Lijst waardevolle bomen en structuren Teylingen

Geldend van 21-04-2023 t/m heden

Intitulé

Lijst waardevolle bomen en structuren Teylingen

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Teylingen;

Gelet op artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen.

Besluit vast te stellen:

 • 1.

  De lijst waardevolle bomen en structuren Teylingen.

Inleiding

In de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen is bepaald dat het college elke zes jaar de Lijst waardevolle bomen en structuren opnieuw vaststelt. Vooraf hieraan zullen de gemeentelijke (waardevolle) bomen en structuren (boomgroepen) worden gecontroleerd. En zal ook aan de particuliere eigenaren van een waardevolle boom of structuren gevraagd worden of de gemeente ook hun boom of bomen zal controleren. Deze controle geeft inzicht of de lijst eventueel zal moeten worden aangepast. Daarnaast staat het ieder vrij om bomen en structuren aan te melden voor de lijst.

Categorie 1: Waardevolle bomen of structuren (boomgroepen)

Relevante aspecten:

Aanwijscriteria:

 • 1.

  Beeldbepalendheid

 • 2.

  Ecologische waarde

 • 3.

  Cultuurhistorische waarde

 • 4.

  Zeldzaamheid, uniciteit of dendrologie

 • 5.

  Duurzame groeiplaats

Randvoorwaarden:

 • 6.

  Plantjaar en boomgrootte

 • 7.

  Technische levensduur

De 5 aspecten beeldbepalendheid, ecologische waarde, cultuurhistorische waarde, zeldzaamheid, uniciteit of dendrologie, en duurzame groeiplaats zijn de redenen of specifieke kenmerken voor aanwijzing. De randvoorwaarden voor aanwijzing bepalen of aangewezen bomen of houtopstanden ook daadwerkelijk op de bomenlijst kunnen worden opgenomen.

Hierna volgt een toelichting op de verschillende aspecten.

Aanwijscriteria waardevolle bomen

De boom of houtopstand dient tenminste 1 van de volgende specifieke kenmerken te hebben.

Beeldbepalendheid

Een boom of houtopstand is beeldbepalend indien deze voor de beeldkwaliteit van de leefomgeving van grote waarde is of indien de boom of houtopstand een belangrijke positieve bijdrage levert aan het karakter en de herkenbaarheid op straat-, wijk‐ of dorpsniveau. Bij particuliere terreinen gaat het veelal om bomen of houtopstanden in voor en zijtuinen, die in het straatbeeld van Lisse een grote rol spelen doordat de habitus (vorm van de boom) zichtbaar is vanuit openbaar toegankelijk gebied. In sommige gevallen gaat het om bomen in achtertuinen die een beeldbepalende bijdrage leveren aan het groene karakter van de wijk of straat.

De boom of houtopstand dient in ieder geval ofwel een zodanige omvang te hebben dat deze reeds vanuit 1 windrichting beeldbepalend is voor de omgeving, ofwel de boom of houtopstand is vanuit alle windrichtingen beeldbepalend, waarbij de omvang geen rol speelt.

Een bijzondere, opvallende of aansprekende locatie van de boom kan mede bepalend zijn voor opname op de ‘Lijst van waardevolle bomen’. Een boom op een markante plek, of op een locatie die uitnodigt tot recreatie, wordt eerder aangewezen dan eenzelfde boom op een achteraflocatie.

Soms is de manier waarop een boom is geplant of is gegroeid, bijvoorbeeld ten opzichte van andere bomen, van invloed op de manier waarop een boom zich manifesteert. In specifieke gevallen geldt dit ook voor bomen in groepen, waarbij niet zozeer de individuele boom maar de groep als geheel van beeldbepalende waarde is. Zoals bij een groep van 2 of 3 bomen die tezamen één kroon vormen.

Ecologische waarde

Bomen kunnen een belangrijke functie hebben voor het voortbestaan van bepaalde flora en fauna. Het gaat hierbij om een structurele functie voor een bepaalde dier- of plantensoort. Een kolonieboom van blauwe reigers bijvoorbeeld die al jarenlang zo wordt gebruikt. Of een groeiplaats voor een bijzondere korstmossoort, maretak of andere bijzondere plantensoorten. Ook kunnen bomen als geleiding of verblijfplaats dienen voor vleermuizen, of zijn ze een belangrijk onderdeel van een ecologische verbindingsroute (zie daarvoor ook de structuurbomen). Daarnaast kunnen streekeigen, inheemse soorten van belang zijn vanwege de waarde als autochtoon plantmateriaal door hun genetische oorspronkelijkheid.

Een dergelijke ecologische waarde kan worden vastgesteld door een ecoloog, of aan de hand van bestaande ecologische kaarten en/of gegevens.

Cultuurhistorische waarde

Bomen en bepaalde boomstructuren (lanen, groepjes) kunnen onderdeel zijn van de lokale geschiedenis of een bepaalde cultuurhistorische betekenis hebben. Het meest bekend zijn de herdenkingsbomen die ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen zijn geplant. Maar ook kan gedacht worden aan groene elementen die essentieel zijn voor een bepaald landschapstype. Oude knotbomen of houtwallen in het bebouwde gebied bijvoorbeeld markeren vaak vroegere erf- en perceelgrenzen. Ook bomen die onderdeel zijn van een beschermd dorpsgezicht (Warmond), vallen hier onder.

Onder cultuurhistorische eigenschappen vallen onder andere:

 • Herdenkingsboom

 • Grensboom

 • Markeringsboom

 • Bakenboom

 • Ensemble met historisch pand

 • Boom in historische houtwal

 • Verzetsboom

 • Buurtboom

 • Karakteristieke snoeivorm

 • Ooggetuigeboom

 • Beschermt dorpsgezicht Warmond

 • Historisch structuur

Nadere toelichting historische structuren/ boomgroepen en beschermd dorpsgezicht

Bepaalde lanen en bosjes (groepen) met oudere bomen kunnen verwijzen naar de geschiedenis van Teylingen. Zoals rijbeplantingen langs oude invalswegen of een laanbeplanting langs de oprijlaan van een (soms al verdwenen) buitenplaats, of een landgoedbos. Ook de (boom)beplanting van het beschermd dorpsgezicht van Warmond en Park Rusthoff vallen hier onder. In dit geval worden niet de bomen op zich als waardevol aangewezen, maar de samenhangende structuur die van oudsher zo gegroeid is, en vaak ook specifiek zo onderhouden is.

Zeldzaamheid, uniciteit of dendrologie

Zeldzaamheid: Een boomsoort is voor Teylingse begrippen zeldzaam als er vermoedelijk minder dan 5 volwassen exemplaren van voorkomen binnen de gemeentegrenzen. Het gaat hierbij om boomsoorten en niet om variëteiten.

Uniciteit: Bomen kunnen uniek zijn binnen Teylingen vanwege hun grootte en/of groeivorm, bijvoorbeeld de grootste, dikste of scheefste boom van de wijk of dorp.

Dendrologie: Bijzondere soorten kunnen boomkundig (dendrologisch) gezien waardevol zijn. Denk aan een exotische boomsoort of een bijzondere kweekvorm of variëteit.

In ‘Dendrologie van de lage landen’ van J. de Koning en W. van den Broek (voorheen: ‘Nederlandse dendrologie’ van dr. B.K. Boom) staat aangegeven welke soorten en variëteiten voor Nederland zeldzaam zijn. Deze kunnen aangevuld worden met specifiek voor Teylingen zeldzame en bijzondere boomsoorten.

Duurzame groeiplaats

Indien de plek/groeiplaats, zowel boven- als ondergronds, zodanig gunstig is dat de boom verder kan uitgroeien, kan dit bepalend zijn voor het aanwijzen van een boom. Het gaat dan om een boom die op grond van de duurzame groeiplaats in potentie kan uitgroeien tot een waardevolle boom. De normen voor groeiplaatsen zoals gesteld in het Handboek Bomen 2018 zijn hierbij leidend.

Ondergronds is er dan voldoende vocht, zuurstof, voeding, doorwortelbare ruimte en een lage verdichtingsgraad van de bodem. Bovengronds gaat het om voldoende ruimte voor het doorontwikkelen van de kroon, stam en stamvoet.

Randvoorwaarden waardevolle bomen

Plantjaar en boomgrootte

Een aansprekende omvang of leeftijd vergroot de waarde van een boom of houtopstand. In eerste instantie geldt het plantjaar van de boom als criterium hiervoor. Van niet alle bomen is het plantjaar bekend, er is dan geselecteerd op basis van de stamdiameter en -omvang.

Een boom wordt in de gemeente Teylingen waardevol genoemd als het plantjaar meer dan 60 jaar geleden is (vergelijkbaar met een stamdiameter van meer dan 60 centimeter op 1,3 meter boven maaiveld in geval van een onbekend plantjaar). Voor historisch waardevolle structuren wordt uitgegaan van een gemiddelde minimumleeftijd van 60 jaar.

OF

als er zodanig is of kan worden aangeplant (groeiplaats, ondergrondse en bovengrondse ruimte) dat de ambitieleeftijd van 100 jaar redelijkerwijs haalbaar is.

Technische levensduur

De boom dient een resterende technische levensduur te hebben van meer dan 5 jaar. Bomen met een zeer slechte levensverwachting komen niet in aanmerking voor aanwijzing. Bij historische structuren moet het grootste deel van de aan te wijzen structuur nog meer dan 5 jaar veilig kunnen staan.

De technische levensduur dient op deskundige wijze te worden bepaald door een boomspecialist (European Tree Technician of gelijkwaardig niveau). Voor het bepalen van de technische levensduur zijn de volgende aspecten van belang:

 • De conditie van de boom in relatie tot het herstelvermogen van de boomsoort;

 • De mate waarin er sprake is van mechanisch onherstelbare veiligheidsproblemen;

 • De mate waarin er sprake is van parasitaire ziekten of aantastingen die het voortbestaan van de boom bedreigen;

 • De mate waarin er sprake is van een afname in kwaliteit en/of kwantiteit van de ondergrondse groeiruimte.

Ondertekening

Bijlage 1 Lijst waardevolle bomen en structuren Teylingen

Boom/ perceel nr

Standplaats

WoonPlaats

Boomeigenaar

Boomsoort

Categorie

Reden van plaatsing op de lijst

Aanleg jaar

10

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Acer x freemanii 'Elegant'

Waardevolle boom

Beedbepalend

2015

10008

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

10056

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10057

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Acer campestre

Waardevolle boom

Beedbepalend

1975

10080

Hoofdstraat

Sassenheim

Gemeente

Magnolia kobus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

10159

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

10162

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Pinus nigra subsp. nigra

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

10163

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10167

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1925

10195

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10234

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

1027

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10274

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10287

Vijverlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10297

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10325

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

10332

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10349

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10365

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus rubra

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

10369

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Robinia pseudoacacia

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10378

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

10387

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

10398

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

104

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10403

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10404

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10409

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10416

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1975

1044

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

10443

Zandslootkade/wasbeeklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1945

10449

Pelikaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1900

10455

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10465

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10473

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1955

1048

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

2013

10492

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1050

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

10522

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1925

10529

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10540

Vijverlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10559

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10615

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10616

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10663

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

10682

Vinkenlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10684

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10686

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

1073

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10732

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10744

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1077

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10776

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

10787

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10854

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10855

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10867

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1995

10912

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10919

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10925

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

10932

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

10960

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10968

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

10989

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11012

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Acer platanoides

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11028

Teylingerlaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11032

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11039

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11041

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11075

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1974

11076

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

11144

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11151

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11153

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

11166

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11185

Bijleveldlaan (W)

Warmond

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1121

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1957

11218

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11232

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11238

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1995

11245

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11263

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11273

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11293

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11294

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11303

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Juglans regia

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1930

11323

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1136

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11363

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11388

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11397

Dr. de Visserlaan

Sassenheim

Gemeente

Fraxinus excelsior 'Pendula'

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

11440

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

1146

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1975

11476

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11486

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11536

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11548

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11562

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11574

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11587

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11596

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11599

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11607

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

11635

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1925

11648

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11656

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11694

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11703

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11730

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11748

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11750

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11751

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

11753

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11768

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1177

Linnaeuslaan

Voorhout

Gemeente

Acer saccharinum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1178

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11783

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11793

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11813

Teylingerlaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

11834

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Crataegus monogyna

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11850

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

11888

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11902

Vinkenlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11911

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11934

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1974

11936

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

11938

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11946

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11951

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

1197

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

11994

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

11996

Baron van Heemstralaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12007

Koningspark

Sassenheim

Gemeente

Robinia pseudoacacia

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12015

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12018

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

12056

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

12061

Prof. Aalberselaan

Voorhout

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1945

1209

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1974

12099

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12126

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12132

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

12134

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12176

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Acer saccharinum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12186

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12194

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1980

12201

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12232

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12252

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12263

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12269

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

123

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Pinus nigra subsp. nigra

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

12341

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12358

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12360

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1237

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12380

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12387

Bijleveldlaan (W)

Warmond

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1239

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12406

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12413

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12427

Linnaeuslaan

Voorhout

Gemeente

Acer saccharinum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1955

12429

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1244

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12466

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12469

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12471

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12472

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1249

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12494

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12495

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12502

Teylingerlaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12526

Hoofdstraat

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12539

Burgemeester Nederburghlaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

12541

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Populus x canadensis 'Robusta'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1255

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12565

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12594

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12621

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12632

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12655

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Acer campestre

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12663

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

12667

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1267

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12683

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12687

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1270

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1272

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12755

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12781

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

12804

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

1281

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12817

Mauritsstraat

Voorhout

Gemeente

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1955

12822

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12848

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12861

Vijverlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12864

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

12872

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12878

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

129

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Pinus nigra subsp. nigra

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

12900

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

12909

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12924

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

12935

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

12995

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

1300

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13022

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

1303

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13079

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13089

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1955

13098

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1985

13118

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13122

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

2009

13125

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

2006

13135

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13142

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13143

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13145

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13157

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13180

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13189

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13201

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13204

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13209

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13215

Hoofdstr./Zandslootkade

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13243

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13247

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Tilia cordata

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13250

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13254

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13268

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13280

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13309

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13342

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13364

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13367

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

13380

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13381

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1339

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13394

Dr. de Visserlaan

Sassenheim

Gemeente

Fraxinus excelsior 'Pendula'

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

13404

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13413

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13452

Bijleveldlaan (W)

Warmond

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

2009

13455

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Robinia pseudoacacia

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13457

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13485

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

13495

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13508

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1974

13530

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13546

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

13555

Koningspark

Sassenheim

Gemeente

Prunus serrulata 'Kanzan'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

13581

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13586

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13605

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13606

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13610

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Acer saccharinum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13614

Koningspark

Sassenheim

Gemeente

Robinia pseudoacacia

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

13617

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13625

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13657

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13670

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica 'Pendula'

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1930

13681

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

1370

Wilhelminalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

13701

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13708

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13738

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13739

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

13747

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13756

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1376

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

13784

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13787

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13807

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13808

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

1382

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

1383

Oude Haven

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13830

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13847

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1386

Vinkenlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13862

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

13867

Vinkenlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13870

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Tilia tomentosa 'Brabant'

Waardevolle boom

Beedbepalend, cultuurhistorisch waardevol, Herdenkingsboom

1988

13877

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

13944

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

13998

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14011

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

2017

14016

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14018

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14042

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14057

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

1406

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14077

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

14096

Prof. Aalberselaan

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

14098

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

14102

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14113

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

14129

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14148

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14175

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14184

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14187

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

142

Zandslootkade/wasbeeklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1945

14212

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

14222

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14241

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Taxus baccata

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

14263

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14267

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14277

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

14290

Westerstraat

Sassenheim

Gemeente

Quercus palustris

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1950

14293

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

14297

Koningspark

Sassenheim

Gemeente

Tilia x europaea 'Koningslinde'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1989

14315

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14327

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

14338

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14357

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1990

14372

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

14387

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Tilia x europaea 'Koningslinde'

Waardevolle boom

Beedbepalend, cultuurhistorisch waardevol

1988

14389

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14390

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14397

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

2013

14398

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14402

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14405

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14417

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14419

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1975

14425

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14428

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1995

14433

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14436

Vijverlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

1444

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

14441

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1990

14444

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1445

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14466

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14492

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

14544

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14555

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14567

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

14597

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Chamaecyparis lawsoniana

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

14614

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14622

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

14632

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Acer x freemanii 'Elegant'

Waardevolle boom

Beedbepalend

2015

14651

Lindenlaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1985

14654

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

14674

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1900

14677

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

14683

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14690

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

14695

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14712

Slotlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus palustris

Waardevolle boom

Beedbepalend, dendrologisch waardevol

1960

14748

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14785

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14805

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14838

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14872

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14904

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1995

14917

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14962

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

14965

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14973

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

14988

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15050

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15056

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15070

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1970

15073

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Acer saccharinum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15091

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Betula pendula

Waardevolle boom

Beedbepalend

1975

15096

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15121

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

15129

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15136

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15146

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

2009

15148

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

15196

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

152

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15201

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15205

Hortuslaan

Sassenheim

Gemeente

Tilia cordata

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

15219

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1990

15220

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15231

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

15237

Kievitspark

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

15294

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15312

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15317

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

15318

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1995

15321

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15323

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

15325

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15353

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15395

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15401

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15409

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15414

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1958

15415

Rusthofflaan

Sassenheim

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15420

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15439

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1974

15441

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15483

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15487

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15488

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15489

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

15497

Merellaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15499

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

155

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15509

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15512

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15514

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15517

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

1552

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

15532

Bijleveldlaan (W)

Warmond

Gemeente

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

2009

15533

Beukenrode

Voorhout

Gemeente

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'

Waardevolle boom

Beedbepalend, cultuurhistorisch waardevol

2010

15536

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

1557

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15570

Lijsterlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15580

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1970

15614

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

15619

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

15644

Nachtegaallaan

Sassenheim

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15654

Elbalaan

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15655

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15656

Vijverlaan

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15657

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15658

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

(leeg)

Waardevolle boom

Beedbepalend

15659

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15661

Molenstraat

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15662

Hoofdstraat noordzijde

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15664

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica 'Pendula'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15665

Nachtegaallaan

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15666

Molenstraat

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15667

J.P. Gouverneurlaan

Sassenheim

particulier

Acer saccharinum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15669

Parklaan

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15672

Parklaan

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15675

St. Antoniuslaan

Sassenheim

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15676

St. Antoniuslaan

Sassenheim

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15677

Julianalaan

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15678

Julianalaan

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15679

Julianalaan

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15680

Julianalaan

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15681

Julianalaan

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15682

Julianalaan

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15683

Julianalaan

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15686

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15687

Wilhelminalaan

Sassenheim

particulier

Castanea sativa

Waardevolle boom

Beedbepalend

15688

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

Catalpa bignonioides

Waardevolle boom

Beedbepalend

15689

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

15690

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

Fraxinus excelsior

Waardevolle boom

Beedbepalend

15691

Hoofdstr./Zandslootkade

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15692

Hoofdstr./Zandslootkade

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15697

Hoofdstraat

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15701

Wasbeekerlaan/Warmonderdam

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15702

Wasbeekerlaan/Warmonderdam

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15703

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15704

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15705

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15706

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15707

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15708

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15709

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1571

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

15710

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15711

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15712

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15713

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15714

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15715

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15717

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15718

Rijkstraatweg 46 t/m 75

Sassenheim

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15719

Loosterweg

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1572

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15720

Bergamolaan

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15721

Bergamolaan

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15722

Iris

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15723

Iris

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15726

Beethovenlaan

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15727

Beukenrode

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15728

Beukenrode

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15730

Beukenrode

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15731

Beukenrode

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15732

Beukenrode

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15733

Beukenrode

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15734

Beukenrode

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15735

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15736

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15737

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15738

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15739

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15740

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15741

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15742

Beukenrode

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15744

Herenstraat

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15745

Herenstraat

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15748

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15749

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15750

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15751

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15752

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15753

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15754

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15755

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15756

Rijnsburgerweg

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15757

Herenstraat

Voorhout

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15758

Kievitspark

Voorhout

particulier

Liriodendron tulipifera

Waardevolle boom

Beedbepalend

15759

Kievitspark

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15760

Kievitspark

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15761

Reigerslaan

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15763

Burgemeester Bultenlaan

Voorhout

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15764

Kerkweg

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15768

Engelselaan

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15769

Engelselaan

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15770

Jacoba van Beierenweg

Voorhout

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15773

v d Berch v Heemstedeweg

Voorhout

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15774

v d Berch v Heemstedeweg

Voorhout

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15776

Teylingerlaan

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15777

Teylingerlaan

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15778

Herenweg

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15779

Herenweg

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15780

Herenweg

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15781

Herenweg

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

15782

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15783

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15784

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15785

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15786

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15787

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15788

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15792

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15793

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15794

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15795

Oranje Nassaulaan

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15796

Oranje Nassaulaan

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15797

Oranje Nassaulaan

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15798

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Salix alba

Waardevolle boom

Beedbepalend

15799

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

15800

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Carpinus betulus

Waardevolle boom

Beedbepalend

15801

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15802

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15803

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15804

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15805

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15806

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15807

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15808

Jan Steenlaan

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1581

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

15810

Dorpstraat

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15813

Dorpstraat

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15814

Dorpstraat

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15815

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15816

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15817

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15818

Dorpstraat

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15819

Dorpstraat

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15820

Dorpstraat

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15821

Dorpstraat

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15822

Dorpstraat

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15823

Dorpstraat

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15824

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15825

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15826

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15827

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15828

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15829

Dorpstraat

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15832

Middendorplaan

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15833

Postdam

Warmond

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15834

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15835

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15836

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15837

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15838

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15839

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15848

Irenestraat

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15849

Margrietstraat (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15850

Herenweg

Warmond

particulier

Pinus nigra subsp. nigra

Waardevolle boom

Beedbepalend

15851

Herenweg

Warmond

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

15852

Herenweg

Warmond

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

15853

Herenweg

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15854

Hofpolder

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15855

Hofpolder

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15856

Hofpolder

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15857

Hofpolder

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15858

Hofpolder

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15859

Hofpolder

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15861

Vogelskamp

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15864

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15866

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15867

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15868

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15869

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Fraxinus excelsior

Waardevolle boom

Beedbepalend

15870

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15871

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15872

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15873

Sweilandpolder

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

15874

Watertuin

Warmond

particulier

Ulmus minor

Waardevolle boom

Beedbepalend

15881

Langebrug

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15882

Langebrug

Warmond

particulier

Aesculus x carnea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15883

Langebrug

Warmond

particulier

Aesculus x carnea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15884

Langebrug

Warmond

particulier

Aesculus x carnea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15885

Langebrug

Warmond

particulier

Aesculus x carnea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15886

Langebrug

Warmond

particulier

Aesculus x carnea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15887

Langebrug

Warmond

particulier

Aesculus x carnea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15889

Zijldijk

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1589

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

15890

Zijldijk

Warmond

particulier

Alnus glutinosa

Waardevolle boom

Beedbepalend

15891

Zijldijk

Warmond

particulier

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

Waardevolle boom

Beedbepalend

15892

Zijldijk

Warmond

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

15893

Zijldijk

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15894

Zijldijk

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

15895

Zijldijk

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1595

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Alnus incana

Waardevolle boom

Beedbepalend

1990

1600

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1622

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1642

Vinkenlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

169

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

170

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

172

Nachtegaallaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1995

176

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

1770

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

2008

1789

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1792

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

182

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

1825

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

18274

Burg Ketelaarstraat 25

Warmond

particulier

Tilia x europaea 'CV'

Waardevolle boom

Beedbepalend

18276

Parklaan 11

Sassenheim

particulier

Liquidambar styraciflua

Waardevolle boom

Beedbepalend, duurzame groeiplaats

18279

Oranje Nassaulaan 16

Warmond

particulier

Salix babylonica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18280

Oranje Nassaulaan 16

Warmond

particulier

Quercus rubra

Waardevolle boom

Beedbepalend

18281

Oranje Nassaulaan 16

Warmond

particulier

Quercus rubra

Waardevolle boom

Beedbepalend

18282

Poelweg 2a

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18283

Poelweg 2a

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

18284

Poelweg 2a

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18285

Poelweg 2a

Warmond

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

18286

Poelweg 2a

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

18287

Oranje Nassaulaan 16

Warmond

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18288

Oranje Nassaulaan 16

Warmond

particulier

Quercus rubra

Waardevolle boom

Beedbepalend

18289

Poelweg 2a

Warmond

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18290

Prof. Aalberselaan 1

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

18291

Prof. Aalberselaan 1

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

18292

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18293

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18294

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18295

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18296

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18297

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18298

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18299

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18300

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18301

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18302

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18303

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18304

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18305

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18306

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18307

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18308

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18309

Herenweg 78

Warmond

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18310

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18311

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18312

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18313

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18314

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18315

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18316

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18317

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18318

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18319

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18320

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18321

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18322

Herenweg 78

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18323

Herenweg 78

Warmond

particulier

Populus alba

Waardevolle boom

Beedbepalend

18324

Herenweg 78

Warmond

particulier

Pinus sylvestris

Waardevolle boom

Beedbepalend

18325

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18326

Herenweg 78

Warmond

particulier

Pinus sylvestris

Waardevolle boom

Beedbepalend

18327

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18328

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18329

Herenstraat 78

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

18330

Herenweg 78

Warmond

particulier

Chamaecyparis lawsoniana

Waardevolle boom

Beedbepalend

18331

Herenweg 78

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18332

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

18333

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

18334

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

18335

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18336

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18337

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18338

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18339

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

18340

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Acer pseudoplatanus

Waardevolle boom

Beedbepalend

18341

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18342

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18343

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18344

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18345

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18346

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18347

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18348

Wilhelminalaan 13 / 15 (het Oude Koningshuis)

Sassenheim

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18349

Herenweg 111

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18350

Herenweg 111

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

18351

Herenweg 111

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18352

Herenweg 111

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

18353

Herenweg 111

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18354

Herenweg 111

Warmond

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18362

Baron van Heemstralaan 18

Sassenheim

particulier

Populus nigra

Waardevolle boom

Beedbepalend

18365

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18366

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Ulmus x hollandica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18367

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18368

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Tilia x europaea 'Koningslinde'

Waardevolle boom

Beedbepalend

18369

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18370

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18371

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18372

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canadensis

Waardevolle boom

Beedbepalend

18374

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Castanea sativa

Waardevolle boom

Beedbepalend

18375

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Castanea sativa

Waardevolle boom

Beedbepalend

18376

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canadensis

Waardevolle boom

Beedbepalend

18377

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canescens

Waardevolle boom

Beedbepalend

18378

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canescens

Waardevolle boom

Beedbepalend

18379

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canescens

Waardevolle boom

Beedbepalend

18381

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canescens

Waardevolle boom

Beedbepalend

18382

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canescens

Waardevolle boom

Beedbepalend

18383

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canescens

Waardevolle boom

Beedbepalend

18384

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Populus x canescens

Waardevolle boom

Beedbepalend

18385

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Castanea sativa

Waardevolle boom

Beedbepalend

18386

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18387

Leidsevaart

Voorhout

particulier

Alnus cordata

Waardevolle boom

Beedbepalend

18388

Churchilllaan 11

Voorhout

particulier

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

18389

Kievitspark 14

Voorhout

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

18390

Postdam 5A

Warmond

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

18391

Ter Leedelaan 11

Sassenheim

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18392

Nachtegaallaan 4

Sassenheim

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18395

Nachtegaallaan 4

Sassenheim

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

18396

Langebrug 1

Warmond

particulier

Tilia platyphyllos

Waardevolle boom

Beedbepalend

18397

Teylingerlaan 68

Voorhout

particulier

Tilia platyphyllos

Waardevolle boom

Beedbepalend

18398

Teylingerlaan 68

Voorhout

particulier

Tilia platyphyllos

Waardevolle boom

Beedbepalend

18399

Beukenrode 1

Voorhout

particulier

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

18400

Teylingerlaan 68

Voorhout

particulier

Tilia platyphyllos

Waardevolle boom

Beedbepalend

18401

Teylingerlaan 68

Voorhout

particulier

Tilia platyphyllos

Waardevolle boom

Beedbepalend

18402

Teylingerlaan 68

Voorhout

particulier

Tilia platyphyllos

Waardevolle boom

Beedbepalend

18437

(leeg)

Sassenheim

particulier

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1866

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1872

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1916

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1922

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

1924

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

1941

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

1994

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1974

1998

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2011

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1925

2038

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1990

2046

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2049

Burgemeester Ketelaarstraat (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1940

2050

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

2080

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2131

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2132

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

214

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Salix alba

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2151

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2159

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2178

Schoutenlaan

Voorhout

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend, cultuurhistorisch waardevol

2009

2195

Vijverlaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2196

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2198

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Platanus x hispanica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1955

2200

Wilhelminalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2206

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2224

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1935

2226

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

2232

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2254

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2304

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2309

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2321

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

2015

2328

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2329

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1970

2330

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1925

238

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2380

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1985

2391

Schoutenlaan

Voorhout

Gemeente

Tilia x europaea 'Koningslinde'

Waardevolle boom

Beedbepalend, cultuurhistorisch waardevol, herdenkinsboom

2004

2416

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2426

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

2447

Laan van Oostergeest (W)

Warmond

particulier

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

2490

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1995

2504

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2505

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus x turneri 'Pseudoturneri'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1990

2555

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

2559

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2564

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2566

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

258

Elbalaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2583

Herenweg (W)

Warmond

Gemeente

Fagus sylvatica

Waardevolle boom

Beedbepalend

1925

2599

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2605

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2615

Kerklaan

Sassenheim

Gemeente

Acer saccharinum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2632

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2650

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2670

Parklaan

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1960

2690

Rijnsburgerweg

Voorhout

Gemeente

Aesculus hippocastanum

Waardevolle boom

Beedbepalend

1930

2692

Ter Leedelaan

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1954

2708

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2734

Warnaarlaan Willem

Sassenheim

Gemeente

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2749

Park Rusthoff

Sassenheim

Gemeente

Quercus robur

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

275

Oranje Nassaulaan (W)

Warmond

Gemeente

Tilia x europaea

Waardevolle boom

Beedbepalend

1950

2757

Lijsterlaan

Sassenheim