Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van de verordening op de raadscommissies gemeente Beesel 2023

Geldend van 27-04-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van de verordening op de raadscommissies gemeente Beesel 2023

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het presidium van 27 februari 2023;

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit:

de volgende verordening vast te stellen: Verordening op de raadscommissies gemeente Beesel 2023.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • wet: Gemeentewet.

Artikel 2. Instelling raadscommissies

Er is een:

Algemene raadscommissie, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen:

 • alle voorkomende onderwerpen die ten behoeve van besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie:

 • a.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • b.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a, en

 • c.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1.

  De raadscommissie bestaat uit een voorzitter en 2 vertegenwoordigers per fractie. Tenminste één vertegenwoordiger is beëdigd raadslid vergezeld van een ander beëdigd raadslid of fractievertegenwoordiger.

 • 2.

  De fractie kan per onderwerp op de agenda een ander raadslid of fractievertegenwoordiger het woord laten voeren namens de fractie.

Artikel 5. Voorzitterschap

 • 1.

  De raad benoemt maximaal het aantal voorzitters gelijk aan het aantal fracties in de raad, voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  De raad is bevoegd de voorzitters te ontslaan in geval van vroegtijdig beëindigen van het raadslidmaatschap of om andere redenen.

 • 3.

  De voorzitters worden door de raad benoemd, met dien verstande dat per fractie maximaal één lid benoemd kan worden.

 • 4.

  De voorzitters zitten de commissievergaderingen roulerend voor.

 • 5.

  De voorzitter is geen lid van de commissie.

 • 6.

  De voorzitter heeft tijdens de commissievergadering een neutrale rol, stuurt niet op (de inhoud van) vragen en voorkomt (de schijn van) bevoordeling van specifieke deelnemers aan de vergadering.

 • 7.

  Het presidium kan competentie-eisen voor de voorzitter vaststellen.

 • 8.

  De voorzitter is belast met het leiden van het gesprek, het handhaven van de orde en het doen naleven van de werkafspraken.

 • 9.

  De voorzitter verleent het woord.

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1.

  De griffier van de raad wijst ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar aan als commissiegriffier.

 • 2.

  Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen.

 • 3.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de commissiegriffier vervangen door een door de griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 4.

  Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 7. Oproep en agenda

 • 1.

  De commissievoorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden.

 • 3.

  Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 8, tweede lid, van toepassing.

 • 4.

  De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 8. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op de website van de gemeente Beesel gepubliceerd alsmede digitaal beschikbaar gesteld aan de genodigden voor de vergadering via een vergadertool. Als na het verzenden van de digitale schriftelijke oproep stukken beschikbaar komen, worden deze via de digitale vergadertool ter beschikking gesteld aan de leden van de raadscommissie en gepubliceerd op de website van de gemeente Beesel. De leden van de raadscommissie ontvangen hiervan een digitale notificatie.

 • 2.

  Informatie van de raadscommissie of aan de raadscommissie verstrekte informatie waaromtrent op grond van hoofdstuk Va, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijft in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

 • 1.

  Vergaderingen van de commissie worden aangekondigd in het (digitale) lokale weekblad waarin de gemeentepagina is opgenomen.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering.

 • 3.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden op de website van de gemeente geplaatst.

Paragraaf 2. Vergadering

Artikel 10. Presentielijst

De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

 • 2.

  Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

Artikel 12. Advies; geen stemmingen

 • 1.

  De raadscommissie brengt advies uit aan de raad over de vraag of een voorstel rijp is voor behandeling door de gemeenteraad;

 • 2.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Artikel 13. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel keer een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 15. Spreekrecht burgers

Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren conform artikel 35 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Beesel 2023.

Artikel 16. Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  De commissievoorzitter kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter het betreffende commissielid verwijderen. Bij herhaling van dit gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. In dergelijke gevallen beslist het presidium.

 • 3.

  De commissievoorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door de voorzitter te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  De commissievoorzitter roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door de voorzitter het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 17. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier direct over.

Artikel 18. Verslag

 • 1.

  De (commissie)griffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2.

  Een verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   De namen van de commissievoorzitter en de (commissie)griffier;

  • b.

   Een vermelding van de agendapunten;

  • c.

   Per agendapunt de namen van de aan de beraadslagingen deelnemende commissieleden, de verantwoordelijke portefeuillehouder, de betrokken beleidsmedewerker alsmede de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

  • d.

   Per agendapunt de gedane toezeggingen onder vermelding van de naam van degene die de toezegging heeft gedaan;

  • e.

   Eventuele, ter vergadering verstrekte, aanvullende informatie of toelichting op het agendapunt;

  • f.

   Het uiteindelijke advies aan de raad;

 • 3.

  Het video- en audioverslag van de vergadering maakt integraal onderdeel uit van de verslaglegging.

 • 4.

  Elektronisch beschikbare verslagen worden op de website van de gemeente geplaatst.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 19. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 20. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.

 • 2.

  Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op het verslag.

Artikel 21. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding van aan de raad verstrekte informatie op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 22. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 23. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies gemeente Beesel 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 april 2023.

griffier,

N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,

B.C.M. Vostermans