Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieregeling Corona steun- en herstelregeling 2023 voor de culturele sector

Geldend van 26-04-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Corona steun- en herstelregeling 2023 voor de culturele sector

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 8 december 2022, kenmerk 104262-2022,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen,

overwegende:

Dat de culturele sector hard geraakt wordt vanwege de coronapandemie;

Dat met de september en december circulaires in 2021 door het Rijk een storting aan het gemeentefonds is gedaan met als doel ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur, en expliciet nu ook voor culturele organisaties en cultuurmakers die bij eerdere steunregelingen niet in aanmerking kwamen;

Dat deze ook expliciet als doel heeft dat de culturele en creatieve sector in de gemeente enerzijds “in staat wordt gesteld om het hoofd te bieden aan de crisis” en anderzijds “ook de veerkracht kan ontwikkelen om de culturele infrastructuur en het cultureel ecosysteem wendbaar en weerbaar te maken voor de toekomst”;

Dat de gemeente met dit steun- en herstelpakket wil waarborgen dat de ambities en speerpunten van de cultuurnota ‘Ruimte voor Cultuur 2020 – 2023’ na de coronapandemie verder gerealiseerd kunnen worden.

besluiten:

tot het vaststellen van de Subsidieregeling Corona steun- en herstelregeling 2023 voor de culturele sector van gemeente Kampen.

Subsidieregeling Corona steun- en herstelregeling 2023 voor de culturele sector

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • -

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen;

  • -

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   college: Het college van burgemeester en wethouders van Kampen;

  • -

   culturele basisinfrastructuur: dit zijn de vijf grote culturele instellingen van Kampen – te weten de SAMBIQ-instellingen Stadsgehoorzaal, Stadsarchief, Stedelijk Museum, Quintus en de Bibliotheek;

  • -

   Culturele infrastructuur: het geheel van culturele organisaties en voorzieningen die een onderdeel uitmaken en een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in Kampen;

  • -

   Culturele organisatie: een stichting of vereniging zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Kampen en geen structurele subsidie ontvangt van de gemeente Kampen en actief in (een van) de volgende disciplines; letteren, podiumkunsten zoals dans, muziek en theater, beeldende en audiovisuele kunst, community arts, volkscultuur, Kamper geschiedenis en cultuur, bruine vloot.

  • -

   project: een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een culturele doelstelling met een duidelijk begin en een eind;

  • -

   subsidiabele kosten: naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten die direct verband houden met en uitsluitend gemaakt worden voor hetgeen waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 1.2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het financieel ondersteunen van culturele organisaties in de gemeente Kampen, niet zijnde de culturele basisinfrastructuur. Er zijn veel culturele organisaties door corona-maatregelen inkomsten misgelopen. Deze regeling is tweeledig:

 • -

  Steun: We ondersteunen de culturele organisaties bij inkomstenderving over 2020, 2021 en 2022, waarmee de gemeente Kampen stabiliteit van de lokale culturele infrastructuur creëert en werkt aan een toekomstbestendige sector.

 • -

  Herstel: We stimuleren de terugkeer van een breed publiek naar culturele organisaties door het financieren van projecten.

Artikel 1.3 Toepassingsbereik

Deze regeling geldt voor alle organisaties werkzaam in de culturele sector, die zijn gevestigd in de gemeente Kampen en geen structurele subsidie ontvangen van de gemeente Kampen.

Artikel 1.4 Waarvoor kan worden aangevraagd

 • 1.

  Een incidentele regeling bestemd voor culturele organisaties, voor inkomstenderving over de jaren 2020, 2021 en 2022.

 • 2.

  Een incidentele regeling voor activiteiten ten behoeve van de terugkeer van een breed publiek naar culturele organisaties.

Artikel 1.5 Compensatie inkomstenderving

Het doel van deze subsidie is het ondersteunen van culturele organisaties die bijdragen leveren aan de culturele infrastructuur en vastgestelde cultuurnota van Kampen, die extra middelen nodig hebben om te kunnen blijven bestaan (instandhouding van voorzieningenniveau).

Beoogde effecten:

 • -

  Voorkomen van verschraling van de culturele infrastructuur Kampen, door ondersteuning op alle niveaus.

 • -

  Het bevorderen van stabiliteit binnen de culturele infrastructuur in Kampen.

Op grond van deze subsidie wordt voor maximaal één jaar aan een organisatie subsidie verstrekt. De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

 • a.

  de aanvrager kent geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk;

 • b.

  de aanvrager kent geen winstoogmerk;

 • c.

  de aangevraagde vergoeding betreft gemiste inkomsten die niet al zijn verkregen op grond van enig ander voorschrift van het gemeentebestuur;

 • d.

  de aangevraagde subsidie betreft de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 en/of 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en/of 1 januari 2022 tot en met 30 april 2022.

Artikel 1.6 Compensatie terugkeer van een breed publiek

Het doel van deze tijdelijke subsidie is het stimuleren van de organisaties om alle Kampenaren aan te spreken, en zo (her-)kennis te laten maken met en deel te nemen in de culturele infrastructuur. Cultuurparticipatie is ondanks de heropening van de sector afgenomen en bestaande sociaal economische verschillen in cultuurparticipatie lijken door de coronapandemie zelfs vergroot. In reactie hierop hebben de organisaties de neiging om conventioneel te programmeren voor een bekend publiek, zonder al te veel risico te nemen. Hierdoor wordt nieuw publiek nog minder aangesproken en zullen de verschillen die zijn ontstaan door corona in stand blijven en eventueel groter worden. Deze subsidie kan ook worden aangevraagd ten behoeve van eenmalige vergoedingen om (nieuwe) vrijwilligers aan je vereniging te binden/behouden. Zo kunnen ook kleine organisaties groeien in daadkracht en ontstaat er een breder aanbod in cultureel Kampen. Om de brede publieksstroom op gang te krijgen kan gedacht worden aan promotie initiatieven, marketing, reclame en inzet van media. Maar ook nieuwe initiatieven die leiden tot kennismaking en deelname met cultuur maken onderdeel van deze maatregel.

Beoogde effecten:

 • -

  Het publieksbereik van de culturele instellingen in Kampen wordt vergroot.

 • -

  Alle Kampenaren worden aangesproken.

 • -

  De culturele instellingen bereiken een publiek dat voorheen weinig tot niet naar de instellingen toe kwam.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Alle kosten die redelijkerwijs direct zijn toe te rekenen aan een van de beoogde effecten zoals beschreven in artikel 1.5 of 1.6 zijn subsidiabel.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn in ieder geval de volgende kosten.

  • a.

   structurele huisvestingskosten;

  • b.

   structurele kosten voor beheer en onderhoud van onroerend goed;

  • c.

   niet noodzakelijke en bovenmatige kosten;

  • d.

   investeringen en niet-projectgebonden materiaalkosten;

  • e.

   productie van informatiedragers (boeken, geluidsdragers en films);

  • f.

   jubilea en reünies;

  • g.

   de aanschaf van instrumenten en/of uniformen;

  • h.

   de aanschaf van inventaris;

  • i.

   reguliere activiteiten van een instelling.

Artikel 1.8 Hoogte subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond t.b.v. inkomstenderving van culturele organisaties bedraagt € 75.000,-.

  • a.

   De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 75% van de gemiste inkomsten over de jaren 2020, 2021 of 2022.

 • 2.

  Het subsidieplafond t.b.v. activiteiten voor de terugkeer van een breed publiek naar culturele organisaties bedraagt € 200.000,-.

  • a.

   De maximaal aan te vragen subsidie bedraagt niet meer dan €10.000,- euro per culturele organisatie.

  • b.

   Als de activiteiten van groot belang zijn voor de totale culturele sector of een substantiële maatschappelijke bijdrage leveren kan een hoger subsidiebedrag worden aangevraagd. Hiervoor moet een voorstel worden ingediend met een gedegen onderbouwing. Het college kan in dit geval besluiten een hoger subsidiebedrag toe te kennen.

Volledige aanvragen worden behandeld en verleend naar volgorde van binnenkomst. Subsidies zullen worden verstrekt tot het subsidieplafond is bereikt.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en vaststelling

Artikel 2.1 De aanvraag t.b.v. inkomstenderving

 • 1.

  De subsidieaanvraag t.b.v. inkomstenderving voor 2020 moet worden ingediend samen met en wordt beoordeeld op een overzicht waarin in ieder geval het volgende staat beschreven:

  • a.

   De jaarrekeningen van 2019 en 2020;

  • b.

   prognose uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2020 zonder coronamaatregelen;

  • c.

   prognose uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2020 door coronamaatregelen;

  • d.

   gegevens over de liquiditeit van de organisatie;

  • e.

   omvang eigen en vreemd vermogen op 31 december 2020;

  • f.

   omvang eigen en vreemd vermogen op 31 december 2021;

  • g.

   Een overzicht van de gemiste inkomsten tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020;

  • h.

   Een toelichting op deze gemiste inkomsten, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen.

 • 2.

  De subsidieaanvraag t.b.v. inkomstenderving voor 2021 moet worden ingediend samen met en wordt beoordeeld op een overzicht waarin in ieder geval het volgende staat beschreven:

  • a.

   De jaarrekeningen van 2020 en 2021;

  • b.

   prognose uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2021 zonder coronamaatregelen;

  • c.

   prognose uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2021 door coronamaatregelen;

  • d.

   gegevens over de liquiditeit;

  • e.

   omvang eigen en vreemd vermogen op 31 december 2021;

  • f.

   omvang eigen en vreemd vermogen op 31 december 2022;

  • g.

   Een overzicht van de gemiste inkomsten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021;

  • h.

   Een toelichting op deze gemiste inkomsten, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen.

 • 3.

  De subsidieaanvraag t.b.v. inkomstenderving voor 2022 moet worden ingediend samen met en wordt beoordeeld op een overzicht waarin in ieder geval het volgende staat beschreven:

  • a.

   De jaarrekeningen van 2021 en 2022;

  • b.

   prognose uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2022 zonder coronamaatregelen;

  • c.

   prognose uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2022 door coronamaatregelen;

  • d.

   gegevens over de liquiditeit;

  • e.

   omvang eigen en vreemd vermogen op 31 december 2022;

  • f.

   omvang eigen en vreemd vermogen op 31 december 2023;

  • g.

   Een overzicht van de gemiste inkomsten tussen 1 januari 2022 en 1 mei 2022;

  • h.

   Een toelichting op deze gemiste inkomsten, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen.

De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Artikel 2.2. De aanvraag t.b.v. de terugkeer van een breed publiek

 • 1.

  Aanvragen worden beoordeeld op basis van een goed onderbouwd project- of activiteitenplan met begroting. Het project- of activiteitenplan beslaat maximaal 4.000 woorden.

 • 2.

  De subsidieaanvraag aangaande de terugkeer van een breed publiek, moet worden ingediend samen met een activiteiten- of projectplan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat;

  • a.

   het aangevraagde subsidiebedrag;

  • b.

   de omschrijving en doelstelling van de activiteit;

  • c.

   een organisatieplan;

  • d.

   het beoogd publieksbereik;

  • e.

   het communicatieplan;

  • f.

   een planning van het project;

  • g.

   een sluitende begroting met toelichting;

  • h.

   als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als er wijzigingen zijn in uw gegevens: kopie bankafschrift met IBAN, uittreksel KvK en statuten van de organisatie.

De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Artikel 2.3 Aanvraagverstrekking

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van ontvangst geldt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen en de aanvraag compleet is.

 • 2.

  Complete aanvragen die op dezelfde datum in de volgorde van ontvangst zijn opgenomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Tussen deze aanvragen wordt geloot indien toekenning tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie slechts vastgesteld tot aan het nog beschikbare bedrag tot het subsidieplafond. Voor het overige deel wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 2.4 Beoordeling en vaststelling

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld door een daarvoor aangestelde commissie.

 • 2.

  Het college neemt uiterlijk 6 weken na uiterlijke indiening van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

 • 3.

  Het college kan voornoemde termijn, met redenen omkleed, eenmalig met 4 weken verlengen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

 • 4.

  De subsidiebeschikking vermeldt de wijze van betaling van het subsidiebedrag.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen 2018 wordt de subsidie niet verleend indien:

 • -

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • -

  de financiële onderbouwing onduidelijk, ondeugdelijk of onvoldoende is.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling, met uitzondering van de artikelen 1.1, 1.2 en 1.3, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft voor het eerst betrekking op de jaren 2020, 2021 en 2022. De regeling loopt af op 31 december 2024.

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Corona steun- en herstelregeling 2023 voor de culturele sector gemeente Kampen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 april 2023.

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de secretaris,

N.J. Middelbos

de burgemeester,

S. de Rouwe