Regeling vervalt per 01-01-2026

Nadere regels subsidie aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023

Geldend van 21-04-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 31-12-2022

Intitulé

Nadere regels subsidie aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit vast te stellen de Nadere regels subsidie aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden- Groningen 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AED: Automatische Externe Defibrillator;

 • b.

  ASV: de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  buitenkast: een veilige, beschutte en zichtbare kast waarin een AED kan worden bewaard, voorzien van:

  • a.

   verwarming;

  • b.

   ventilatie (koeling);

  • c.

   alarm;

  • d.

   verlichting;

  • e.

   een 230V-aansluiting;

  • f.

   beveiligingscode.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor:

 • a.

  de aanschaf van een AED van merk/model/type dat is toegelaten op de Nederlandse markt; en

 • b.

  de aanschaf van een buitenkast voor de in onderdeel a genoemde AED, tenzij deze reeds aanwezig is.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  rechtspersonen met volledige rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk die binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen zijn gevestigd; of

 • b.

  bewoners of organisaties die binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen zijn gevestigd.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Voor subsidie komen niet in aanmerking:

  • a.

   bijkomende kosten, zoals het aanleggen van de stroomvoorziening en het stroomverbruik;

  • b.

   kosten voor het actueel houden van kennis over het beheer en gebruik, zoals herhalingscursussen;

  • c.

   kosten voor het vervangen van elektroden en accu;

  • d.

   BTW over de gesubsidieerde kosten als deze teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 800.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats door directe verlening en vaststelling op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag geschiedt met een vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden de volgende bijlagen gevoegd:

  • a.

   offertes van de te maken subsidiabele kosten;

  • b.

   een overzicht waar de buitenkast en AED worden geplaatst en onderbouwing van deze keuze.

 • 3.

  Artikel 6, tweede en derde lid van de ASV zijn niet van toepassing op deze regeling.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in overeenstemming met artikel 7, derde lid van de ASV, uiterlijk 8 weken, voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen, in overeenstemming met artikel 8, tweede lid van de ASV, binnen 8 weken nadat de volledige, complete aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van 2 weken om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. (De laatste zin hoort eigenlijk thuis in beleidsregel: betreft invulling ruimte kan-bepaling 4:5 Awb)

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Op basis van artikel 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de ASV kan subsidieverlening en -vaststelling worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen, voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  voor de activiteiten reeds subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de AED niet voldoet aan de gestelde criteria.

Artikel 12. Verplichtingen

 • 1.

  Het project dient binnen 1 jaar na subsidievaststelling uitgevoerd te worden.

 • 2.

  De AED dient te worden aangemeld bij HartslagNu.

 • 3.

  De AED dient op de benodigde wijze gecontroleerd en onderhouden te worden.

 • 4.

  De AED dient na een inzet opnieuw gebruiksklaar te worden gemaakt.

 • 5.

  De AED dient in een buitenkast te worden geplaatst, welke zodanig is geplaatst dat deze altijd toegankelijk is voor burgerhulpverleners en goed zichtbaar is.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze Nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot 31 december 2022.

 • 2.

  Deze Nadere regels vervallen met ingang van 1 januari 2026.

 • 3.

  Deze Nadere regels worden aangehaald als Nadere regels subsidie aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 maart 2023.

De burgemeester,

De secretaris,