2023;

 • 2.

  in te trekken de verordening: Delegatieverordening gemeente Beesel 2018 inclusief Delegatieregister gemeente Beesel 2018, vastgesteld op 12 maart 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Artikel 2 Bevoegdheden

Aan het college worden de volgende bevoegdheden gedelegeerd. Het college oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de hierbij aangegeven omvang.

 • 1.

  het nemen van beslissingen ter voorkoming of ter beëindiging van rechtsgedingen;

 • 2.

  het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift;

 • 3.

  het nemen van een zelfstandig schadebesluit;

 • 4.

  het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer op grond van artikel 9 van de Wegenwet;

 • 5.

  het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen zoals bedoeld in artikel 20 a lid 1 van de Wegenverkeersweg 1994;

 • 6.

  het uitoefenen van alle aan de gemeenteraad toekomende bevoegdheden op grond van de Wet open overheid;

 • 7.

  het uitoefenen van alle aan de gemeenteraad toekomende bevoegdheden op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie;

 • 8.

  het nemen van besluiten op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;

 • 9.

  het geven van een zienswijze op een begrotingswijziging van een Gemeenschappelijke Regeling, voor zover de wijziging in onze bijdrage aan de GR kleiner is dan € 25.000 of minder dan 10% afwijkt van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Wanneer de verandering van de bijdrage 10% of meer afwijkt van de oorspronkelijk vastgestelde begroting (van de bijdrage van de gemeente Beesel), consulteert het college de raad.

Artikel 3 Intrekken oude verordening

De Delegatieverordening gemeente Beesel 2018 inclusief Delegatieregister gemeente Beesel 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Delegatieverordening gemeente Beesel 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 17 april 2023.

griffier,

N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,

B.C.M. Vostermans