Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels studietoeslag gemeente Amstelveen

Geldend van 21-04-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels studietoeslag gemeente Amstelveen

Zaaknummer: Z22-099360

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36b van de Participatiewet;

overwegende dat het gewenst is beleidsregels vast te stellen over de uitvoering van studietoeslag zoals geformuleerd in de Participatiewet en dat het college het nodig vindt kaders te maken voor de studietoeslag;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels studietoeslag gemeente Amstelveen

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, Pw;

  • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • Pw: Participatiewet;

  • Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

  • WSF: Wet studiefinanciering 2000;

  • WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Artikel 2 Structurele medische beperking

 • 1.

  Structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en het structureel niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.

 • 2.

  Structureel: als er binnen een periode van 6 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen.

 • 3.

  Er is in ieder geval geen sprake van een structurele medische beperking bij:

  • a.

   mantelzorg;

  • b.

   een gebroken been;

  • c.

   kortdurende beperkingen;

  • d.

   beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend via het aanvraagformulier studietoeslag.

 • 2.

  Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

  • a.

   een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;

  • b.

   bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

 • 3.

  Belanghebbende kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

Artikel 4 Toekennen en uitbetalen

 • 1.

  Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de eerste de eerste dag van de maand waarop dit recht is ontstaan.

 • 2.

  De studietoeslag wordt met terugwerkende kracht toegekend als:

  • a.

   belanghebbende daarom verzoekt; en

  • b.

   belanghebbende over de periode waarop de terugwerkende kracht betrekking heeft voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

  • a.

   voor 1 april 2022;

  • b.

   langer dan 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 4.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 5.

  De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 5 Hoogte studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.

Artikel 6 Medisch advies

 • 1.

  Het college is verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een structurele medische beperking.

 • 2.

  Het college vraagt het medisch advies aan bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieder voor medische adviezen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan het college alleen in deze situaties een medisch advies achterwege laten als:

  • a.

   direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;

  • b.

   vaststaat dat belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt ontvangen;

  • c.

   belanghebbende recht heeft op een Wajong uitkering;

  • d.

   belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

Artikel 7 Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepaalt het college dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of belanghebbende nog steeds niet in staat is om naast de studie te werken.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 9 Inwerkingtreding en intrekking beleidsregels en toepassingsbereik

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels studietoeslag gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens