Besluit mandaat, volmacht en machtiging SmartwayZ.NL voor inzet middelen B5-gemeenten

Geldend van 25-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 12-10-2021

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging SmartwayZ.NL voor inzet middelen B5-gemeenten

het college van burgemeester en wethouders van gemeente Tilburg,

en de burgemeester van Tilburg,

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 160, eerste lid onder d, en 171 Gemeentewet;

Overwegende dat de B5-gemeenten in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit 2020-2023 afspraken hebben gemaakt met betrekking tot een uitvoeringsplan als onderdeel van het speerpunt ‘Smart Mobility’.

Overwegende dat in het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 afspraken zijn gemaakt over de inzet van middelen van de B5-gemeenten binnen dit Uitvoeringsplan.

Overwegende dat de samenwerking plaatsvindt onder de vlag van SmartwayZ.NL.

Overwegende dat afspraken over sturing en verantwoording, maar ook over taken, rollen en bevoegdheden zijn vastgelegd in onder meer het document Governance SmartwayZ.NL.

Overwegende dat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant als penvoerder optreedt om namens de B5-gemeenten rechtshandelingen te verrichten, gezamenlijke aanbestedingsprocedures op te starten en subsidies te verlenen en vast te stellen voor zover deze vallen onder de reikwijdte van de SOK.

Overwegende dat onderhavig mandaatbesluit het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant eerdergenoemde bevoegdheden verleent zoals in het navolgende nader is uitgewerkt.

Besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg;

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Tilburg;

 • c.

  gemeente: de gemeente Tilburg;

 • d.

  Provincie: Provincie Noord-Brabant.

 • e.

  SOK: Samenwerkingsovereenkomst Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit 2020-2023

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1. Het college verleent aan de algemeen directeur van de Provincie mandaat voor het nemen van besluiten die verband houden en nodig zijn in het kader van het verrichten van rechtshandelingen, het opstarten van gezamenlijke aanbestedingen en het verlenen en vaststellen van subsidies voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van afspraken uit de SOK.

 • 2. De algemeen directeur van de Provincie stemt in met het aan hem verleende mandaat op grond van artikel 10:4 lid 1 Awb.

 • 3. De algemeen directeur van de Provincie kan ter uitoefening van een krachtens het eerste lid aan hem gemandateerde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan de Programmamanager Smart Mobility.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

 • 1. De burgemeester verleent aan de algemeen directeur van de Provincie volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van vervulling van het in artikel 2 lid 1 verleende mandaat.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde volmacht omvat in het bijzonder het namens de Gemeente sluiten, ondertekenen en beheren van contracten die rechtstreeks verband houden met de rechtshandelingen en besluiten genoemd in artikel 2 lid 1.

 • 3. De algemeen directeur van de Provincie kan ter uitoefening van een krachtens artikel 2 lid 1 aan hem gemandateerde bevoegdheid (schriftelijk) ondervolmacht verlenen aan onder hem ressorterende (leidinggevende) functionarissen.

Artikel 4 Procesvertegenwoordiging

 • 1. De algemeen directeur van de Provincie is gemachtigd tot het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met rechtshandelingen of besluiten als bedoeld in artikel 2 lid 1 en artikel 3 lid 2.

 • 2. De algemeen directeur van de Provincie kan, krachtens deze machtiging, door hem aangewezen personen machtigen tot het in rechte vertegenwoordigen van de Gemeente, als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 5 Instructies

De mandataris/gevolmachtigde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van het College en de Burgemeester in acht, bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1. De algemeen directeur van de Provincie stelt het college, respectievelijk de burgemeester tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door het College of de Burgemeester gewenst is.

 • 2. Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat gemeente aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3. Het college, respectievelijk de burgemeester kan op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit besluit verleende mandaat of de machtiging geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4. Het College voorziet de algemeen directeur van de Provincie tijdig van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 7 Toepasselijke wet- en regelgeving

 • 1. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. De gemandateerde en/of de gevolmachtigde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Verantwoording

Onverminderd het bepaalde in dit besluit verschaft de algemeen directeur van de Provincie desgevraagd alle informatie aan het College terzake van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Gemeenteblad. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot en met de datum waarop de SOK is gesloten, 12 oktober 2021.

Ondertekening

Tilburg, 21 maart 2023

het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de voorzitter,

de secretaris,